Socha, objekt, inštalácia

Domáce práce, špecifikácia úloh, pomôcky

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

 • modelovanie – busta, portrét hlavy – minimálne 3 ks – fotodokumentácia
 • kresba portrét hlavy – minimálne 7 ks
 • kresba pol figúra, celá figúra – minimálne 3 ks
 • kreatívne, voľné autorské práce – minimálne 10 ks
 • výtvarná interpretácia vybraného sochárskeho diela z dejín umenia – ľubovoľná technika a materiál.
 • motivačný list

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác– portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období medzi 19. 1. 2021 od 6.00 hod. do 25. 1. 2021 do 8.00 hod. vloží spolu s motivačným listom prostredníctvom stránky: https://obhajoby.vsvu.sk; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške dňa 18. 1. 2021.
  Digitálna verzia portfólia a motivačný listmusí byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu socha. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov  v tlačenej forme vo formáte A4 spolu s originálnymi kresbami (reálne kresby nie digitálne kópie).

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

 1. kolo – Dištančne bez účasti uchádzača.
  – hodnotenie digitálneho portfólia a motivačného listu
 2. kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1.kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.
  – modelovanie hlavy podľa živého modelu
  – kreatívne zadanie /kresba + modelovaný reliéf a kompozícia/ 
  – riešenie výtvarného diela v limitovanom priestore, maketa pre inštaláciu
  – voľná kompozícia-odoberaním zo sadrového kubusu
  – test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.
  – pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach.

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

Špachtle, ceruzky, uhlíky, rudky, očká, kliešte, nôž, pílka, rašpľa, ploché stolárske dláto, kladivo, kladivko (palička), šmirgeľ, farebné papiere, rôzne materiály (kartón, korok, textil, kúsky dreva, polystyrén, atď.).

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie – Socha, objekt, inštalácia