Reštaurátorská tvorba

Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2023/2024.

Požiadavky na domáce práce – portfólio

 • realistické štúdie portrétu, figúry, farebného zátišia, kópie, škice, kompozície, prípadne fotografie modelovaných realizácií; 
 • odporúčaný počet: 30 prác,
 • motivačný list.

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 6. 12. 2022 od 12.00 hod. do 9. 12. 2022 do 8.00 hod vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 6. 12. 2022 do 12,00. 
 • Portfólio a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_názov študijného programu reštaurovanie. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originál domáce práce – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov vo formáte max. A1; všetky práce musia byť uložené v jednom spoločnom obale – doskách alebo puzdre na výkresy. 

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio).
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.

 

 • Kresba hlavy, resp. busty na A2 formát v proporcii 1:1. Dôraz na konštrukciu, proporcie, modeláciu
 • Techniky: uhol, ceruzka, rudka, resp. iné kresliarske techniky
 • Modelovanie – doplnenie chýbajúcej časti sadrovej predlohy. Dôraz na proporčnosť a výtvarnú invenciu.
 • Maľba zátišia podľa modelu na A2 formát v proporcii 1:1. Dôraz na kompozíciu, koloristickú i svetelnú stránku zátišia. Techniky: akvarel, gvaš, tempera, akryl.
 • Interpretácia diela  podľa autora z dejín výtvarného umenia. Dôraz na tonalitu, svetlo, proporčnosť, komponovanie. Maliarske a  kresliarske techniky (podľa zadanej predlohy)
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

 

 • pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške

Uchádzači sú povinní priniesť si kresliace materiály podľa vlastného uváženia  (pastel, ceruzka, rudka, uhlík...) + maliarsky materiál (tempera, akvarel, pastel – podľa vlastnej potreby), štetce, nádoby na vodu, lepiace pásky,  pomôcky na modelovanie podľa vlastného uváženia, dosku na kreslenie formát A2 (v prípade ak uchádzač cestuje a nemá možnosť priniesť vlastnú A2 dosku VŠVU ju poskytne).

Literatúra:

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti umenia, architektúry, kultúry a politiky 

Konzultácie – Reštaurátorská tvorba