Prijímacie konanie v riadnom termíne

UKONČENÉ


 1. Kto si môže podať prihlášku na bakalárske štúdium
 2. Kedy sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium
 3. Dôležité termíny prijímacieho konania
 4. Koľko prihlášok môžem podať
 5. Ako sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium
 6. Poplatok
 7. Priebeh prijímacieho konania
 8. Požiadavky jednotlivých študijných programov

1. Kto si môže podať prihlášku na bakalárske štúdium

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2023)

Pokiaľ vysoká škola vydáva doklady o vzdelaní po termíne zápisu (neskôr ako v septembri), neodporúčame študentom podávať si prihlášku, resp. podať si ju až ďalší akademický rok.

Viac informácií nájdete na odkazoch:

Kde a ako si nechať nostrifikovat maturitné vysvedčenie

Informácie o uznávaní zahraničných dokladov o vzdelaní všeobecne.


2. Kedy sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium

V období od 1. októbra 2021 do 30. novembra 2021 uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU vyplní a potvrdí elektronickú prihlášku.

Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 1. decembra 2021 ju poštou odošle spolu s predpísanými prílohami.


3. Dôležité termíny prijímacieho konania

10. 12. 2021 8.00 (ráno)
– deadline odoslania domácich prác pre účely prvého kola prijímacieho konania

13. 12. 2021
– 1. kolo – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 10.12.2021 na https://ulozisko.vsvu.sk/

31. 1. 2022 – 1. 2. 2022, 3. 2. 2022 – 4. 2. 2022
– 2. kolo – prebieha na všetkých študijných programoch prezenčným spôsobom a trvá dva dni

7. 2. 2022 – 8. 2. 2022
– 2. kolo – pre programy dizajn a grafika a iné médiá sme posunuli termín druhého kola z dôvodu ochrany zdravia počas pandémie – zníženie koncentrácie uchádzačov v jednotlivých termínoch

1. turnus (2. kolo: 31. januára  – 1. februára 2022)

študijné programy:

 • maliarstvo
 • intermédiá (špecializácia Intermédiá – INTb.21I a špecializácia Socha, objekt, inštalácia – INTb.21S)
 • fotografia a nové médiá
 • vizuálna komunikácia
 • dizajn
  POZOR – termín 2. kola pre program dizajn je posunutý na 3. turnus, 7. 2. 2022 – 8. 2. 2022

2. turnus (2. kolo: 3. februára – 4. februára 2022):

študijné programy:

 • textilná tvorba
 • úžitkové umenie (špecializácia šperk – UU1-We, sklo – UU2b-Il,  keramika – UU3b-Pi)
 • grafika a iné médiá
  POZOR – termín 2. kola pre program grafika a iné médiá je posunutý na 3. turnus, 7. 2. 2022 – 8. 2. 2022
 • architektonická tvorba
 • reštaurátorská tvorba
 • digitálne umenia

3. turnus termín (2. kolo: 7. februára – 8. februára 2022):

študijné programy:

 • dizajn
 • grafika a iné médiá

Pre programy dizajn a grafika a iné médiá sme posunuli termín druhého kola z dôvodu ochrany zdravia počas pandémie - zníženie koncentrácie uchádzačov v jednotlivých termínoch. 


4. Koľko prihlášok môžem podať

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže prihlásiť maximálne na dva zo študijných programov a to iba v prípade, ak nemajú dané študijné programy 2. kolo prijímacích pohovorov v rovnakom termíne (turnuse), (viz. termíny turnusov prijímacieho konania v odseku Dôležité termíny prijímacieho konania)

Pri študijných programoch uvádzame plánovaný počet prijatých uchádzačov do akademického roku 2022/2023, uvedené počty sú orientačné, nie sú záväzné:

 • maliarstvo -10
 • intermédiá (špecializácia Intermédiá – INTb.21I a špecializácia Socha, objekt, inštalácia – INTb.21S) - 15
 • fotografia a nové médiá - 10
 • vizuálna komunikácia - 12
 • dizajn - 12
 • textilná tvorba - 9
 • úžitkové umenie (špecializácia šperk – UU1-We, sklo – UU2b-Il,  keramika – UU3b-Pi) - 9
 • grafika a iné médiá - 12
 • architektonická tvorba - 10
 • reštaurátorská tvorba - 10
 • digitálne umenia - 9

5. Ako sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium

1. krok:

Elektronická prihláška je umiestnená na webovej stránke VŠVU
Odkaz na stránku s elektronickou prihláškou

Uchádzač vyplní údaje v prihláške

Uchádzač potvrdí prihlášku

2. krok:

Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 1. 12. 2021 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

 • podpísaný profesijný životopis
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia
 • pokiaľ je uchádzač v maturitnom ročníku, vo vytlačenej prihláške dá potvrdiť vo svojej škole údaje o štúdiu (výpis predmetov a známok), v prípade zlej pandemickej situácie (zavreté školy) priloží kópiu posledného vysvedčenia (napr. z 3. ročníka)
 • doklad o zaplatení poplatku
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom:
  Čestné  vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
  Podpísaný/á ......
  nar. ......
  bytom .....
  týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a netrpím žiadnymi ochoreniami, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kontakt s chemickými alebo biologickými látkami používanými vo vyučovacom procese.
  V ......................    dňa ...................... Podpis .....................................
 • rozhodnutie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydané príslušným regionálnym úradom školskej správy (v prípade dokladov o ukončenom vzdelaní vydaných zahraničnou školou);
  Viac informácií:

  Kde a ako si nechať nostrifikovat maturitné vysvedčenie

  Informácie o uznávaní zahraničných dokladov o vzdelaní všeobecne.

