Ubytovanie pre študentov VŠVU

Informácie o možnostiach ubytovania pre študentov a žiadosť o ubytovanie

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave nevlastní ani nespravuje študentský domov.
Na základe Dohody o poskytovaní ubytovacích služieb s Univerzitou Komenského v Bratislave, prípadne s inými vysokými školami, získava VŠVU každoročne možnosť poskytnúť ubytovanie pre dohodnutý počet študentov VŠVU. Prednostne budú ubytovaní nastupujúci študenti do 1. ročníka bakalárskeho štúdia na základe podanej žiadosti. Prijatím študenta na štúdium na VŠVU v Bratislave študentovi nevzniká  automaticky nárok na ubytovanie.

O žiadostiach študentov rozhoduje Ubytovacia komisia AS VŠVU. Komisiu vedie predseda/predsedkyňa ubytovacej komisie. Členovia komisie sú zástupcovia študentskej časti Akademického senátu VŠVU. Komisia pracuje v súčinnosti s prorektorom/prorektorkou pre štúdium a so študijným oddelením VŠVU.

Ubytovanie sa prideľuje na základe týchto kritérií:

  • vzdialenosť od miesta bydliska
  • sociálna situácia - poberateľ sociálneho štipendia
  • študent s preukazom ťažko zdravotne postihnutý / so špecifickými zdravotnými potrebami
  • študijné výsledky / vážený študijný priemer

O ubytovanie môže požiadať študent VŠVU alebo novoprijatý študent, ktorý nemá trvalé bydlisko v Bratislave na základe podanej žiadosti o ubytovanie. Žiadosť sa podáva prostredníctvom AIS (v ľavom menu položka Žiadosti o ubytovanie). V  rámci žiadosti je možnosť do poznámky uviesť rozhodujúce skutočnosti pre pridelenie ubytovania a v ďalšom kroku je v prípade potreby možné vložiť aj prílohu. Po skontrolovaní žiadosť uložíte.

Žiadosť o ubytovanie je možné podať do 15. júna aktuálneho akademického roka, v ktorom sa žiadosť podáva.

Študentovi sa prideľuje ubytovanie na celý akademický rok, nie iba na semester. V prípade, že sa študent po podaní žiadosti rozhodne zabezpečiť si ubytovanie mimo ponuky VŠVU, je povinný nahlásiť túto skutočnosť neodkladne na študijné oddelenie.