Príkaz rektorky a semafor VŠVU

Informácie a pokyny ohľadom vstupu do budov VŠVU a pandemický semafor. Tieto nariadenia sa budú aktualizovať podľa toho ako sa bude vyvíjať situácia.

Informácie a pokyny ohľadom vstupu do budov VŠVU a pandemický semafor. Tieto nariadenia sa budú aktualizovať podľa toho ako sa bude vyvíjať situácia.

PRÍKAZ REKTORKY č. 5/2021

VSTUPY DO BUDOV VŠVU

Od 1. 3. 2022 až do odvolania upravujem režim vstupu do jednotlivých budov školy takto:

1. Pri vstupe do budov VŠVU je každý povinný si vydezinfikovať ruky a prekryť nos a ústa čistým a suchým rúškom.

2. Do budov VŠVU nevstupuje osoba s príznakom infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom choroby COVID-19 ako sú horúčka nad 38° C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti.

3. V budovách sa dodržiava nosenie rúška, dezinfekcia rúk a odstupy 2m. Dodržiavajú sa uzavreté kolektívy v jednotlivých ateliéroch.

4. Prehľad ďalších povinností a odborných odporúčaní upravuje Nariadenie rektorky SEMAFOR VŠVU pre akademický rok 2021/2022.

5. Budovy VŠVU sú otvorené v čase od 7:00  20:00 každý deň, vrátane víkendov.
Odôvodnenie: Tento príkaz bol vydaný z dôvodu zachovania prezenčnej výučby na škole a vytvorenia čo možno najbezpečnejšieho prostredia. Zároveň zákon 124/2006 v par. 5 upravuje povinnosti zamestnávateľa v prospech vykonávania opatrení, ktoré uprednostňujú kolektívne ochranné opatrenia pred individuálnymi opatreniami.

28. 2. 2022, Bratislava

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 
rektorka


NARIADENIE REKTORKY č.6/2021

SEMAFOR VŠVU pre akademický rok 2021/2022

Je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu na škole. Je zadefinovaný v troch úrovniach: zelená, oranžová, červená.

ZELENÁ FARBA

Zelená farba predstavuje stav, kedy na škole:

a) nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19,
b) je jedna alebo viac osôb v karanténe (podozrivá z nákazy) z dôvodu , že mimo školy prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19.

Podozrenie na ochorenie COVID-19

 • Študent, alebo zamestnanec, ktorý má jeden z možných príznakov ochorenia COVID-19 je podozrivý z ochorenia a musí čo najskôr po ich objavení opustiť budovu školy a ísť do domácej izolácie. Túto skutočnosť je povinný ihneď oznámiť študent študijnej referentke, svojmu nadriadenému.
 • Každá osoba podozrivá z ochorenia absolvuje PCR test. O výsledku testu informuje študent linku covid@vsvu.sk a študijnú referentku, zamestnanec svojho nadriadeného. Ak je výsledok:
  a) negatívny - výučba pokračuje štandardným spôsobom,
  b) pozitívny - škola prechádza do oranžovej fázy podľa tohto semaforu.
 • V prípade, že študent podozrivý z ochorenia COVID-19 neabsolvuje PCR test, ostáva v izolácii podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a o ukončení izolácie rozhoduje jeho všeobecný lekár.
 • V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 na škole, rektor bezodkladne požiada osoby, ktoré neprekonali COVID-19 a nie sú zaočkované, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy.

ORANŽOVÁ FARBA

Oranžová farba predstavuje stav, kedy je na škole minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID-19.

