Maliarstvo

Domáce práce, špecifikácia úloh, pomôcky

Požiadavky na domáce práce – portfólio

 • Uchádzač sa prezentuje predovšetkým originálmi vlastných prác a voľnou tvorbou v maliarskom médiu. Rozsah 20 – 30 prác (ľubovoľný formát a technika). Obsah prinesených domácich prác a digitálneho portfólia by nemal byť zostavený iba zo študijných kresieb a prác vytvorených v rámci zadaní stredných škôl umeleckého zamerania. Práce študijného charakteru môže portfólio v zmysluplnej miere obsahovať, najmä, ak prehlbujú záujem o zvolený odbor štúdia. Práce by mali reprezentovať záujem uchádzača o študijný program maliarstvo. Presahy do iných médií sú možné, ak dopĺňajú umelecké myslenie uchádzača. 
 • Motivačný list, max. 1 normostrana. 

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač/ka po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 7. 12. 2021 od 12.00 hod. do 10. 12. 2021 do 8.00 hod.  vloží spolu s motivačným listom prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 7. 12. 2021 do 12.00. Digitálna verzia portfólia a motivačný list musí byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB a musí obsahovať meno a priezvisko uchádzača/čky a názov štud. programu Maliarstvo. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác: rok, technika, rozmer, prípadne názov. V motivačnom liste sa pokúste sformulovať váš záujem o štúdium umenia a zvoleného programu, východiská pre tvorbu a mimoumelecké záujmy.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie uchádzač/uchádzačka na 2. kolo prijímacích pohovorov.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

 1. kolo – Dištančne bez účasti uchádzača. 
  – hodnotenie digitálneho portfólia a motivačného listu
 2. kolo – Prezenčne za účasti uchádzačov/čiek postupujúcich z 1. kola, druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 
  – špecifické témy skúmajúce rôzne aspekty tvorivosti a výtvarného myslenia 
  – test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.
  – pohovor s uchádzačom/uchádzačkou pred prijímajúcou komisiou, kde preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach.

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

Pripínačky, papierová lepiaca páska (biela alebo žltá), lepidlo, orezávač, nožnice, ceruzky rôznej tvrdosti, uhol ( prírodný alebo umelý), plastická guma, akrylové farby (povinne), temperové farby, akvarelové farby, štetce rôznej veľkosti, paleta, nádoba na vodu.

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie k prijímacím pohovorom