Úžitkové umenie (špecializácia – keramika, sklo, šperk)

Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2023/2024.

K prihláseniu sa na niektorú so špecializácii, nie je potrebné  školenie v danom odbore, ani špeciálna prax pred štúdiom. Študijné špecializácie sú otvorená ambíciám uchádzačov.

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

Kresba 

 • klasické, akademické úlohy, zátišia, portrét, detaily ľudského tela, kresby prírody, prírodnín atď....
 • kresba portrét, podľa živého modelu - 5 kusov
 • zátišia - 3 kusy
 • krajina, prírodnina... - 3 kusy
 • kresby ruky, častí tela... - 3 kusy
 • farebné štúdie podľa živého kresleného modelu, technika podľa voľby uchádzača - 2 kusy
 • farebné štúdie podľa kresleného zátišia, technika podľa voľby uchádzača - 2 kusy

Modelovanie

 • Ak uchádzač mal možnosť tohto tvorivého tréningu, doloží, fotodokumentáciu tejto činnosti: modelovaný portrét podľa živého modelu, alebo busty a iné.

Domáce a školské práce:

 • Súčasťou portfólia sú domáce a školské práce, podľa osobného výberu uchádzača: kresby, maľby, fotografie a modely, rôzne školské a domáce úlohy, osobné projekty, návrhy objektov, malých, veľkých v odboroch, na ktorý sa uchádzač hlási. Teda návrhy týkajúce sa  špecializácie – keramika alebo sklo alebo šperk.

Životopis a motivačný list uchádzača

 • povinná súčasť portfólia

Povinná úloha

 • Uchádzač si spracuje individuálne tému formou návrhu v médiu špecializácie, na ktorú sa hlási.
 • TÉMA:
  • MLIEKO SNOV
   Práca by mala byť vyjadrením, materializovaním osobných predstáv a asociácií ktoré vyvolal pojem MLIEKO SNOV (MILK OF DREAMS).

 • KERAMIKA
  Vypracujte návrh pro médium keramika.
 • SKLO
  Vypracujte návrh pro médium sklo.
 • KOV A ŠPERK
  Interpretujte tému vytvorením šperku; práca môže byť s akéhokoľvek materiálu.

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 6. 12. 2022 od 12.00 hod. do 9. 12. 2022 do 8.00 hod vloží spolu s ŽIVOTOPISOM a  motivačným listom prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 6. 12. 2022 do 12,00.  Portfólio, životopis a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom:  meno, priezvisko, názov študijného programu  Úžitkové Umenie.  Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov vrátane povinnej úlohy vypracovanej podľa inštrukcii.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • hodnotenie povinnej úlohy. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10bodov).

Špecifikácia výtvarných úloh – S-M-L_XL Kov a Šperk

 • Predchádzajúca skúsenosť s kovom nie je podmienkou pre prijatie na špecializáciu v ateliéri Kov a Šperk - S-M-L_XL.
 • Uchádzači budú zadané témy v rozsahu koncepcie ateliéru S-M-L_XL, ktoré sa odvíjajú od veľkostných označení, vyjadrujú filozofiu širokospektrálneho pôsobenia a zamerania výučby od drobných šperkárskych artefaktov cez dizajn priemyselne realizovateľných predmetov až po veľkorozmerné práce do konkrétnych architektonických priestorov. Tvorí sa v papierových modeloch v rôznych mierkách.

Špecifikácia výtvarných úloh – Keramika

 • reliéf – objekt – kreácia na danú tému
 • maľba – štruktúra, textúra na danú tému
 • keramický objekt, úžitkový predmet

Špecifikácia výtvarných úloh – Sklo

 • Predchádzajúca skúsenosť s prácou so sklom nie je podmienkou pre prijatie na špecializáciu Sklo.
 • Uchádzači budú zadané štyri témy (zadania) v rozsahu od úžitkovej po voľnu tvorbu, ktoré preveria výtvarné myslenie a zručnosti uchádzača.

 

Pohovor - všetky špecializácie

 • pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

 

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške 

Keramika

rysovacia doska A2 (v prípade ak uchádzač cestuje a nemá možnosť priniesť vlastnú A2 dosku VŠVU ju poskytne), ceruzky, uhly, rudky, štetce, farby – temperové a akvarelové, vodové, plagátové, špachtle na modelovanie, nožnice, špagát, nádoby na vodu, pravítko, kružidlo, lepidlo, lepiacu pásku, pravítka, očko, cidlina, orezávač

Sklo

rysovacia doska A2 (v prípade ak uchádzač cestuje a nemá možnosť priniesť vlastnú A2 dosku VŠVU ju poskytne), ceruzka, uhlík, guma, vodové farby, nožnice, orezávač, farebné výkresy, lepidlo, lepiacu pásku, pravítka, špachtle na modelovanie atď.

Šperk

rysovacia doska A2 (v prípade ak uchádzač cestuje a nemá možnosť priniesť vlastnú A2 dosku VŠVU ju poskytne), farebné ceruzky, nožnice, orezávač, malé kliešte, kombinačky, rýchloschnúce univerzálne lepidlo, lepiacu pásku, pravítka.

Literatúra

 • Rada, Pravoslav: Techniky keramiky. Praha, 1989.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky a súčasnej scény tvorcov umeleckého šperku, keramiky, skla  a dizajnu
 • ćasopisy : Keramik, Ceramics Art, Neue Keramik

Odporúčané webové stránky: 

Konzultácie – Úžitkové umenie