Vizuálna komunikácia

Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2023/2024.

Požiadavky na domáce práce – portfólio

Vytvorte a zašlite portfólio vlastných prác. Portfólio má zodpovedať mediálnemu rozsahu štúdia na študijnom programe vizuálnej komunikácie. Malo by obsahovať napríklad: logotypy, vizuálne identity, typografiu, plagáty, animácie (uveďte iba link – funkčný URL odkaz, kde je animácia dostupná online (youtube, vimeo..), ak je to neverejné uveďte aj heslo potrebné na spustenie animácie), obalový dizajn, priestorové aplikácie (grafický dizajn aplikovaný do priestoru), grafickú úpravu knižných publikácii, časopisov a ďalších tlačovín, vlastné autorské projekty, fotodokumentácia kresieb ako portréty, zátišia (maximálne 3 strany).

Do portfólia zaraďte aj tieto štyri povinné úlohy:

 • Vizuálna identita miesta, kde trávim piatkový večer. Navrhnite logo a 3 ďalšie aplikácie loga.

 • Výklad. Vo svojom meste nájdite konkrétny výklad obchodu a navrhnite jeho nový dizajn. Forma výstupu môže byť kresba, koláž, vizualizácia alebo model. Neriešte polep skla výkladu, ale trojrozmerný obsah výkladu za sklom.

 • Vytvorte lettering (dôkladne si naštudujte, čo znamená toto pomenovanie v písmarskej praxi) na mikinu s názvom ulice vašej strednej školy.

 • Vytvorte videovizitku v max. dĺžke 60 sec, v ktorej sa predstavíte. Videovizitku uložte na youtube alebo vimeo a link – funkčný URL odkaz na vašu videovizitku vložte do portfólia. Ak bude video neverejné uveďte aj heslo na jeho prehliadnutie.

Parametre elektronického portfólia: 

 • Formát A4 naležato
 • Rozsah max. 30 strán
 • Formát .pdf, max. 20 MB (v rozlíšení médium, screen, resp. interactiv)

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio spolu so všetkými predpísanými časťamiv uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 6. 12. 2022 od 12.00 hod. do 9. 12. 2022 do 8.00 hod vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 6. 12. 2022 do 12.00. Portfólio musí byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 20 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu vizualna komunikacia. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • hodnotenie povinných úloh. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 
 • výtvarné úlohy na talentových skúškach môžu pozostávať z týchto médií: kresba, logo, piktogram, plagát, poštová známka, pohľadnica, tričko, reklamný predmet, komiks/storytelling, typografia, trojrozmerný objekt a i. Úlohy sa realizujú bez použitia počítača a iných digitálnych technológií. 
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10bodov).

 

 • pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou,  je dialóg s uchádzačom s cieľom získať celkový obraz o rozhľadenosti uchádzača o prehľade aktuálneho diania v grafickom dizajne. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške

Uchádzač si prinesie svoje obľúbené pracovné nástroje a pomôcky, napríklad: rysovaciu doska A2 (na kresbu je povinná), pravítka, šablóny, ceruzky, uhlíky, pastely tuš, fixy, farby a štetce, farebné spreje, materiál na šablóny, papiere rôznych farieb, povrchov a gramáží, farebné samolepiace fólie, nožnice, orezávače, lepidlá, lepiace pásky a ďalšie pomôcky podľa vlastného uváženia.

Literatúra:

 • Dejiny umenia.
 • Dejiny úžitkového umenia a dizajnu
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • Kolesár, Z.: Nové kapitoly z dejín dizajnu, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, 2009
 • LONGAUER, Ľubomír: Modernosť tradície – Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Slovart.
 • LONGAUER, Ľubomír, a kol.: Typografia a písmo na Slovensku. Začalo to Cyrilom a Metodom.
 • Knihy súvisiace s dizajnom, architektúrou a výtvarným umením z vydavateľstiev: Phaidon, Taschen, Gestalten, Princetown Architectural Press, Laurence King Publishing, Slovart, Roto Vision...
 • Odborné a populárne časopisy (aj archívne čísla): Designum, Typo, Font, Eye, Works that work, Dot Dot Dot, 2+3D, Print, Novum...
 • Katalógy: Trienále plagátu Trnava, Design week Bratislava, Bienále grafického dizajnu Brno, Bienále architektúry a umenia Benátky...
 • Webstránky: www.vsvu.sk, www.scd.sk, https://edesignum.scd.sk, www.designby.sk, www.detepe.sk, www.designportal.cz, www.font.cz, www.designobserver.com ...
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky
 • https://www.vsvu.sk/sk/konzultacie/konzultacie-vizualna-komunikacia/

Konzultácie – Vizuálna komunikácia