Organizácia štúdia

Informácie o priebehu bakalárskeho štúdia

Bakalárske štúdium na VŠVU sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskeho štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia na VŠVU je štyri roky. Záverečnou prácou bakalárskeho štúdia je bakalárska práca a štúdium je ukončené štátnou skúškou. Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“).

Bakalárske štúdium prebieha v kreditovom systéme a študent musí absolvovať povinné, povinne voliteľné, prípadne výberové predmety podľa toho, ktorý študijný program študuje. Za jeden semester by mal optimálne absolvovať toľko predmetov, aby dosiahol 30 kreditov; za celé štúdium musí nazhromaždiť minimálne 240 kreditov. Prvý rok bakalárskeho štúdia je špecifický v tom, že študent musí absolvovať okrem povinných a povinne voliteľných predmetov postupne, v priebehu celého roka, tri prípravné kurzy, ktoré si vyberie z ponuky prípravných kurzov jednotlivých katedier. Každý z kurzov trvá približne polovicu semestra (6 – 7 týždňov). Posledný, tretí kurz v letnom semestri musí študent absolvovať na katedre, na ktorú bol prijatý. V druhom ročníku si študent namiesto kurzov už volí ťažiskový predmet celého štúdia – ateliér, v ktorom bude študovať v nasledujúcich rokoch.

Informácie o priebehu prijímacieho konania na doktorandské štúdium nájdete v časti "Prijímacie pohovory – bakalárske štúdium"