Textilná tvorba

Domáce práce, špecifikácia úloh, pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2023/2024.

Požiadavky na domáce práce – portfólio

 • predkladajú sa práce v rozsahu 20 ks – ktoré prezentujú kresliarske schopnosti, maliarske cítenie, vzťah k materiálu
 • výber kresbových a maliarskych štúdií podľa reality (portrét, zátišie, krajina...)
 • návrhy na dezény bytového a odevného textilu, koláže, textilné a iné materiálové kompozície
 • návrhy na odevy, odevné kolekcie predložené v kresbe, maľbe, koláži, kombinovanych a vlastných technikách, prípadne fotodokumentácia odevných realizácií
 • voľná textilná (aj netextilná) tvorba

Životopis a motivačný list uchádzača

 • povinná súčasť portfólia

Povinná úloha

 •  „Z priestoru do priestoru“ – vytvorte trojrozmerný papierový objekt, kde v súvislosti so zadnou témou vyjadríte vzťah medzi dvoma priestormi. Tento vzťah môže vyjadrovať opozitné stanoviská, ale môže byť aj v harmónii a súzvuku (tvarovom, štrukturálnom, farebnom...) Technika - autorská-  rôzne spájanie, šitie, scvakávanie, lepenie, spájanie spinkami, koláž. Farebnosť – biela + jedna ľubovoľná farba. Fotodokumentácia priebehu práce a finálneho objektu, priložiť popis ideového zámeru.

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 6. 12. 2022 od 12.00 hod. do 9. 12. 2022 do 8.00 hod vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 6. 12. 2022 do 12.00. Portfólio, povinná práca musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu textilná_tvorba. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác - téma, názov.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov vrátane povinnej úlohy vypracovanej podľa inštrukcii. Práce by mali byť zdokumentované v prezentačných portfóliách

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • hodnotenie povinné úlohy. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti uchádzača postupujúceho z 1.kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 
 • návrhy dezénov vo farbe
 • návrhy odevov/kolekcie
 • kompozícia do uzavretého formátu
 • trojrozmerný objekt 
 • reliéf z papiera
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10).

 

 • pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Uchádzač vysvetľuje aj  postup pri aktuálnom zadaní, na ktorom v druhom kole pracuje, aby komisia mohla overiť jeho komunikačné schopnosti. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

rysovacia doska A2, kresliace potreby, ceruzky, gumy, uhlíky, temperové farby, pastel, akvarel, farebné ceruzky, lepidlo, pravítko, nožnice, ľubovoľný materiál (farebný papier, textilný alebo papierový materiál – rôzne druhy papiera na koláž), pripináčiky, orezávač, spinky, zošívačka, ihla, niť, špendlíky, lepiaca páska atď.

Odporúčaná literatúra a webové stránky:

 • Dejiny umenia.
 • Dejiny úžitkového umenia a dizajnu
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • Rebecca Morrill, Vitamin T, 2019
 • Magdaléna Zubercová, Tisícročie módy, 1998
 • Móziová, Oľga, Bohatová, Anna: Dejiny odievania. Bratislava, 2007.
 • Máchalová, Jana: Móda 20. století. Praha, 2003.
 • Steven Faem, Kurz módního návrhářství, 2011
 • Marnie Fogg, Fashion the whole story, Thames & Hudson, 2013
 • Valerie Steel, The berg companion to fashion, Bloomsbury Academic, 2018
 • Grose, L. – Fletcher, K., Fashion & Sustainability, Design for Change, Laurence King Publishing Ltd. London

 

webové stránky: 

orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie – Textilná tvorba