Študijné programy

Doktorandské štúdium


Študijný odbor Umenie:

Študijné programy:

Študijný odbor Vedy o umení a kultúre

Študijné programy:

 


Študijný odbor Umenie

 


Výtvarné umenie - denná forma

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Cieľmi vzdelávania v treťom stupni študijného programu Výtvarné umenie je rozvoj pokročilých metód umeleckého výskumu na základe hlbšieho poznania jeho aktuálneho stavu a jeho prepájania s poznatkami z ďalších oblastí s dôrazom na uplatnenie výstupov výskumu v kultúrnej a spoločenskej praxi. Doktorandské štúdium na VŠVU sa zameriava na získavanie súčasných poznatkov v oblasti umenia a vedy a na podporu samostatného umelecko-vedeckého bádania a tvorivej činnosti v oblasti umenia (výtvarného umenia, dizajnu, architektúry a reštaurovania), osvojenie si metód samostatného umeleckého výskumu, ktorý v sebe zlučuje umelecké a výskumné metódy a následné šírenie a aplikáciu výsledkov takéhoto výskumu v umeleckej, pedagogickej, kultúrnej a spoločenskej praxi. Cieľom umeleckého výskumu alebo výskumu cez umenie je získavanie nových poznatkov na základe citlivého, sebareflexívneho a kritického vnímania a analýzy, ktoré realizuje umelec/umelkyňa v priebehu tvorby a výstupom tejto aktivity môže byť umelecké dielo, architektonické dielo, dizajnérske dielo a dielo v oblasti reštaurovania, ale tiež súbor textov alebo metodík. Prostredníctvom metód umeleckého výskumu je študent schopný objavovať celkom nové poznatky a súvislosti, ktoré dokáže využiť na inovácie v oblasti umenia, vzdelávania, kreatívneho priemyslu, komunálneho rozvoja alebo práce s publikom. Doktorand počas štúdia kultivuje nielen svoje umelecké, ale aj pedagogické schopnosti prostredníctvom vedenia odborných predmetov, kurzov a workshopov a ako člen riešiteľských kolektívov sa podieľa aj na výskumných úlohách v rámci domácich a zahraničných grantov. Výsledky výskumu prezentuje na národných a medzinárodných podujatiach a zúčastňuje sa mobilitných programov, kde upevňuje svoje komunikačné a prezentačné zručnosti aj v cudzom jazyku.tná vedecká práce vo forme dizertačnej práce, ktorá má definovaný ciel, postupy a hlavné tvorivé výsledky. 
 • Absolvent je schopný samostatného štúdia a získavania odborných znalostí zo študovaného odboru ako základu pre vlastný umelecký výskum. Dokáže si zvoliť a zdôvodniť vhodné metódy výskumu a prepojiť teoretické analýzy s praktickými postupmi s hľadaním vizuálnych stratégií z dôrazom na inovatívne a experimentálne prístupy a k tvorivej činnosti tak, aby samotný výskum a jeho výstupy boli originálnym príspevkom k súčasnému stavu poznania v odbore a rozširovali jeho hranice. Uvedomuje si etickú dimenziu vlastnej tvorby a jej dopad na spoločnosť a životné prostredie. Je schopný riešiť najnáročnejšie úlohy a reflektovať diskutované aktuálne témy. Dokáže sa podieľať na formovaní nových trendov a koncepcií v oblasti umenia, samostatne vyhľadávať a oslovovať vhodných partnerov na výskumné úlohy v národnom aj medzinárodnom prostredí, ktorí môžu byť odborníkmi v rámci výtvarného umenia, ale aj iných vedných disciplín, čo podporuje medziodborový charakter výskumu a generuje nové myslenie a inovatívne riešenia pri realizácii výtvarného, dizajnérskeho, architektonického alebo reštaurátorského projektu. Dokáže samostatne prezentovať a argumentovať výsledky výskumu odbornej komunite v národnom aj medzinárodnom prostredí a v širšom kontexte je schopný vnímať dôležitosť kultúrnej politiky a aktívne sa podieľať na formovaní jej stratégií.

Uplatniteľnosť:

 • Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného programu Výtvarné umenie je pripravený pôsobiť ako autonómny tvorca v umeleckej praxi, pričom výstupy jeho výskumu dosahujú významnú národnú a medzinárodnú úroveň; uplatní sa ako líder alebo člen národných a medzinárodných umeleckých kolektívov, dizajnérskych a architektonických štúdií a kolektívov reštaurátorov; člen národných a medzinárodných multidisciplinárnych výskumných a kreatívnych tímov, v ktorých je žiaduci vstup princípov a metód umeleckého výskumu pri riešení výskumných a kreatívnych projektov; pedagóg v akademickom prostredí; odborný pracovník alebo poradca v organizáciách, inštitúciách alebo súkromných spoločnostiach, ktoré majú záujem využívať metódy a výstupy umeleckého výskumu; líder alebo člen kolektívov v širokom spektre činností v rámci kreatívneho priemyslu; 

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • V študijnom programe Výtvarné umenie v doktorandskom stupni štúdia v dennej forme sú študijné plány postavené na troch základných častiach/moduloch. Štúdium pozostáva zo študijnej časti (študijný modul povinných predmetov), z umeleckej a vedecko-výskumnej časti (umelecký a vedecko-výskumný modul), pedagogickej časti (pedagogický modul). Tri základné moduly sú doplnené ešte o skupinu výberových predmetov.
 • Študijný modul doktorandského štúdia pozostáva z povinných predmetov postavených na forme seminárov, kolokvií, z individuálnych konzultácii so školiteľom a školiteľom-konzultantom, ktorých súčasťou je individuálne štúdium odbornej literatúry. Skladba študijného modulu je štruktúrovaná tak, aby pokryla všetky oblasti, ktoré sú nevyhnutné pre získanie potrebných vedomostí, zručností a kompetencií doktoranda. Predmet „Doktorandské konzultácie I, II, III, IV, V“ prebieha formou pravidelných konzultácií doktorandskej práce so školiteľom a školiteľom konzultantom. Doktorand nadobúda schopnosť diskutovať, argumentovať, prepájať kontext praktickej práce s teoretickou a historickou reflexiou. Podnecuje tvorbu autorsky jasne formulovaného výstupu práce. „Umelecký výskum – prax I, II, III“ sa zameriava na testovanie a komparovanie vlastných postupov a stratégií umeleckej tvorby s postupmi iných relevantných umelcov a preverovanie ich výsledkov. „Metodika písania písomnej časti dizertačnej práce“ oboznamuje študentov so základnými pravidlami a postupmi, ktoré vedú k úspešnému zvládnutiu písomnej časti dizertačnej práce. „Kolokvium I, II“ je prezentácia rozpracovanosti dizertačnej práce pred členmi odborovej rady, zabezpečujúcimi pedagógmi, školiteľmi, školiteľmi konzultantami a odborníkmi z praxe a akademického prostredia z domáceho a medzinárodného kontextu. Ide o kritické preverenie výskumného potenciálu, metód a progresu daného projektu. Študenti si prehlbujú prezentačnú a argumentačnú zdatnosť a získavajú cennú spätnú väzbu na čiastkové výsledky svojho výskumu. „Dizertačná skúška“ je štátnou skúškou, kde doktorand prezentuje rozpracovanosť umeleckej (praktickej)  a prvú časť písomnej časti dizertačnej práce a formou rozpravy má preukázať teoretické vedomosti z určených troch okruhov študovanej disciplíny, ktoré sú formulované v individuálnom študijnom pláne doktoranda školiteľom a školiteľom konzultantom schvaľované odborovou komisiou. Dizertačná práca“ je obhajobou záverečnej práce.
 • Umelecko-vedecký modul doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej umeleckej, vedeckej, publikačnej, grantovej a inej výskumnej,  práce študenta doktorandského štúdia, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Od doktoranda sa očakáva, že bude aktívny na súčasnej umeleckej scéne a svojou účasťou na domácich a zahraničných výstavných podujatiach, konferenciách a iných odborných podujatiach konfrontuje výsledky svojho výskumu v praxi. Môže sa stať členom riešiteľských kolektívov výskumných a nevýskumných projektov realizovaných na VŠVU (Najmä KEGA, VEGA, APVV, FPU...), prípadne využívať možnosti umeleckých rezidencií, pracovných stáží a mobilít. Umelecký výskum doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ, no taktiež ho hodnotí a prideľuje jej podľa platných študijných plánov kreditové ohodnotenie. Viac info v tabuľke učebného plánu.
 • Pedagogický modul obsahuje možnosti priamej pedagogickej činnosti v rámci nižších stupňoch štúdia na VŠVU alebo v rámci partnerských škôl v zahraničí. Najčastejšou priamou pedagogickou činnosťou je spolupráca pri ateliérovej výučbe ak je školiteľom vedúci ateliéru. Súčasťou pedagogickej činnosti je aj iná odborná pedagogická činnosť ako je oponovanie semestrálnych prác, prípadne záverečných prác, organizovanie výstav workshopov a konferencií napojených na pedagogickú činnosť doktoranda. Pedagogická činnosť v dennej forme štúdia je v rozsahu najviac štyri hodiny týždenne v priemere za akademický rok.
 • Výberové predmety si môže študent zvoliť z ponuky výberových predmetov doktorandského štúdia na VŠVU. V ponuke predmetov sú zahrnuté aj niektoré kľúčové teoretické predmety magisterského stupňa. Ak študent neabsolvoval daný predmet počas magisterského štúdia môže si vybrať daný predmet na rozšírenie svojho teoretického poznania. Podporuje sa aj výber predmetov z iných VŠ najmä pre rozšírenie poznatkov v rámci disciplíny, ktoré môže doktorand využiť pri samotnom umeleckom výskume.
 • Doktorandské štúdium prebieha pod dohľadom školiteľa a odborovej komisie.Podrobnosti priebehu štúdia a priebeh absolvovania jednotlivých študijných jednotiek (predmetov) upravuje Individuálny študijný plán, ktorý zostavuje školiteľ v spolupráci so školiteľom konzultantom a doktorandom na základe podmienok učebného plánu. Individuálny študijný plán sa predkladá na pripomienkovanie a schválenie príslušnej odborovej komisii.
 • Napĺňanie Individuálneho študijného plánu školiteľ a školiteľ konzultant posudzujú a hodnotia v ročnom hodnotení doktoranda, pričom doktorand musí absolvovať študijný modul a súčasťou je aj hodnotenie umelecko-vedeckého modulu a pedagogického modulu. Dôležitou súčasťou štúdia je prezentácia, konfrontácia a diskusie všetkých doktorandov daného ročníka so školiteľmi a školiteľmi konzultantami, členmi odborových komisií a prizvaných hostí z akademického prostredia partnerských škôl a prípadne aj ich doktorandov na kolokviách, ktoré zároveň robia hodnotiacu a konfrontačnú platformu úrovne rozpracovanosti umeleckých výskumov.

