Organizácia štúdia

Informácie o priebehu doktorandského štúdia.

Doktorandské štúdium na VŠVU sa zameriava na získavanie súčasných poznatkov v oblasti vedy a umenia a na podporu samostatného vedeckého bádania a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandské štúdium v dennej forme je tri roky, v externej forme najviac päť rokov. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skr. „PhD.“). Absolventom umeleckých doktorandských programov sa udeľuje akademický titul „doktor umenia“ („artis doctor“, v skr. „ArtD.“).

Doktorandské štúdium prebieha pod dohľadom školiteľa v kreditovom systéme, pričom doktorand musí absolvovať povinné, povinne voliteľné, prípadne výberové predmety podľa študijného programu a individuálneho študijného plánu. Za jeden semester by mal optimálne absolvovať toľko predmetov, aby dosiahol 30 kreditov; za celé štúdium musí nazhromaždiť minimálne 180 kreditov. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti (študijný modul) a z umeleckej (umelecký modul), resp. vedeckovýskumnej časti (vedeckovýskumný modul). Podrobnosti priebehu štúdia a priebeh absolvovania jednotlivých študijných jednotiek (predmetov) upravuje individuálny študijný plán, ktorý zostavuje školiteľ a predkladá na schválenie odborovej komisii. V prípade doktorandského štúdia jedného z umeleckých odborov na VŠVU školiteľ navrhuje tiež školiteľa-konzultanta, ktorý vedie a zodpovedá za písomnú časť dizertačnej práce. Školiteľ a školiteľ-konzultant posudzujú a hodnotia napĺňanie individuálneho študijného plánu vo výročnom hodnotení doktoranda.

Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, no taktiež z individálnych konzultácií so školiteľom, resp. školiteľom-konzultantom. Umelecká, resp. vedeckovýskumná časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej umeleckej, resp. výskumnej práce študenta doktorandského štúdia, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Výskumnú či umeleckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ, no taktiež ju hodnotí a prideľuje jej podľa platných študijných plánov kreditové ohodnotenie. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyri hodiny týždenne v priemere za akademický rok.

Informácie o priebehu prijímacieho konania na doktorandské štúdium nájdete v časti "Prijímacie pohovory – doktorandské štúdium"