Intermédiá (špecializácia Intermédiá, špecializácia Sochárstvo)

Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2023/2024.

Program Intermédiá v sebe zahŕňa dve špecializácie. Pre zobrazenie konkrétnych požiadaviek prosím kliknite na požadovaný názov špecializácie alebo pokračujte nižšie.

Špecializácia Intermédiá

Špecializácia Sochárstvo


Špecializácia Intermédiá

Požiadavky na domáce práce – portfólio:

Vaše digitálne portfólio vo formáte PDF by malo obsahovať 5 kresebných štúdií a výber maximálne 20 vašich prác. Práce by mali obsahovať názov, rok vzniku a krátky popis. Do portfólia môžete zahrnúť práce vytvorené v škole, ale i mimo školských zadaní, domáce práce, prípadne ukážky z vašich skicárov, fotografie, hudbu, videá, animácie, performance, scenáre, poéziu, či prózu, ktorú píšete... všetko, čo tvoríte a pomohlo by nám uchopiť vaše záujmy, zručnosti ako i osobnosť. Pri videách, či hudbe vložte do pdf súboru online odkaz.  Súčasťou portfólia by mal byť aj váš motivačný list, v ktorom sa pokúste sformulovať váš záujem o štúdium umenia, príp. rozhodnutie študovať odbor intermédiá, vaše motivácie, východiská, fascinácie, záujmy aj mimo sveta umenia... Zámerom je priblíženie vašej osobnosti prijímacej komisii.

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio spolu s motivačným listom uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 6. 12. 2022 od 12.00 hod. do 9. 12. 2022 do 8.00 hod (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 6. 12. 2022 do 12,00. Portfólio a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 20 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu a špecializácia.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač alebo uchádzačka priamo na II. kolo prijímacích pohovorov v pevnom obale.
   

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača a uchádzačky.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača alebo uchádzačky z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 
 • priestorový objekt na danú tému (práca s materiálom), skice k vytvorenému objektu
 • prevedenie performancie pred kamerou na zadanú tému
 • intervencia do verejného priestoru mimo školy na danú tému
 • voľná téma v ľubovoľnom médiu so zameraním na to, čo uchádzača a uchádzačku zaujíma 
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10).

 

 • pohovor s uchádzačom alebo uchádzačkou pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač príp. uchádzačka preukáže svoj záujem a prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

farby, písacie a kresliace potreby, nožnice, orezávač, lepiaca páska, lepidlo, rôzne noviny a časopisy, prípadne iný vám vlastný materiál, fotoaparát s pamäťovou kartou SD/SD mini / mobilný telefón / videokamera

Literatúra:

Zoznam nižšie uvedenej odporúčanej literatúry je myslený pre inšpiráciu, nie je nutné mať všetko naštudované:

Publikácie

 • CHATELET, Albert: Svetové dejiny umenia. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004.
 • František Novosád: V zrkadle kultúry. Iris, 2016.
 • Nicholas Mirzoeff: Jak vidět svět. Artmap, 2019.
 • Gibson, W. : Neuromancer
 • Liou Cch’-sin: Problém tří těles
 • FOSTER, Hal - KRAUSSOVÁ, Rosalind - BOIS, Yves-Alain - BUCHLOH, Benjamin: Umění po roce 1900: Modernismusm, Antimodernismus, Postmodernismus. Praha: Slovart, 2007.
 • LUCIA-SMITH, Edward: Art Today. Současné světové umění. Praha: Slovart, 1996. 
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.

Výtvarné časopisy

 • Profil, Jazdec, Flash Art, Kapitál

Online platformy a databázy

 • artalk.cz, artyoucaneat.sk, artdispecing.sk, monoskop.org, e-flux.com

Konzultácie – Intermédiá


Špecializácia Sochárstvo

V elektronickej prihláške VŠVU zadajte ako názov hľadaného programu "Intermédiá," a následne z ponuky zvoľte položku INTb.21S: Intermédiá (špecializácia Sochárstvo).

Požiadavky na domáce práce – portfólio

 • záznamy autorského uvažovania - skicáre, zápisky, denníky, eseje, básne, fotografie a pod.
 • autoportrét
  – priestorová asambláž * - voľná technika a materiál, vrátane možnosti klasického
  – modelovania hlavy v hline. (foto dokumentácia v PDF portfóliu viď nižšie)
  * (asambláž → dielo vytvorené spojením rôznych predmetov a materiálov, trojrozmerná verzia koláže)
 • možnosť zaslať práce v rámci 3D modelovania v rôznych počítačových programoch.
 • (formou screen shotov v PDF portfóliu viď nižšie, alebo krátkeho animovaného záznamu vo formáte: H.264 alebo Windows media,rozlíšenie max. HD 1080p 25fr. a menej - ktoré je možné prehrať na bežných počítačoch).
 • kreatívne, voľné autorské práce (napr. malé sochárske diela, modelové situácie, land artové intervencie v prírode, alebo vo verejnom priestore )
 • kresba (napr. portrét hlavy alebo autoportrétu, pol figúra, celá figúra, prípravné kresby, môžu to byť aj školské práce (7 prác a viac) )
 • motivačný list

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio spolu s motivačným listom uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 6. 12. 2022 od 12.00 hod. do 9. 12. 2022 do 8.00 hod (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 6. 12. 2022 do 12,00. Portfólio a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB + v prípade 3D animácií záznamu vo formáte: H.264 alebo Windows Media, rozlíšenie max. HD 1080p 25fr. a menej - ktoré je možné prehrať na bežných počítačoch). Max do 350 MB Poznačenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu Socha. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov v tlačenej forme vo formáte A4 spolu s originálnymi kresbami (reálne kresby nie digitálne kópie).

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce - portfólio. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1.kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.
 • autoportrét - priestorová asambláž - voľná technika a materiál, vrátane možnosti klasického modelovania v hline
 • kreatívne zadanie /kresba + modelovaný reliéf /
 • vytvorenie objektu z kartónu
 • voľná kompozícia-odoberaním zo sadrového kubusu
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10).

 

 • pohovor s uchádzačom alebo uchádzačkou pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač príp. uchádzačka preukáže svoj záujem a prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

Špachtle, ceruzky, uhlíky, rudky, očká, kliešte, nôž, pílka, rašpľa, ploché stolárske dláto, kladivo, kladivko (palička), šmirgeľ, farebné papiere, rôzne materiály (poprípade kartón, korok, textil, kúsky dreva, polystyrén, atď.).

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.

Zoznam nižšie uvedenej odporúčanej literatúry je myslený pre inšpiráciu, nie je nutné mať všetko naštudované:

Publikácie

 • CHATELET, Albert: Svetové dejiny umenia. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004.
 • František Novosád: V zrkadle kultúry. Iris 2016.
 • Nicholas Mirzoeff: Jak vidět svět. Artmap 2019.
 • Gibson, W. : Neuromancer
 • Liou Cch’-sin: Problém tří těles
 • FOSTER, Hal - KRAUSSOVÁ, Rosalind - BOIS, Yves-Alain - BUCHLOH, Benjamin: Umění po roce 1900: Modernismusm, Antimodernismus, Postmodernismus. Praha: Slovart, 2007.
 • LUCIA-SMITH, Edward: Art Today. Současné světové umění. Praha: Slovart, 1996.

Výtvarné časopisy

 • Profil, Jazdec, Flash Art Czech and Slovak Edition, Kapitál

Online platformy a databázy

Konzultácie – Sochárstvo