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijná poradkyňa:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

 

(späť hore)

 


Výtvarné umenie - externá forma

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Cieľmi vzdelávania v treťom stupni študijného programu Výtvarné umenie je rozvoj pokročilých metód umeleckého výskumu na základe hlbšieho poznania jeho aktuálneho stavu a jeho prepájania s poznatkami z ďalších oblastí s dôrazom na uplatnenie výstupov výskumu v kultúrnej a spoločenskej praxi. Doktorandské štúdium na VŠVU sa zameriava na získavanie súčasných poznatkov v oblasti umenia a vedy a na podporu samostatného umelecko-vedeckého bádania a tvorivej činnosti v oblasti umenia (výtvarného umenia, dizajnu, architektúry a reštaurovania), osvojenie si metód samostatného umeleckého výskumu, ktorý v sebe zlučuje umelecké a výskumné metódy a následné šírenie a aplikáciu výsledkov takéhoto výskumu v umeleckej, pedagogickej, kultúrnej a spoločenskej praxi. Cieľom umeleckého výskumu alebo výskumu cez umenie je získavanie nových poznatkov na základe citlivého, sebareflexívneho a kritického vnímania a analýzy, ktoré realizuje umelec/umelkyňa v priebehu tvorby a výstupom tejto aktivity môže byť umelecké dielo, architektonické dielo, dizajnérske dielo a dielo v oblasti reštaurovania, ale tiež súbor textov alebo metodík. Prostredníctvom metód umeleckého výskumu je študent schopný objavovať celkom nové poznatky a súvislosti, ktoré dokáže využiť na inovácie v oblasti umenia, vzdelávania, kreatívneho priemyslu, komunálneho rozvoja alebo práce s publikom. Doktorand počas štúdia kultivuje nielen svoje umelecké, ale aj pedagogické schopnosti prostredníctvom vedenia odborných predmetov, kurzov a workshopov a ako člen riešiteľských kolektívov sa podieľa aj na výskumných úlohách v rámci domácich a zahraničných grantov. Výsledky výskumu prezentuje na národných a medzinárodných podujatiach a zúčastňuje sa mobilitných programov, kde upevňuje svoje komunikačné a prezentačné zručnosti aj v cudzom jazyku.tná vedecká práce vo forme dizertačnej práce, ktorá má definovaný ciel, postupy a hlavné tvorivé výsledky. 
 • Absolvent je schopný samostatného štúdia a získavania odborných znalostí zo študovaného odboru ako základu pre vlastný umelecký výskum. Dokáže si zvoliť a zdôvodniť vhodné metódy výskumu a prepojiť teoretické analýzy s praktickými postupmi s hľadaním vizuálnych stratégií z dôrazom na inovatívne a experimentálne prístupy a k tvorivej činnosti tak, aby samotný výskum a jeho výstupy boli originálnym príspevkom k súčasnému stavu poznania v odbore a rozširovali jeho hranice. Uvedomuje si etickú dimenziu vlastnej tvorby a jej dopad na spoločnosť a životné prostredie. Je schopný riešiť najnáročnejšie úlohy a reflektovať diskutované aktuálne témy. Dokáže sa podieľať na formovaní nových trendov a koncepcií v oblasti umenia, samostatne vyhľadávať a oslovovať vhodných partnerov na výskumné úlohy v národnom aj medzinárodnom prostredí, ktorí môžu byť odborníkmi v rámci výtvarného umenia, ale aj iných vedných disciplín, čo podporuje medziodborový charakter výskumu a generuje nové myslenie a inovatívne riešenia pri realizácii výtvarného, dizajnérskeho, architektonického alebo reštaurátorského projektu. Dokáže samostatne prezentovať a argumentovať výsledky výskumu odbornej komunite v národnom aj medzinárodnom prostredí a v širšom kontexte je schopný vnímať dôležitosť kultúrnej politiky a aktívne sa podieľať na formovaní jej stratégií.

