Maliarstvo

Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2023/2024.

Požiadavky na domáce práce – portfólio

 • Uchádzač sa prezentuje predovšetkým originálmi vlastných prác a voľnou tvorbou v maliarskom médiu. Rozsah 20 – 30 prác (ľubovoľný formát a technika). Obsah prinesených domácich prác a digitálneho portfólia by nemal byť zostavený iba zo študijných kresieb a prác vytvorených v rámci zadaní stredných škôl umeleckého zamerania. Práce študijného charakteru môže portfólio v zmysluplnej miere obsahovať, najmä, ak prehlbujú záujem o zvolený odbor štúdia. Práce by mali reprezentovať záujem uchádzača o študijný program maliarstvo. Presahy do iných médií sú možné, ak dopĺňajú umelecké myslenie uchádzača. 

Špeciálne zadanie: 

 • Téma: "Motivácia k umeniu pozornosti"
 • 1. Uveďte maliarske dielo, ktoré Vás najviac zaujalo a zdôvodnite svoj výber.
 • 2. Popíšte podrobne výstavu umenia, ktorá na Vás najviac zapôsobila.
 • Odporúčanie k vypracovaniu témy: úlohy je možné navzájom prepojiť. Skúste sa zaobísť bez zjednodušeného hodnotenia páči-nepáči. Rozsah a forma textu je neobmedzená.

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 6. 12. 2022 od 12.00 hod. do 9. 12. 2022 do 8.00 hod vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 6. 12. 2022 do 12.00. Digitálna verzia portfólia a špeciálne zadanie musí byť v jednom spoločnom PDF, rozsah 50-80 slideov, max. do 10 MB a musí obsahovať meno a priezvisko uchádzača/čky a názov štud. programu Maliarstvo.
 • Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác: rok, technika, rozmer, prípadne názov.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie uchádzač/uchádzačka na 2. kolo prijímacích pohovorov.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača. 
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov).
 • hodnotenie špeciálneho zadania. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti uchádzačov/čiek postupujúcich z 1. kola, druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 
 • špecifické témy skúmajúce rôzne aspekty tvorivosti a výtvarného myslenia 
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10).

 

 • pohovor s uchádzačom/uchádzačkou pred prijímajúcou komisiou, kde preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

Pripínačky, papierová lepiaca páska (biela alebo žltá), lepidlo, orezávač, nožnice, ceruzky rôznej tvrdosti, uhol ( prírodný alebo umelý), plastická guma, akrylové farby (povinne), temperové farby, akvarelové farby, štetce rôznej veľkosti, paleta, nádoba na vodu.

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie k prijímacím pohovorom