Ukončenie štúdia

Informácie o spôsobe a podmienkach úspešného ukončenia bakalárskeho štúdia

Záverečnou prácou bakalárskeho štúdia je bakalárska práca, ktorá na VŠVU obsahuje praktickú a písomnú časť (rozsah písomnej časti určuje vedúci ateliéru podľa pravidiel, ktoré platia na danej katedre). Bakalárska práca má jedného školiteľa (vedúci pedagóg ateliéru) a počas verejnej obhajoby ju posudzuje skúšobná komisia. Bakalárska práca pozostáva v prípade konkrétnych študijných programov z realizácie výtvarného diela alebo súboru výtvarných diel, architektonického projektu, ktorý v sebe zahŕňa projektovú dokumentáciu, architektonickú inštaláciu alebo dokumentáciu architektonického výskumu, ďalej dizajnérsky projekt, ktorý v sebe zahŕňa realizovaný prototyp, modelové štúdie, realizované dielo alebo súbor prác z oblasti vizuálnej komunikácie, ďalej zreštaurované dielo alebo súbor zreštaurovaných diel s kompletnou reštaurátorskou dokumentáciou.

Pred obhajobou sú bakalárske práce nainštalované do stanoveného termínu na katedre, kde študent bakalárskeho štúdia obhajuje záverečnú prácu. Vedúci pedagóg ateliéru má právo navrhnúť vedúcemu katedry nepripustenie bakalárskej práce na obhajobu. Ak s týmto návrhom súhlasí aj vedúci katedry, môže študent písomne požiadať rektora VŠVU o odklad obhajoby bakalárskej práce. Takisto môže študent požiadať rektora písomne o odklad vo výnimočných prípadoch, ktorý musí zdôvodniť (so súhlasom vedúceho ateliéru a vedúceho katedry), najneskôr 14 dní pred obhajobou.

Obhajoba bakalárskej práce prebieha pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov menuje rektor. Pri obhajobe člen komisie môže navrhnúť zmenu hodnotenia. Priebeh obhajoby a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné, no rozhodovanie skúšobnej komisie o jej výsledkoch sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Študent, ktorý neprospel pri obhajobe bakalárskej práce, sa na štátnu skúšku môže prihlásiť ešte raz do dvoch rokov. Ak študent v nasledujúcom termíne prácu neobháji, alebo sa na štátnu skúšku neprihlási, je vylúčený zo štúdia pre neprospech.

Štátna skúška z teoretických predmetov je jednou z podmienok ukončenia bakalárskych študijných programov na VŠVU. Táto skúška pozostáva z dvoch blokov: 1. Dejiny výtvarného umenia; 2. Dejiny estetiky. Študent si žrebuje dve otázky z prvého bloku, ktorý je rozdelený na dve časti, a jednu otázku z druhého bloku. Ak študent za odpoveď na štátnej skúške dostane FX, má nárok na jeden opravný termín. Ak získa hodnotenie FX len z jedného bloku otázok, opakuje len ten blok, v ktorom neprospel, a jeho súhrnné hodnotenie je FX. Obidve otázky z dejín umenia sú považované za jeden blok, preto ak študent nezodpovie jednu z nich, musí robiť opravnú skúšku z celého bloku dejín umenia. Ak študent opakovane získa hodnotenie FX, je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie podmienok študijného programu.