Uplatniteľnosť:

 • Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného programu Výtvarné umenie je pripravený pôsobiť ako autonómny tvorca v umeleckej praxi, pričom výstupy jeho výskumu dosahujú významnú národnú a medzinárodnú úroveň; uplatní sa ako líder alebo člen národných a medzinárodných umeleckých kolektívov, dizajnérskych a architektonických štúdií a kolektívov reštaurátorov; člen národných a medzinárodných multidisciplinárnych výskumných a kreatívnych tímov, v ktorých je žiaduci vstup princípov a metód umeleckého výskumu pri riešení výskumných a kreatívnych projektov; pedagóg v akademickom prostredí; odborný pracovník alebo poradca v organizáciách, inštitúciách alebo súkromných spoločnostiach, ktoré majú záujem využívať metódy a výstupy umeleckého výskumu; líder alebo člen kolektívov v širokom spektre činností v rámci kreatívneho priemyslu; 

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • V študijnom programe Výtvarné umenie v doktorandskom stupni štúdia v dennej forme sú študijné plány postavené na troch základných častiach/moduloch. Štúdium pozostáva zo študijnej časti (študijný modul povinných predmetov), z umeleckej a vedecko-výskumnej časti (umelecký a vedecko-výskumný modul), pedagogickej časti (pedagogický modul). Tri základné moduly sú doplnené ešte o skupinu výberových predmetov.
 • Študijný modul doktorandského štúdia pozostáva z povinných predmetov postavených na forme seminárov, kolokvií, z individuálnych konzultácii so školiteľom a školiteľom-konzultantom, ktorých súčasťou je individuálne štúdium odbornej literatúry. Skladba študijného modulu je štruktúrovaná tak, aby pokryla všetky oblasti, ktoré sú nevyhnutné pre získanie potrebných vedomostí, zručností a kompetencií doktoranda. Predmet „Doktorandské konzultácie I, II, III, IV, V“ prebieha formou pravidelných konzultácií doktorandskej práce so školiteľom a školiteľom konzultantom. Doktorand nadobúda schopnosť diskutovať, argumentovať, prepájať kontext praktickej práce s teoretickou a historickou reflexiou. Podnecuje tvorbu autorsky jasne formulovaného výstupu práce. „Umelecký výskum – prax I, II, III“ sa zameriava na testovanie a komparovanie vlastných postupov a stratégií umeleckej tvorby s postupmi iných relevantných umelcov a preverovanie ich výsledkov. „Metodika písania písomnej časti dizertačnej práce“ oboznamuje študentov so základnými pravidlami a postupmi, ktoré vedú k úspešnému zvládnutiu písomnej časti dizertačnej práce. „Kolokvium I, II“ je prezentácia rozpracovanosti dizertačnej práce pred členmi odborovej rady, zabezpečujúcimi pedagógmi, školiteľmi, školiteľmi konzultantami a odborníkmi z praxe a akademického prostredia z domáceho a medzinárodného kontextu. Ide o kritické preverenie výskumného potenciálu, metód a progresu daného projektu. Študenti si prehlbujú prezentačnú a argumentačnú zdatnosť a získavajú cennú spätnú väzbu na čiastkové výsledky svojho výskumu. „Dizertačná skúška“ je štátnou skúškou, kde doktorand prezentuje rozpracovanosť umeleckej (praktickej)  a prvú časť písomnej časti dizertačnej práce a formou rozpravy má preukázať teoretické vedomosti z určených troch okruhov študovanej disciplíny, ktoré sú formulované v individuálnom študijnom pláne doktoranda školiteľom a školiteľom konzultantom schvaľované odborovou komisiou. Dizertačná práca“ je obhajobou záverečnej práce.
 • Umelecko-vedecký modul doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej umeleckej, vedeckej, publikačnej, grantovej a inej výskumnej,  práce študenta doktorandského štúdia, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Od doktoranda sa očakáva, že bude aktívny na súčasnej umeleckej scéne a svojou účasťou na domácich a zahraničných výstavných podujatiach, konferenciách a iných odborných podujatiach konfrontuje výsledky svojho výskumu v praxi. Môže sa stať členom riešiteľských kolektívov výskumných a nevýskumných projektov realizovaných na VŠVU (Najmä KEGA, VEGA, APVV, FPU...), prípadne využívať možnosti umeleckých rezidencií, pracovných stáží a mobilít. Umelecký výskum doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ, no taktiež ho hodnotí a prideľuje jej podľa platných študijných plánov kreditové ohodnotenie. Viac info v tabuľke učebného plánu.
 • Pedagogický modul obsahuje možnosti priamej pedagogickej činnosti v rámci nižších stupňoch štúdia na VŠVU alebo v rámci partnerských škôl v zahraničí. Najčastejšou priamou pedagogickou činnosťou je spolupráca pri ateliérovej výučbe ak je školiteľom vedúci ateliéru. Súčasťou pedagogickej činnosti je aj iná odborná pedagogická činnosť ako je oponovanie semestrálnych prác, prípadne záverečných prác, organizovanie výstav workshopov a konferencií napojených na pedagogickú činnosť doktoranda. Pedagogická činnosť v dennej forme štúdia je v rozsahu najviac štyri hodiny týždenne v priemere za akademický rok.
