Záverečná skúška z doplňujúceho pedagogického štúdia

Termín: 10. a 11. 10.  2024


Záverečná skúška

z doplňujúceho pedagogického štúdia  v akademickom roku 2023/2024 sa uskutoční:

 • 10. a 11. OKTÓBRA  2024  o 9,00 hod.

 • Na  VŠVU na Hviezdoslavovom nám. 18 v Bratislave, č. dverí H-012 a H-103

 


Poplatok za záverečnú skúšku

ŠTUDENTI, ktorí absolvovali povinné predmety súbežne (počas denného štúdia na VŠVU v Bratislave) sú povinní uhradiť bankovým prevodom:

 • POPLATOK 100,- EUR za záverečnú skúšku a vyhotovenie vysvedčenia o absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia v zmysle Vnútorného predpisu VŠVU o určení výšky poplatku na úhradu nákladov spojených s doplnkovým štúdiom a s doplňujúcim pedagogickým štúdiom:

Údaje k platbe:

 • na číslo účtu IBAN:  SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • variabilný symbol:   648008
 • špecifický symbol:   rodné číslo

Údaje v prípade platby zo zahraničia:

 • SWIFT:  SPSRSKBAXXX
 • Názov a adresa banky:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • Názov účtu: Vysoká škola výtvarných umení

 

ŠTUDENTI, KTORÍ ABSOLVOVALI ŠTÚDIUM V EXTERNEJ FORME  a platili školné, POPLATOK  100,- € NEPLATIA (TÝKA SA TO AJ ABSOLVENTOV VŠVU, ktorí študovali posledný semester v externej forme).

 


Témy záverečnej práce z didaktiky

 • nahláste do 30. júna 2024 tému záverečnej práce z didaktiky, ktorú ste si vybrali:

  1. paní Anne Valentínyovej na adrese  
  2. a zároveň aj Vášmu školiteľovi / školiteľke:

Na stiahnutie

Témy záverečnej práce z didaktiky, VŠVU 2024PDF, 252 KB

 


Na záverečnú skúšku  sa do 20. SEPTEMBRA 2024 môžu prihlásiť:

 • Študenti DPŠ, ktorí si v LS 2022/2023 vybrali tému záverečnej práce  a školiteľa (prof. Ladislav Čarný, akad. mal.; alebo PaedDr. Monika Dobrovičová, PhD.) a absolvovali Seminár k záverečnej práci.
 • Ostatní, ktorí majú absolvované povinné predmety vrátane predmetu Seminár k záverečnej práci (skúšky spravidla platia 5 rokov) a odkonzultovanú záverečnú prácu.

 


Bližšie informácie: