Štipendiá

Zoznam štipendií a podmienky na ich udelenie

VŠVU poskytuje študentom štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu. Z prostriedkov štátneho rozpočtu VŠVU poskytuje študentom sociálne štipendium, motivačné štipendium a štipendium doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia.

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium sa priznáva študentom bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené vo vyhláške o sociálnom štipendiu. Žiadateľ o štipendium naň nemá nárok vtedy, ak študuje na príslušnom stupni štúdia (bakalárske, či magisterské), pričom tento stupeň štúdia už absolvoval na inej škole, alebo ak študuje dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia.
Po písomnej žiadosti študenta na predpísanom tlačive odovzdanej študijnému oddeleniu VŠVU začína konanie vo veci priznania štipendia. Žiadosť musí obsahovať všetky údaje a podklady potrebné na rozhodnutie, ktoré musia byť riadne priložené. V opačnom prípade vyzve študijné oddelenie študenta o doplnenie dokladov alebo si vyžiada potrebné vysvetlenie. Na tento úkon je stanovená lehota 10 pracovných dní. Za správnosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá študent. Na posúdenie žiadosti a rozhodnutie o priznaní štipendia je stanovená lehota 30 kalendárnych dní od dňa doručenia riadne vyplnenej a doloženej žiadosti študijnému oddeleniu. Ak študijné oddelenie vyzve študenta o doplnenie dokladov alebo o nutné vysvetlenie, začne plynúť táto lehota od dňa doplnenia dokladov alebo od podania vysvetlenia. O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor VŠVU. Rozhodnutie o priznaní, resp. nepriznaní sociálneho štipendia sa vyhotovuje dvakrát, z toho jedno vyhotovenie je doručené študentovi a jedno vyhotovenie sa založí do spisu, ktorý 5 rokov archivuje študijné oddelenie VŠVU.

Motivačné štipendium

Motivačné štipendium sa môže priznať študentom VŠVU z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu za nasledujúce aktivity:

  • vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia na VŠVU
  • mimoriadne kvalitná záverečná  (bakalárska alebo diplomová) práca
  • dosiahnutie vynikajúceho výsledku v umeleckej, výskumnej, vedeckej alebo športovej činnosti

O priznaní motivačného štipendia, berúc do úvahy reálne finančné zdroje VŠVU, rozhoduje rektor, ktorý vydá rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia, v ktorom uvedie výšku motivačného štipendia a odôvodnenie priznania. Motivačné štipendium je možné priznať študentovi najskôr v druhom roku štúdia a v ďalších rokoch štúdia v dennej forme štúdia na bakalárskom a magisterskom stupni, a to spravidla za výsledky v predchádzajúcom semestri, resp. za výsledky v predchádzajúcom akademickom roku. Na priznanie motivačného štipendia nemá študent právny nárok.

Doktorandské štipendium

VŠVU poskytuje štipendium študentovi v dennej forme doktorandského štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande alebo Švajčiarsku. Študent má na štipendium nárok počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Študent poberá štipendium celoročne od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni jeho zápisu na doktorandské štúdium až do času, kedy prestane byť doktorandom.

Štipendiá z vlastných zdrojov VŠVU

VŠVU môže priznať študentovi štipendium z vlastných zdrojov v nasledujúcich prípadoch:

  • vynikajúce plnenie študijných povinností
  • dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti umeleckej alebo vedeckej činnosti
  • ako jednorazovú sociálnu podporu v prípade udalosti s vážnymi zdravotnými následkami
  • ako jednorazovú alebo pravidelnú sociálnu podporu v prípade, že študenta postihla počas akademického roka zvlášť nepriaznivá sociálna situácia (úmrtie rodiča, nezamestnanosť rodičov, rozvod rodičov a pod. )

Žiadost o priznanie štipendia podľa tohto článku môže študent podať prostredníctvom študijného oddelenia VŠVU spravidla na začiatku akademického roka. K žiadosti študent prikladá doklady potrebné na preukázanie skutočností rozhodujúcich pre priznanie štipendia. O žiadosti rozhoduje rektor VŠVU, ktorý pri rozhodovaní berie do úvahy reálne finančné zdroje VŠVU, pričom rozhodnutie rektora je konečné.