 • Výberové predmety si môže študent zvoliť z ponuky výberových predmetov doktorandského štúdia na VŠVU. V ponuke predmetov sú zahrnuté aj niektoré kľúčové teoretické predmety magisterského stupňa. Ak študent neabsolvoval daný predmet počas magisterského štúdia môže si vybrať daný predmet na rozšírenie svojho teoretického poznania. Podporuje sa aj výber predmetov z iných VŠ najmä pre rozšírenie poznatkov v rámci disciplíny, ktoré môže doktorand využiť pri samotnom umeleckom výskume.
 • Doktorandské štúdium prebieha pod dohľadom školiteľa a odborovej komisie.Podrobnosti priebehu štúdia a priebeh absolvovania jednotlivých študijných jednotiek (predmetov) upravuje Individuálny študijný plán, ktorý zostavuje školiteľ v spolupráci so školiteľom konzultantom a doktorandom na základe podmienok učebného plánu. Individuálny študijný plán sa predkladá na pripomienkovanie a schválenie príslušnej odborovej komisii.
 • Napĺňanie Individuálneho študijného plánu školiteľ a školiteľ konzultant posudzujú a hodnotia v ročnom hodnotení doktoranda, pričom doktorand musí absolvovať študijný modul a súčasťou je aj hodnotenie umelecko-vedeckého modulu a pedagogického modulu. Dôležitou súčasťou štúdia je prezentácia, konfrontácia a diskusie všetkých doktorandov daného ročníka so školiteľmi a školiteľmi konzultantami, členmi odborových komisií a prizvaných hostí z akademického prostredia partnerských škôl a prípadne aj ich doktorandov na kolokviách, ktoré zároveň robia hodnotiacu a konfrontačnú platformu úrovne rozpracovanosti umeleckých výskumov.

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijná poradkyňa:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

 

(späť hore)

 


Študijný odbor Vedy o umení a kultúre

 


 

Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry - denná forma

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Doktorandské štúdium rozvíja a profiluje ťažiskovo absolventov/ky 1. a 2. stupňa študijného programu Dejiny a teórie umenia v odbore Vedy o umení a kultúre. Ale je otvorené aj pre absolventov umeleckých študijných programov so štátnicami z dejín a teórie umenia a architektúry, ale aj pre absolventov iných študijných programov s ukončeným II. stupňom štúdia (magisterským alebo inžinierskym) pokiaľ preukážu na prijímacom pohovore rozhľad v odbore, na ktorý sa prihlasujú vrátane vypísaných tém doktorandského štúdia a svojim projektom presvedčia členov komisie, že majú predpoklady skončiť doktorandské  štúdium v študijnom programe dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry a v odbore Vedy o umení a kultúre. Doktorandské štúdium v III. stupni štúdia je štruktúrované na základe dvoch podmienok: 1. podmienka je absolvovanie študijného, vedecko-umeleckého a pedagogického modulu. 2. podmienka je cieľavedomé napĺňanie individuálneho vedeckého programu, kontrolovaného odborovou komisiou a zhodnotené dizertačnou skúškou a ukončené obhajobou dizertačnej práce. Prvá podmienka zabezpečuje  doktorandovi/ke účasť na vedecko-výskumných projektoch a pedagogickej činnosti katedry ako aj na kolokviách doktorandov nielen vnútri školy, ale aj na iných vzdelávacích inštitúciách dom aj v zahraničí. Druhá podmienka poskytuje zasa individualizáciu a profiláciu vlastného študijného a vedeckého programu vyjadreného v zvolenej téme vedeckého bádania, ktorá sa prejavuje tak v sústave povinne voliteľných a voliteľných predmetov, ale najmä v možnostiach voľby študijných pobytov a stáží doma a v zahraničí, pričom je zabezpečené uznávanie predmetov a kreditov. Ťažisko individuálnej vedeckej prípravy ale leží v individuálnej spolupráci doktoranda/ky so svojim školiteľom/kou, v možnej spoločnej publikačnej činnosti, pri riešení grantových úloh. Doktorand/ka tak získava aktuálne domáce a zahraničné vedecké poznatky viazané k téme jeho dizertačnej práce, ale predovšetkým schopnosti a zručnosti zadefinovať si vlastný vedecký problém a smerovanie a bádanie v odbore Vedy o umení a kultúre a prísť s vlastnými tvorivým riešeniami zadefinovaného umelecko-historického a umelecko-teoretického problému. Orientáciu a smerovanie preto vo veľkej miere ovplyvňujú špecializácie školiteľov/iek, ich vedecké granty a spolupráce, ale forma vzájomnej spolupráce obohacuje obe strany. Hlavnými výstupmi vzdelávania sú priebežne publikované štúdie vo vedeckých časopisoch, čiastkové riešenia grantových úloh a napokon samostatná vedecká práce vo forme dizertačnej práce, ktorá má definovaný ciel, postupy a hlavné tvorivé výsledky. 