 • V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte dva dni pred objavením sa klinických príznakov, pri bezpríznakovom priebehu infekcie, dva dni pred testovaním na ochorenie COVID-19.
 • Túto skutočnosť je taktiež povinná oznámiť: študent na linke covid@vsvu.sk a príslušnej študijnej referentke, zamestnanec na linke covid@vsvu.sk a svojmu nadriadenému.
 • Študenti/zamestnanci, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID – 19 prerušia dochádzku na školu.
 • Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou udelí RÚVZ karanténu. Pre urýchlenie administratívy spojenej s udeľovaním karantény poskytne rektorát zoznam študentov daného predmetu, resp. zamestnancov.
 • Rektorát komunikuje so zodpovednými osobami z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, postupuje podľa ich usmernení.
 • Študentov, alebo zamestnancov podozrivých z nákazy COVID-19 (boli v úzkom kontakte s osobami pozitívnymi na ochorenie COVID-19) určí Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo všeobecný lekár a nariadi im karanténu. Osoby v karanténe oznámia túto skutočnosť: študent na linke covid@vsvu.sk a študijnej referentke, zamestnanec na linke covid@vsvu.sk a svojmu nadriadenému.
 • V prípade výskytu osoby s potvrdenou nákazou COVID – 19 škola poskytuje plnú súčinnosť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a všeobecnému lekárovi.
 • Karanténa sa udeľuje na 14 dní (je možné, že dĺžka karantény sa bude upravovať).
 • Povinnosť karantény po úzkom kontakte s nakazeným na COVID-19 sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:
  a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)
  b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
  c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
  d) po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

Podmienky karantény pre ateliér (odborný predmet):

 • Ak je v ateliéri viac ako 50% študentov s výnimkou z karantény, pokračuje sa v prezenčnej výučbe, študenti v karanténe sú ospravedlnení z dôvodu choroby,
 • Ak je v ateliéri menej ako 50% žiakov s výnimkou z karantény, prerušuje sa prezenčná výučba a zabezpečí sa dištančná po dobu trvania karantény.

ČERVENÁ FARBA

Červená farba nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch, ide o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi medzi študentami/zamestnancami) a po nariadení miestneho príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Rektor preruší výučbu ateliérov alebo v predmetov, v ktorých sa vyskytli pozitívne prípady Covid-19 prezenčnú výučbu a zabezpečí dištančnú na určený čas.

Zároveň zabezpečí dôkladné monitorovanie epidemickej situácie študentov a zamestnancov, u ktorých sa Covid-19 nepotvrdil:

 • Meraním teploty pri vstupe do budovy.
 • Dôkladnou kontrolou Covid pasov.
 • Vylúčením neočkovaných a tých čo neprekonali Covid-19 z výučby.

Na základe posúdenia, miestny príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže prerušiť prezenčnú výučbu na celej škole, najmä ak bude zároveň zlá epidemiologická situácia v našom meste.


Cieľom SEMAFOR VŠVU je poskytnúť včasné varovanie tak, aby bolo možné podniknúť potrebné preventívne kroky na zabránenie šírenia nákazy medzi študentami a pedagógmi a udržať bezpečné prostredie a prezenčnú výučbu po dobu trvania ochorenia COVID-19. Stanovuje tak základné prevádzkové podmienky, vrátane špecifík dodržiavania proti-epidemických opatrení a odporúčaní.

SEMAFOR VŠVU sumarizuje prehľad zákonných povinností a odborných odporúčaní za účelom lepšieho zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19. Aktuálna verzia semaforu je platná a účinná po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovej stránke VŠVU.

VŠVU sa od začiatku semestra bude riadiť protokolom OTP. Jedine týmto opatrením je šanca zachovať prezenčnú a praktickú výučbu aj počas tretej vlny pandémie.

I. OPATRENIA NA ZACHOVANIE PREZENČNEJ A PRAKTICKEJ VÝUČBY NA VŠVU V ZIMNOM SEMESTRI AKADEMICKÉHO ROKA 2021/202

1. Kľúčovou podmienkou zachovanie prezenčnej výučby v zimnom semestri akademického roku 2021/22 je dosiahnutie vysokej zaočkovanosti študentov aj pedagógov.

2. Pri vstupe do objektov VŠVU je každý povinný sa preukázať jedným z týchto troch potvrdení:

a) Potvrdením o očkovaní (covid-pass, green-pass, certifikát o očkovaní)
b) Potvrdením o testovaní (PCR-test nie starší ako 72 hodín, Antigénový test nie starší ako 48 hodín)
c) Potvrdením od lekára o prekonaní choroby COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

3. Pri vstupe do objektov VŠVU je každý povinný si vydezinfikovať ruky a prekryť nos a ústa čistým a suchým rúškom.

4. Do priestorov VŠVU nevstupuje osoba s príznakom infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 ako sú horúčka nad 38° C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti.

5. Ak sa u študenta alebo zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo počas pracovného dňa, bezodkladne opustí školu s použitím rúška aj vo vonkajších priestoroch a kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára.

