Ais

Informácie o fungovaní Akademického informačného systému Ais.

ais2.vsvu.sk

Upozornenie: pre AiS je odporúčané používať prehliadače Internet Explorer od verzie 8 a Mozilla od verzie 4

Na VŠVU sa využíva  Akademický informačný systém (AIS), ktorý je určený na evidenciu a riadenie všetkých činností spojených so štúdiom. Študent v AIS-e nájde informácie o rozvrhu, predmetoch, študijných plánoch, termínoch skúšok, či hodnoteniach predmetov, no rovnako sa cez AIS uskutočňuje zápis predmetov.

Ako si zapísať predmety v AIS

Manuál k používaniu AiS

Prístup do AiS je autorizovaný cez meno a heslo, ktoré študent získa pri zápise.

Správa používateľov

SSSP009 – Správa parametrov správy používateľov:

  • Možnosť zmeny hesla pre používateľa.

Ľudské zdroje

LZ014 – Vyhľadávanie osôb, prezentácia:

  • Vyhľadávanie osôb (študent, zamestnanec, absolvent), prezentácia vyhľadanej osoby.

Evidencia štúdia

  • Správa parametrov evidencie štúdia.

VSST010 – Správa dátumov akcií:

  • Definované dátumové intervaly pre zvolený akademický rok.

Administrácia štúdia

  • Správa parametrov študijných programov, plánov.

VSST010 – Správa dátumov akcií:

  • Definované dátumové intervaly pre zvolený akademický rok.
  • Výstupné zostavy zo študijných programov

VSST178 – Študijné plány, informačné listy, …študijných programov:

  • Výstupné zostavy pre študijné programy – študijné plány, informačné listy, sylaby štátnicových predmetov, … študijného programu, podprogramu.

Elektronická nástenka predmetov

VSST157 – Elektronická nástenka predmetu:

  • Zverejňovanie odkazov k predmetu vzhľadom na akademický rok a vyučujúceho predmetu (dôležité termíny, úlohy, príklady, …). Pomocou elektronickej nástenky môže vyučujúci komunikovať so študentmi prihlásenými na jednotlivé predmety a naopak.

Rozvrh

VSRH009 – Rozvrh hodín pre …:

  • Rozvrhové zostavy pre zvolený akademický rok, semester pre vyučujúceho, študenta, stredisko, predmet, miestnosť, študijný program, ročník, krúžok, podprogram, rozvrhového okienko.

Oznamy týkajúce sa AiS budú zverejňované na stránke AiS v hornej časti menu (nutnosť sa prihlásiť).Prípadné informácie týkajúce sa AiS smerujte na ais@vsvu.sk