Uplatniteľnosť:

 • Absolvent/ka, ktorý splnil predpísané kritériá, zložil doktorandské skúšky súvisiace s užšou odbornou špecializáciou a obhájil doktorandskú prácu, sa stáva špecialistom – odborníkom pre svoju oblasť bádania. Je pripravený na tvorivú a samostatnú bádateľskú prácu založenú na vedeckých metódach výskumu a analýze problémov. Pri ich riešení dokáže dospieť k originálnym výsledkom a zvládnuť najnáročnejšie vedecké úlohy a predsavzatia. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu dejín umenia, kriticky sa orientuje v súčasnom stave bádania v odbore, dokáže verejne prezentovať a obhajovať vlastné poznatky na medzinárodných vedeckých fórach a konferenciách. Je pripravený získavať a spracúvať vedecké granty, publikovať výsledky bádania vo forme štúdií a vedeckých monografií. Je schopný zapojiť sa do širších inter- a multidisciplinárnych tímov. Má predpoklady odborne rásť, zvyšovať si kvalifikáciu v rámci jednotlivých vedeckých a vedecko–pedagogických stupňoch. Jeho uplatnenie je tak vo vedeckých inštitúciách ako člen/ka vedeckých tímov, ale aj v samostatnej bádateľskej činnosti ako vedúci grantových úloh a riadiaci pracovník výskumu. Druhou oblasťou sú vysoké školy, výskumné univerzity a kultúrne inštitúcie (galérie, múzeá, ústavy pamiatkovej starostlivosti) s vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou.

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • Štruktúra a obsah študijného programu určujú predpisy týkajúce sa tretieho stupňa štúdia, jeho tri základné moduly a formy ich ukončenia. V študijnom programe sú študijné plány postavené na troch základných moduloch študijný modul povinných predmetov, z vedecko-výskumnej časti vedecko-umelecký modul) a pedagogického modulu. Tri základné moduly sú doplnené ešte o skupinu výberových predmetov.
 • Vedecký (resp. vedecko umelecký) modul je základný a kľúčový a prebieha celým štúdiom. Pedagogický modul sa uplatňuje ťažiskovo do dizertačnej skúšky. Študijný modul v štruktúre povinných predmetov doplnený o možnosti výberových predmetov takisto končí absolvovaním dizertačnej skúšky, ale nekonči časť profilového predmetu Doktorandské konzultácie. Pokračuje individuálnymi seminármi a konzultáciami a školiteľom a formou spoločných kolokvií. Obsah štúdia využíva špecifické možnosti, ktorá poskytuje Vysoká škola výtvarných umení a to úzku spoluprácu umelcov/kyň a výskumníkov/čiek. Preto je ťažiskovo orientovaný na umelecký výskum v teórii a praxi. Toto prepojenie umožňuje získavať jedinečné skúsenosti doktorandov/doktorandiek umeleckého a umeleckohistorického zamerania. Túto orientáciu podporujú katedrové granty VEGA a KEGA.
 • Umelecký výskum-teória je ďalším profilovým predmetom študijného programu. Výberové predmety si môže študent zvoliť z ponuky výberových predmetov doktorandského štúdia na VŠVU. V ponuke predmetov sú zahrnuté aj niektoré kľúčové teoretické predmety magisterského stupňa. Ak študent neabsolvoval daný predmet počas magisterského štúdia môže si vybrať daný predmet na rozšírenie svojho teoretického poznania. Podporuje sa aj výber predmetov z iných VŠ najmä pre rozšírenie poznatkov v rámci disciplíny, ktoré môže doktorand využiť pri samotnom výskume. Doktorandské štúdium prebieha pod dohľadom školiteľa a odborovej komisie.
 • Podrobnosti priebehu štúdia a priebeh absolvovania jednotlivých študijných jednotiek (predmetov) upravuje Individuálny študijný plán, ktorý zostavuje školiteľ v spolupráci s doktorandom na základe podmienok učebného plánu. Individuálny študijný plán sa predkladá na pripomienkovanie a schválenie príslušnej odborovej komisii.
 • Napĺňanie Individuálneho študijného plánu školiteľ posudzujú a hodnotia v ročnom hodnotení doktoranda, pričom doktorand musí absolvovať študijný modul a súčasťou je aj hodnotenie vedecko umeleckého modulu a pedagogického modulu. Dôležitou súčasťou štúdia je prezentácia, konfrontácia a diskusie všetkých doktorandov daného ročníka so školiteľmi a školiteľmi konzultantami, členmi odborových komisií a prizvaných hostí z akademického prostredia partnerských škôl a prípadne aj ich doktorandov na kolokviách, ktoré zároveň robia hodnotiacu a konfrontačnú platformu úrovne rozpracovanosti výskumov.