6. Študenti a zamestnanci ihneď emailom na adresu covid@vsvu.sk informujú o potvrdení ochorenia COVID-19. Tieto prípady bude evidovať vedenie školy a pracovník zodpovedný za bezpečnosť pri práci.

7. Neočkovaní študenti a zamestnanci sa nezúčastňujú hromadných podujatí konaných vo vnútorných, alebo vonkajších priestorov VŠVU, ale aj mimo VŠVU.

8. Študenti a zamestnanci obmedzujú vzájomné stretávanie sa so študentmi iných katedier, alebo aj iných škôl.

9. Študenti a zamestnanci si po použití toalety umyjú ruky dezinfekčným mydlom a usušia jednorazovými papierovými utierkami. Nepoužívajú sa textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.

II. POVINNOSTI VEDENIA VŠVU

1. O hore uvedených povinnostiach informuje VŠVU na vchodových dverách všetkých objektov, v ktorých sa uskutočňuje pedagogický proces ako aj na webovej stránke školy.

2. Rektorát VŠVU poskytuje aktuálne informácie o vývoji epidemiologickej situácie na škole MŠVVaŠ cez formulár prístupný na webovom sídle: www.minedu.sk/skolsky-semafor/ a to v pravidelných intervaloch: buď každý pondelok, alebo bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu COVID-19.

3. Zahraničný prorektorát upozorní zahraničných študentov, a to v dostatočnom predstihu pred začiatkom semestra, na podmienky vstupu na územie SR. Rovnako ich informuje o podmienkach, ktoré vyžaduje SZU.

III. POVINNOSTI KATEDIER

1. Dodržiavanie proti-epidemických opatrení: nosenie rúška, dezinfekcia rúk a odstupy 2m.

2. Viesť prezenčné listiny každej vyučovacej hodiny pre prípad epidemiologického vyšetrovania.

3. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje viacej osôb je zabezpečené časté a intenzívne vetranie (neodporúča sa používanie klimatizačného zariadenia a ventilátory).

IV. POVINNOSTI ŠTUDENTOV

1. Dodržiavanie proti-epidemických opatrení: nosenie rúška, dezinfekcia rúk a odstupy 2m.

2. V prípade zdravotných problémov ohlásiť svoju neúčasť na vyučovaní na covid-linke covid@vsvu.sk . Covid linka upovedomí o tejto skutočnosti referentky študijného oddelenia – kvôli absencii na vyučovaní.

3. Vyžaduje sa aj dodržiavanie uzavretých kolektívov pri vyučovaní, nemiešanie sa medzi ateliérmi, katedrami.

V. ORGANIZÁCIA PEDAGOGICKÉHO PROCESU

Pedagogický proces prebieha v štandardnom režime, avšak:

1. Všetky vzdelávacie aktivity, ktorých povaha to umožňuje, je možné absolvovať aj dištančne alebo s využitím kombinovanej metódy. Na VŠVU pôjde najmä o teoretické predmety.

2. Vysokoškolskí učitelia nosia pri výučbe a pri osobnom kontakte so študentmi rúško alebo štít. Od študentov si držia odstup minimálne 2 metre.

3. Zakazuje sa preraďovanie študentov medzi jednotlivými skupinami, nenahlásené zmeny rozvrhu hodín a výučbových miestností.

4. Študenti, u ktorých sa vyskytne podozrenie na ochorenie COVID-19, nie sú sankcionovaní za neprítomnosť na hodine, ak mailom doložia príslušnej študijnej referentke záznam o vyšetrení u lekára, alebo z mobilného odberového miesta (MOM).

VI. HOSPODÁRSKA SPRÁVA A KVESTORÁT

1. Zabezpečiť dôkladné čistenie spoločných priestorov školy, dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky zamestnancov školy, ktorí prichádzajú do kontaktu so študentmi, primerané množstvo dezinfekčných stojanov a zásobníkov na papierové utierky na toalety vrátane papierových utierok.

2. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa študenti a zamestnanci vysokej školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne.

3. Stravovacia prevádzka na D44 (Drôtik) sa v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 neotvorí. Posilnia sa stravovacie automaty.

OTÁZKY V PRÍPADE NEJASNOSTI JE POTREBNÉ ADRESOVAŤ NA

V Bratislave, dňa 10. 9. 2021
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
(rektorka)