Textilná tvorba

Domáce práce, špecifikácia úloh, pomôcky

Požiadavky na domáce práce – portfólio

 • predkladajú sa v rozsahu 20 ks
 • výber z maľby a kresby, návrhy na textílie, štúdie podľa reality, koláže, voľné výtvarné práce; práce majú obsahovať prehľad kresbových schopností, maliarskeho cítenia, vzťah k materiálu a schopnosť priestorového
 • vnímania pohybových štúdií, štúdií podľa modelu
 • návrhy na odevy a odevné kolekcie v kresbe, maľbe, koláži, príp. v iných kombinovaných technikách
 • návrhy na textílie k odevom
 • povinná téma: PRIENIK DVOCH SVETOV
  dobra a zla; mäkkého a tvrdého; lásky a nenávisti;...
  rozmer: cca 30x30x30 cm
  materiál: všetky druhy papiera
  technika: rôzne spájanie, šitie, scvakávanie, lep. páska, spinky, koláž...
  fotodokumentácia priebehu práce a finálneho objektu
  priložiť popis ideového zámeru.

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 7. 12. 2021 od 12.00 hod. do 10. 12. 2021 do 8.00 vloží spolu s povinnou prácou prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške dňa 7. 12. 2021 do 12.00. Portfólio, povinná práca musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu textilná_tvorba. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác - téma, názov.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov vrátane povinnej úlohy vypracovanej podľa inštrukcii. Práce by mali byť zdokumentované v prezentačných portfóliách

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

 1. kolo – Dištančne bez účasti uchádzača.
  – hodnotenie digitálneho portfólia a povinnej témy, motivačného listu a krátkeho životopisu
 2. kolo – Prezenčne za účasti uchádzača postupujúceho z 1.kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 
  – návrhy dezénov vo farbe
  – návrhy odevov/kolekcie
  – kompozícia do uzavretého formátu
  – trojrozmerný objekt 
  – reliéf z papiera
  – test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.
  – pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Uchádzač vysvetľuje aj  postup pri aktuálnom zadaní, na ktorom v druhom kole pracuje, aby komisia mohla overiť jeho komunikačné schopnosti.

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

rysovacia doska A2, kresliace potreby, ceruzky, gumy, uhlíky, temperové farby, pastel, akvarel, farebné ceruzky, lepidlo, pravítko, nožnice, ľubovoľný materiál (farebný papier, textilný alebo papierový materiál – rôzne druhy papiera na koláž), pripináčiky, orezávač, spinky, zošívačka, ihla, niť, špendlíky, lepiaca páska atď.

Literatúra:

 • Dejiny umenia.
 • Dejiny úžitkového umenia a dizajnu
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • Luxová, Viera: Československá tapiséria 1945-75, Bratislava, 1978.
 • Móziová, Oľga, Bohatová, Anna: Dejiny odievania. Bratislava, 2007.
 • Máchalová, Jana: Móda 20. století. Praha, 2003.

webové stránky: 

orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie – Textilná tvorba