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijný poradca:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

 

(späť hore)

 


 

Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry - externá forma

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Doktorandské štúdium rozvíja a profiluje ťažiskovo absolventov/ky 1. a 2. stupňa študijného programu Dejiny a teórie umenia v odbore Vedy o umení a kultúre. Ale je otvorené aj pre absolventov umeleckých študijných programov so štátnicami z dejín a teórie umenia a architektúry, ale aj pre absolventov iných študijných programov s ukončeným II. stupňom štúdia (magisterským alebo inžinierskym) pokiaľ preukážu na prijímacom pohovore rozhľad v odbore, na ktorý sa prihlasujú vrátane vypísaných tém doktorandského štúdia a svojim projektom presvedčia členov komisie, že majú predpoklady skončiť doktorandské  štúdium v študijnom programe dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry a v odbore Vedy o umení a kultúre. Doktorandské štúdium v III. stupni štúdia je štruktúrované na základe dvoch podmienok: 1. podmienka je absolvovanie študijného, vedecko-umeleckého a pedagogického modulu. 2. podmienka je cieľavedomé napĺňanie individuálneho vedeckého programu, kontrolovaného odborovou komisiou a zhodnotené dizertačnou skúškou a ukončené obhajobou dizertačnej práce. Prvá podmienka zabezpečuje  doktorandovi/ke účasť na vedecko-výskumných projektoch a pedagogickej činnosti katedry ako aj na kolokviách doktorandov nielen vnútri školy, ale aj na iných vzdelávacích inštitúciách dom aj v zahraničí. Druhá podmienka poskytuje zasa individualizáciu a profiláciu vlastného študijného a vedeckého programu vyjadreného v zvolenej téme vedeckého bádania, ktorá sa prejavuje tak v sústave povinne voliteľných a voliteľných predmetov, ale najmä v možnostiach voľby študijných pobytov a stáží doma a v zahraničí, pričom je zabezpečené uznávanie predmetov a kreditov. Ťažisko individuálnej vedeckej prípravy ale leží v individuálnej spolupráci doktoranda/ky so svojim školiteľom/kou, v možnej spoločnej publikačnej činnosti, pri riešení grantových úloh. Doktorand/ka tak získava aktuálne domáce a zahraničné vedecké poznatky viazané k téme jeho dizertačnej práce, ale predovšetkým schopnosti a zručnosti zadefinovať si vlastný vedecký problém a smerovanie a bádanie v odbore Vedy o umení a kultúre a prísť s vlastnými tvorivým riešeniami zadefinovaného umelecko-historického a umelecko-teoretického problému. Orientáciu a smerovanie preto vo veľkej miere ovplyvňujú špecializácie školiteľov/iek, ich vedecké granty a spolupráce, ale forma vzájomnej spolupráce obohacuje obe strany. Hlavnými výstupmi vzdelávania sú priebežne publikované štúdie vo vedeckých časopisoch, čiastkové riešenia grantových úloh a napokon samostatná vedecká práce vo forme dizertačnej práce, ktorá má definovaný ciel, postupy a hlavné tvorivé výsledky. 

