Doplňujúce pedagogické štúdium

DPŠ nadväzuje na odbornú umeleckú prípravu vo výtvarnom umení, dizajne, reštaurovaní alebo architektonickej tvorbe.

VŠVU poskytuje Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), aby umožnila získať predovšetkým absolventom VŠVU pedagogickú spôsobilosť na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa umeleckých resp. umenovedných predmetov na výtvarných odboroch základných umeleckých škôl a na stredných odborných školách. DPŠ nadväzuje na odbornú umeleckú prípravu v študijnom odbore Umenie – vo výtvarnom umení, dizajne, reštaurovaní, architektonickej tvorbe alebo teoretickú odbornú prípravu v študijnom odbore Vedy o umení a kultúre.

DPŠ je samostatným študijným modulom (za predmety DPŠ sa neudeľujú kredity a ani si ich nemožno zvoliť v rámci študijných programov ako výberové predmety). Štúdium je rozložené do štyroch semestrov.

Uskutočňuje sa v dvoch formách:

1. v dennej forme štúdia pre študentov VŠVU súbežne so štúdiom. Možno ho absolvovať v rámci magisterského štúdia; končí sa záverečnou skúškou. Študent, ktorý nedokončí DPŠ v rámci dennej formy magisterského štúdia, môže podať prihlášku na externú formu štúdia a štúdium dokončiť. Denná forma štúdia je spoplatnená podľa vnútorného predpisu VŠVU jednorazovou platbou 100 € za záverečnú skúšku. Študent získava prístup k študijným materiálom na školskej sieti a k špecializovanej študijnej literatúre. Prednášky, cvičenia a konzultácie prebiehajú prezenčnou aj dištančnou formou.

2. v externej forme štúdia pre absolventov magisterských študijných programov na VŠVU, resp. pre študentov a absolventov z magisterských študijných programov z iných škôl, zo študijných programov zodpovedajúcich tým, ktoré má VŠVU akreditované. Externá forma štúdia je spoplatnená podľa vnútorného predpisu VŠVU sumou 150 € za semester. Študent získava prístup k študijným materiálom na školskej sieti a k špecializovanej študijnej literatúre. Prednášky a cvičenia prebiehajú prezenčnou formou spolu s dennými študentmi alebo vo forme blokového vyučovania. Konzultácie prebiehajú dištančnou formou.

Podmienkou ukončenia DPŠ a pristúpenia k záverečnej skúške pred skúšobnou komisiou, je absolvovanie všetkých skúšok, pedagogickej praxe a odovzdanie písomnej teoretickej práce z didaktiky. Vysvedčenie o ukončení štúdia sa študentom v dennej forme štúdia vydáva po ukončení magisterského štúdia.

Výučbu organizuje prof. Ladislav Čarný, akad. mal., ktorý je spolu s prof. PaedDr. Dušanom Kostrubom, PhD. aj odborným garantom.

Prihlásiť sa na DPŠ v externej forme štúdia je možné na študijnom odd. VŠVU.

Pre akademický rok 2024/2025 do 31. 7. 2024.

K prihláške na externú formu štúdia je potrebné priložiť overenú kópiu diplomu o absolvovaní magisterského stupňa štúdia.

Absolventi VŠVU nemusia kópiu diplomu dávať overovať.

Študijný plán doplňujúceho pedagogického štúdiana VŠVU:

1. semester

Všeobecná pedagogika

 • Vyučujúci: Mgr. Peter Ostradický, PhD.
 • 2 hod./týžd.

Vývinová psychológia

 • Vyučujúca: Mgr. Barbora Malik
 • 1 hod./týžd.

2. semester

Všeobecná didaktika

 • Vyučujúci: prof. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.
 • 2 hod./týžd.

Pedagogická psychológia

 • Vyučujúca: doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.
 • 3 hod./týžd.

Metodika výtvarných predmetov

 • Vyučujúci: Mgr. Stanislav Masár, ArtD.
 • 2 hod./týžd.

3. semester

Didaktika výtvarnej výchovy (ZUŠ)

 • Vyučujúci: prof. Ladislav Čarný, akad. mal.
 • 2 hod./týžd.

Galerijná edukácia 

 • Vyučujúca: Mgr. Daniela Čarná, PhD.
 • 2 hod./týžd.

Učiteľská prax I

 • Vyučujúca: PaedDr. Monika Dobrovičová, PhD.
 • 2 hod./týžd.

4. semester

Didaktika umeleckých predmetov

 • Vyučujúci: prof. Ladislav Čarný, akad. mal.
 • 2 hod./týžd.

Učiteľská prax II

 • Vyučujúca: PaedDr. Monika Dobrovičová, PhD.
 • 2 hod./týžd.

Seminár k záverečnej práci z didaktiky

 • Vyučujúci: prof. Ladislav Čarný, akad. mal., PaedDr. Monika Dobrovičová, PhD.
 • 1 hod./týžd.

Predmety záverečnej skúšky a obhajoba záverečnej práce z doplňujúceho pedagogického štúdia (po ukončení 4. semestra štúdia) pozostáva z:

 • Obhajoba písomnej práce z didaktiky
 • Ústna skúška z metodiky
 • Ústna skúška z pedagogiky
 • Ústna skúška z učiteľskej psychológie

Po ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia majú absolventi DPŠ oprávnenie vyučovať predmety z oblasti výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, reštaurovania a teórie, dejín výtvarného umenia, dizajnu, architektúry vo (vo vzťahu k absolvovanému študijnému odboru) na základných umeleckých školách, na odborných učňovských školách, na stredných odborných školách a stredných umeleckých školách.