Dvojročné doplnkové štúdium

Špeciálna ponuka doplnkového štúdia bez diplomu pre zahraničných a domácich študentov

Dvojročné doplnkové štúdium (DDŠ) je ďalšia forma štúdia v rámci celoživotného vzdelávania a pozostáva zo štyroch semestrov. Je venované doplneniu si kvalifikácie a získaniu ďalšej špecializácie vo výtvarnom umení. Podmienkou je absolvovanie prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského vzdelania. Študent získa doklad o štúdiu – Potvrdenie o absolvovaní doplnkového štúdia na VŠVU –, ktorý avšak nie je ekvivalentom štandardného magisterského alebo bakalárskeho diplomu. Študijný plán je zložený výlučne z povinného hlavného predmetu – ateliéru, z dejín umenia (konkrétnejšia špecifikácia vo Vnútornom predpise na realizáciu dvojročného doplnkového štúdia.), kresby a jedného odborného predmetu teoretického a praktického. Ide o intenzívnu praktickú ateliérovú výučbu s dennou dochádzkou alebo s dohodnutým individuálnym študijným plánom. Štúdium nie je postavené na kreditovom systéme štúdia. Predmety sú hodnotené na stupnici A – FX. Študent získava záznam do indexu o absolvovaní (abs.) a hodnotiacu známku.

Poplatky

Za štúdium sa platí semestrálny poplatok. Poplatok je upravený Vnútorným predpisom o školnom a poplatkoch spojených s dvojročným doplnkovým štúdiom, platným na príslušný akademický rok. V prípade, že študent zanechá štúdium, poplatok sa nevracia.

Informácie o prijímacích pohovoroch na Dvojročné doplnkové štúdium nájdete v časti "Prijímacie pohovory DDŠ"