Uplatniteľnosť:

 • Absolvent/ka, ktorý splnil predpísané kritériá, zložil doktorandské skúšky súvisiace s užšou odbornou špecializáciou a obhájil doktorandskú prácu, sa stáva špecialistom – odborníkom pre svoju oblasť bádania. Je pripravený na tvorivú a samostatnú bádateľskú prácu založenú na vedeckých metódach výskumu a analýze problémov. Pri ich riešení dokáže dospieť k originálnym výsledkom a zvládnuť najnáročnejšie vedecké úlohy a predsavzatia. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu dejín umenia, kriticky sa orientuje v súčasnom stave bádania v odbore, dokáže verejne prezentovať a obhajovať vlastné poznatky na medzinárodných vedeckých fórach a konferenciách. Je pripravený získavať a spracúvať vedecké granty, publikovať výsledky bádania vo forme štúdií a vedeckých monografií. Je schopný zapojiť sa do širších inter- a multidisciplinárnych tímov. Má predpoklady odborne rásť, zvyšovať si kvalifikáciu v rámci jednotlivých vedeckých a vedecko–pedagogických stupňoch. Jeho uplatnenie je tak vo vedeckých inštitúciách ako člen/ka vedeckých tímov, ale aj v samostatnej bádateľskej činnosti ako vedúci grantových úloh a riadiaci pracovník výskumu. Druhou oblasťou sú vysoké školy, výskumné univerzity a kultúrne inštitúcie (galérie, múzeá, ústavy pamiatkovej starostlivosti) s vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou.

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • Štruktúra a obsah študijného programu určujú predpisy týkajúce sa tretieho stupňa štúdia, jeho tri základné moduly a formy ich ukončenia. V študijnom programe sú študijné plány postavené na troch základných moduloch študijný modul povinných predmetov, z vedecko-výskumnej časti vedecko-umelecký modul) a pedagogického modulu. Tri základné moduly sú doplnené ešte o skupinu výberových predmetov.
 • Vedecký (resp. vedecko umelecký) modul je základný a kľúčový a prebieha celým štúdiom. Pedagogický modul sa uplatňuje ťažiskovo do dizertačnej skúšky. Študijný modul v štruktúre povinných predmetov doplnený o možnosti výberových predmetov takisto končí absolvovaním dizertačnej skúšky, ale nekonči časť profilového predmetu Doktorandské konzultácie. Pokračuje individuálnymi seminármi a konzultáciami a školiteľom a formou spoločných kolokvií. Obsah štúdia využíva špecifické možnosti, ktorá poskytuje Vysoká škola výtvarných umení a to úzku spoluprácu umelcov/kyň a výskumníkov/čiek. Preto je ťažiskovo orientovaný na umelecký výskum v teórii a praxi. Toto prepojenie umožňuje získavať jedinečné skúsenosti doktorandov/doktorandiek umeleckého a umeleckohistorického zamerania. Túto orientáciu podporujú katedrové granty VEGA a KEGA.
 • Umelecký výskum-teória je ďalším profilovým predmetom študijného programu. Výberové predmety si môže študent zvoliť z ponuky výberových predmetov doktorandského štúdia na VŠVU. V ponuke predmetov sú zahrnuté aj niektoré kľúčové teoretické predmety magisterského stupňa. Ak študent neabsolvoval daný predmet počas magisterského štúdia môže si vybrať daný predmet na rozšírenie svojho teoretického poznania. Podporuje sa aj výber predmetov z iných VŠ najmä pre rozšírenie poznatkov v rámci disciplíny, ktoré môže doktorand využiť pri samotnom výskume. Doktorandské štúdium prebieha pod dohľadom školiteľa a odborovej komisie.
 • Podrobnosti priebehu štúdia a priebeh absolvovania jednotlivých študijných jednotiek (predmetov) upravuje Individuálny študijný plán, ktorý zostavuje školiteľ v spolupráci s doktorandom na základe podmienok učebného plánu. Individuálny študijný plán sa predkladá na pripomienkovanie a schválenie príslušnej odborovej komisii.
 • Napĺňanie Individuálneho študijného plánu školiteľ posudzujú a hodnotia v ročnom hodnotení doktoranda, pričom doktorand musí absolvovať študijný modul a súčasťou je aj hodnotenie vedecko umeleckého modulu a pedagogického modulu. Dôležitou súčasťou štúdia je prezentácia, konfrontácia a diskusie všetkých doktorandov daného ročníka so školiteľmi a školiteľmi konzultantami, členmi odborových komisií a prizvaných hostí z akademického prostredia partnerských škôl a prípadne aj ich doktorandov na kolokviách, ktoré zároveň robia hodnotiacu a konfrontačnú platformu úrovne rozpracovanosti výskumov.

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijný poradca:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

 

(späť hore)

 


Študijné plány jednotlivých študijných odborov nájdete v Bedekri.

Na stiahnutie