Digitálne umenia

Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2023/2024.

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

Uchádzač odovzdáva 3 celky:

 • A – Domácu prácu vypracovanú na základe zadanej témy. K vypracovanej práci pripojte aj textový opis vášho riešenia a motivácie, max 300 slov.
 • B – Videovizitku
 • C – Portfólio prác v rozsahu cca 10 ks

A – Povinná úloha:

Téma: „Zabúdanie“

Hovorí sa veľa o informačnej dobe, o veľkých dátach, ale my budeme hovoriť o procese, ktorý je úplne opačný k získavaniu dát, k učeniu, k spoznávaniu. Ide o proces zabúdania. Zabúdanie sa deje v rôznych formách, ovplyvňuje náš život aj spoločnosť výraznými efektami aj nečakanými spôsobmi. Interpretujte a spracujte tému zabúdania po svojom.

Máte na výber z rôznych foriem spracovania, vyberte si jednu formu a vypracujte podľa zadaného rozsahu a formy:

 • Architektonický návrh, zásah do verejného priestoru. Odovzdávate návrh vo forme skíc a/alebo 3D modelu, prípadne fotokoláž s reálnym priestorom. 3D model vyrenderujte aj do obrázkov alebo videa.
 • 2D/3D grafika, fotka, grafický dizajn
  Môžete vytvoriť sériu grafík, 3D scénu (render), fiktívnu reklamu, fotokoláž... Prekvapte nás.
 • Virtuálna alebo rozšírená realita. Textový návrh funkcionality aplikácie, skice vizuálu. Môže byť aj skutočná implementácia vo forme spustiteľnej aplikácie.
 • Videohra, interaktívne prostredie
  Odovzdávate Art Design Document a Game Design Document ak ide o návrh alebo spustiteľnú aplikáciu ak hra bola implementovaná
 • Video, animácia, Videosúbor v dĺžke do 3 minút.
 • Infografika
  Statické obrázky a/alebo PDF prezentácia a/alebo interaktívna online vizualizácia
 • Interaktívna inštalácia v priestore
  Návrh rozpracovaný formou skíc alebo digitálneho 3D modelu plus návrh funkcionality inštalácie a jej interakcie s návštevníkom
 • Iné
  Vítame aj iné formy, rozsah a podobu diela iného typu konzultujte, prosím, individuálne.

B – Videovizitka

Nakrúťte krátke video o sebe a o svojej motivácii študovať digitálne umenia. Max 3 minúty. Formát súboru MP4, rozlíšenie maximálne 1920x1080. Videovizitka nie je hodnotená, jej cieľom je predstaviť sa nám. 

C – Portfólio

Odovzdajte výber z vašej doterajšej tvorby v rozsahu cca 10 prác. Vhodné oblasti tvorby sú: kresba a maľba (aj digitálne formy), fotografia, video, animácia, 3D modelovanie, infografika a dátová vizualizácia, architektúra, grafický dizajn, webdizajn, počítačové aplikácie a hry, používateľské rozhrania, performance, inštalácia, spoločenský aktivizmus, online marketing. Diela môžu byť aj vo fáze návrhu.

Technické požiadavky na odovzdávanie portfólia:

Portfólio odovzdávate v jedinom PDF súbore. V tomto súbore je každé jedno dielo na samostatnej strane (alebo viacerých stranách) spolu s názvom a krátkou anotáciou diela. Ku každému dielu je aspoň 1 obrázok (alebo fotografia, screenshot, render...). Ak dielo existuje online, pripojte k anotácii aj hyperlink. Strany v súbore sú orientované na šírku (1920x1080px alebo 297x210mm)

Ak vaše portfólio obsahuje videá alebo animácie, tak tieto ako po sebe idúce segmenty do jedného videosúboru. Pred každým segmentom je obrazovka s názvom diela a vaším menom, prípadne aj s krátkou anotáciou. Formát súboru MP4, rozlíšenie 1920x1080.

Ak vaše portfólio obsahuje aj počítačové programy, demá alebo hry, tieto odovzdávajte v spustiteľnej podobe pre Windows alebo Mac a zbaľte ich všetky do jedného ZIP súboru.

Forma odovzdávania prác:

 • všetky 3 celky (domáca práca, videovizitka, portfólio) uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 6. 12. 2022 od 12.00 hod. do 9. 12. 2022 do 8.00 hod vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 6. 12. 2022 do 12.00.

 • Všetky súbory musia byť pomenované vo formáte: meno_priezvisko_položka (napr. Andrea_Schwartz_Videointroduction.mp4)

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio).  Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • hodnotenie povinnej úlohy. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.

 

 • tvorba výtvarných úloh podľa zadania komisie. Napríklad stvárnenie príbehu kresbou, ideový návrh funkcionality a grafický návrh používateľského rozhrania aplikácie, návrh loga či kampane na danú tému...
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10bodov).

 

 • pohovor s uchádzačom pred komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Pýtame sa uchádzačov na ich záujmy mimo školy, rozprávame sa o obľúbených knihách, filmoch, videohrách. Zaujíma nás, čo uchádzačov oslovilo v umení, kultúre či spoločenskom dianí, alebo ktorí autori ich inšpirujú a prečo. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

 • Ceruzka a guma pre skicovanie
 • Čierny liner alebo pero na obťahovanie skíc
 • Pastelky, fixky, farby (nepovinné)

Odporúčané zdroje:

 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Mirzoeff, N.: Jak vidět svět. Artmap 2019.
 • Gibson, W. : Neuromancer
 • Liou Cch’-sin: Problém tří těles
 • Ted Chiang: Pribehy vášho života, Výdych
 • Blade Runner (film, r. Ridley Scott, 1982)
 • Pi (film, r. Darren Aronofsky, 1998)
 • Dear Esther (videohra, The Chinese Room, 2012)
 • The Stanley Parable (videohra, Wreden & Pugh, 2013)
 • Baba is You (videohra, Hempuli, 2021)

Konzultácie – Digitálne umenia