Študijné programy

Denná forma bakalárskeho štúdia

Študijný odbor Umenie:

Digitálne umenia

Profil: Program poskytuje absolventovi znalosti, zručnosti a schopnosti prepájať rozmanité spôsoby tvorby v odbore Umenie s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania. Absolvent bakalárskeho stupňa programu Digitálne umenia má tvorivé kompetencie v oblasti digitálneho obsahu, orientuje sa v počítačovom myslení a dizajne, ovláda základy programovania. Vie tvorivo prepájať rôzne prístupy a technológie.
Absolvent sa môže uplatniť:
Uplatní sa ako slobodný umelec alebo ako tvorca počítačovej grafiky a animácií, vizualizácií a infografiky, interaktívneho digitálneho obsahu... Popri nezávislej voľnej tvorbe má tvorba absolventov digitálneho umenia svojich odberateľov v médiách, marketingu, videohernom a kreatívnom priemysle. Múzeá, galérie a vzdelávanie tiež využívajú tvorbu digitálnych umelcov v podobe rôznych interaktívnych aplikácií.
Bakalár výtvarných umení so špecializáciou na digitalizáciu môže pracovať ako slobodný umelec, prípadne ako tvorca počítačovej grafiky, hier, animácií, vizualizačných a navrhovacích softwarov, digitálnych archívov a databáz atď.
Absolvent môže tiež pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni v študijných programoch zameraných na oblasti Dizajnu, Výtvarného umenia, Architektonickej tvorby. Môže sa tiež uchádzať o magisterské štúdium v oblasti informačných technológií aj v oblasti humanitných, spoločenských a historických vied.

Maliarstvo

Profil: Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

Socha, objekt, inštalácia

Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

Grafika a iné médiá

Profil: Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

Fotografia a nové médiá

Profil: Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

Intermédiá

Profil: Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

Úžitkové umenie

Profil: Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

Dizajn

Profil: Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Dizajn má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti dizajnu, je schopný ich tvorivo používať pri samostatnej dizajnérskej činnosti, pri navrhovaní v rôznych oblastiach hospodárskeho a kultúrneho života. Ovláda technológie a materiály podľa obsahu predloženého študijného programu. Má znalosti o ekológii, podnikaní a manažmente. Je schopný samostatne tvoriť a navrhovať dizajnérske produkty a výtvarné diela pre širokú oblasť hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života. Primerane dokáže používať technológie a materiály podľa obsahu študijného programu. Je schopný prezentovať svoju tvorbu.

Textilná tvorba

Profil: Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

Vizuálna komunikácia

Profil: Dizajnér bakalár získa teoretické a praktické poznatky z dizajnu na úrovni prvého stupňa. Je pripravený na samostatné pôsobenie v oblasti dizajnérskej tvorby po stránke kreatívnej, technologickej a materiálovej alebo môže pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Je schopný samostatne tvoriť a navrhovať dizajnérske produkty a výtvarné diela pre širokú oblasť hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života. Primerane dokáže používať technológie a materiály podľa obsahu študijného programu. Je schopný prezentovať svoju tvorbu.

Reštaurátorská tvorba

Profil: Absolvent bakalárskeho štúdia odboru Reštaurovanie – reštaurátor bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti reštaurovania výtvarných diel a architektúry, založené na poznaní súčasného stavu v odbore. Je schopný tvorivo ich používať v tímovej reštaurátorskej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť:
tímovej reštaurátorskej práci, v projekčných útvaroch, inštitúciách na ochranu  pamiatok, múzeách a galériách, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, v osvetovej práci.

Architektonická tvorba

Profil: Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Architektonická tvorba – architekt bakalár – získa teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti projektovania a architektúry a dokáže ich používať pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Primerane ovláda technologické a konštrukčné postupy.

Absolvent sa môže uplatniť: v tímovej projektovej práci, vo výstavníctve a reklame, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, môže byť činný v kultúrnych inštitúciách a osvetovej práci a v nižších funkciách verejnej správy.

Študijné plány jednotlivých študijných odborov nájdete v Bedekri.

Na stiahnutie

Bedeker 2021/2022PDF, 1.37 MB