Digitálne umenia

Domáce práce, špecifikácia úloh, pomôcky

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

Uchádzač odovzdáva 3 celky:

 • A – Domácu prácu vypracovanú na základe zadanej témy. K vypracovanej práci pripojte aj textový opis vášho riešenia a motivácie, max 300 slov.
 • B – Videovizitku
 • C – Portfólio prác v rozsahu cca 10 ks

A – Domáca práca:

Téma: „Rozhranie (interface)“

Rozhranie je miesto kontaktu dvoch svetov. Napríklad digitálny a fyzický svet sa stretávajú v rozhraní displeja, oceán a súš sa stretávajú v rozhraní stúpajúcej hladiny vody, plot na hranici je rozhraním medzi dvomi kultúrami... Je na vás v akom kontexte uchopíte túto tému a ako si pojem rozhrania interpretujete. 

Máte na výber z rôznych foriem spracovania, vyberte si jednu formu a vypracujte podľa zadaného rozsahu:

 • Architektonický návrh
  Odovzdávate návrh vo forme skíc a/alebo 3D modelu. 3D model vyrenderujte aj do obrázkov alebo videa.
 • Zásah do verejného priestoru
  Návrh vo forme skíc, 3D modelu (viď „Architektonický návrh“) alebo ako fotokoláž s reálnym priestorom. Ak ide zrealizovanú aktivitu, odovzdáva sa aj dokumentácia aktivity (foto, video).
 • Fotokoláž, fotoséria
  Odovzdávate obrázky.
 • Virtuálna alebo rozšírená realita
  Textový návrh funkcionality aplikácie, skice vizuálu. Môže byť aj skutočná implementácia vo forme spustiteľnej aplikácie.
 • Videohra
  Odovzdávate Art Design Document a Game Design Document ak ide o návrh alebo spustiteľnú aplikáciu ak hra bola implementovaná.
 • Video, animácia
  Videosúbor v dĺžke do 10 minút.
 • Infografika
  Statické obrázky a/alebo PDF prezentácia a/alebo interaktívna online vizualizácia
 • Interaktívna inštalácia v priestore
  Návrh rozpracovaný formou skíc alebo digitálneho 3D modelu plus návrh funkcionality inštalácie a jej interakcie s návštevníkom
 • Iné
  Rozsah a formu diela iného typu konzultujte, prosím, individuálne.

B – Videovizitka

Nakrúťte krátke video o sebe a o svojej motivácii študovať digitálne umenia. Max 3 minúty. Formát súboru MP4, rozlíšenie maximálne 1920x1080. Videovizitka nie je hodnotená, jej cieľom je predstaviť sa nám. 

C – Portfólio

Odovzdajte výber z vašej doterajšej tvorby v rozsahu cca 10 prác. Vhodné oblasti tvorby sú: kresba a maľba (aj digitálne formy), fotografia, video, animácia, 3D modelovanie, infografika a dátová vizualizácia, architektúra, grafický dizajn, webdizajn, počítačové aplikácie a hry, používateľské rozhrania, performance, inštalácia, spoločenský aktivizmus, online marketing. Diela môžu byť aj vo fáze návrhu.

Technické požiadavky na odovzdávanie portfólia:

Portfólio odovzdávate v jedinom PDF súbore. V tomto súbore je každé jedno dielo na samostatnej strane (alebo viacerých stranách) spolu s názvom a krátkou anotáciou diela. Ku každému dielu je aspoň 1 obrázok (alebo fotografia, screenshot, render...). Ak dielo existuje online, pripojte k anotácii aj hyperlink. Strany v súbore sú orientované na šírku (1920x1080px alebo 297x210mm)

Ak vaše portfólio obsahuje videá alebo animácie, tak tieto ako po sebe idúce segmenty do jedného videosúboru. Pred každým segmentom je obrazovka s názvom diela a vaším menom, prípadne aj s krátkou anotáciou. Formát súboru MP4, rozlíšenie 1920x1080.

Ak vaše portfólio obsahuje aj počítačové programy, demá alebo hry, tieto odovzdávajte v spustiteľnej podobe pre Windows alebo Mac a zbaľte ich všetky do jedného ZIP súboru.

Forma odovzdávania prác:

 • Uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 7. 12. 2021 od 12.00 hod. do 10. 12. 2021 do 8.00 hod. vloží všetky 3 celky (domáca práca, videovizitka, portfólio) prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/

 • Prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 7. 12. 2021 do 12.00.

 • Uchádzač všetky časti vloží v požadovaných formátoch označených meno_priezvisko_nazov studijneho programu digitalne_umenia. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

 1. kolo – Dištančne bez účasti uchádzača.
  – hodnotenie domácich prác, videovizitky, portfólia
 2. kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.
  – tvorba výtvarných úloh podľa zadania komisie. Napríklad stvárnenie príbehu kresbou, ideový návrh funkcionality a grafický návrh používateľského rozhrania aplikácie, návrh loga či kampane na danú tému...
  – test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.
  – pohovor s uchádzačom pred komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Pýtame sa uchádzačov na ich záujmy mimo školy, rozprávame sa o obľúbených knihách, filmoch, videohrách. Zaujíma nás, čo uchádzačov oslovilo v umení, kultúre či spoločenskom dianí, alebo ktorí autori ich inšpirujú a prečo.

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

 • Ceruzka a guma pre skicovanie
 • Čierny liner alebo pero na obťahovanie skíc
 • Farebné pastelky (nepovinné)

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000
 • František Novosád: V zrkadle kultúry. Iris 2016.
 • Nicholas Mirzoeff: Jak vidět svět. Artmap 2019.
 • Gibson, W. : Neuromancer
 • Liou Cch’-sin: Problém tří těles

Konzultácie – Digitálne umenia