 • na adresu:
  Rektorát Vysokej školy výtvarných umení, študijné oddelenie, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava

3. krok:

V období od 7. 12. 2021 od 12.00 hod. do 10. 12. 2021 do 8.00 hod. vloží uchádzač digitálnu verziu domácich prác – portfólio podľa požiadaviek jednotlivých študijných programov prostredníctvom stránky:  https://ulozisko.vsvu.sk

Prístupové údaje a návod budú najneskôr dňa 7. 12. 2021 do 12,00 zaslané na mailovú adresu uchádzača, ktorá bude uvedená v prihláške.


6. Poplatok

vo výške 50,- € za každú prihlášku je potrebné uhradiť  bankovým prevodom najneskôr 30. 11. 2021

 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 22 a následne štvorčíslie,  ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
  Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 220037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • Účel platby: variabilný symbol 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 22 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly. Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 220037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

7. Priebeh prijímacieho konania

V období od 7. 12. 2021 od 12.00 hod. do 10. 12. 2021 do 8.00 hod. vloží uchádzač digitálnu verziu domácich prác – portfólio podľa požiadaviek jednotlivých študijných programov prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk

Prístupové údaje a návod budú najneskôr dňa 7. 12. 2021 do 12,00 zaslané na mailovú adresu uchádzača, ktorá bude uvedená v prihláške.

1. kolo – 13. decembra – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 10. 12. 2021 na https://ulozisko.vsvu.sk

2. kolo – prebieha na všetkých študijných programoch prezenčným spôsobom a trvá dva dni:

 • 1. turnus (2. kolo: 31. januára  – 1. februára 2022)
 • 2. turnus (2. kolo: 3. februára  – 4. februára 2022)
 • 3. turnus (2. kolo: 7. februára  – 8. februára 2022)  študijné programy dizajn a grafika a iné médiá mají posunutý termín z dôvodu ochrany zdravia počas pandémie – zníženie koncentrácie uchádzačov v jednotlivých termínoch.

VŠVU určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru talentu, schopností, vedomostí pre štúdium v jednotlivých študijných programoch uskutočňovaných VŠVU.

Prijímacia komisia

Zadané úlohy a jednotlivé časti prijímacej skúšky hodnotí najmenej päťčlenná prijímacia komisia, ktorú menuje rektor VŠVU z vysokoškolských učiteľov vykonávajúcich študijný program na VŠVU s umelecko-pedagogickými titulmi profesor, docent alebo odborný asistent. Členom prijímacej komisie môže byť aj vysokoškolský učiteľ vyučujúci v rámci iného študijného programu na VŠVU.

Členovia prijímacej komisie hodnotia úlohy v obidvoch kolách bodovým systémom v šesťbodovej stupnici (0-5 bodov). Každá úloha (vrátane testov, osobného pohovoru a domácich prác) sa boduje samostatne. V prípade druhého kola pri celodennej úlohe, môže prijímacia komisia hodnotiť systémom v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov).

Podmienkou pre postup do druhého kola je získanie najmenej 50% z maximálneho možného počtu bodov za úlohy prvého kola. Komisia môže podľa situácie (napr. malý počet postupujúcich) posunúť hranicu postupu na 45% získaných bodov. Uchádzači, ktorí postupujú do druhého kola prijímacej skúšky, sú informovaní:

 • pri dištančnom spôsobe prvého kola prijímacích pohovorov – sú zverejnené výsledky, prostredníctvom webu najneskôr do 30 dní od konania 1. kola. Zároveň je postupujúcim uchádzačom zaslaná, pozvánka na druhé kolo prijímacích pohovorov.

Celoškolská prijímajúca komisia

Prijímacie komisie predkladajú výsledky bodovania za obidve kolá a odprezentujú výtvarné práce uchádzačov celoškolskej komisii, ktorú menuje rektor. Členmi celoškolskej prijímacej komisie sú rektor VŠVU, prorektori VŠVU, predseda Akademického senátu VŠVU, vedúci katedier VŠVU, vedúci ateliérov VŠVU, vedúci pedagógovia prípravných kurzov a členovia katedrových prijímacích komisií, pričom predsedom komisie je prorektor pre štúdium.

Celoškolská prijímajúca komisia posudzuje výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predložené katedrovou prijímacou komisiou, čím zabezpečí overenie výsledkov prijímacích pohovorov. Celoškolská prijímajúca komisia má právo zmeniť poradie uchádzačov oproti bodovému hodnoteniu katedrovej prijímacej komisie, na základe verejného hlasovania, pri ktorom je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných členov celoškolskej prijímacej komisie.

Celoškolská prijímajúca komisia má právo navrhnúť rektorovi VŠVU zvýšenie alebo zníženie počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy, alebo z dôvodu nízkej úrovne uchádzačov navrhnúť neprijať žiadneho uchádzača. Záverečné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača o štúdium vykoná rektor školy na návrh celoškolskej komisie. Rozhodnutie zašle uchádzačovi študijné oddelenie VŠVU poštou najneskôr do 30 dní od ukončenia prijímacieho konania.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva rektorovi VŠVU v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia do vlastných rúk. Ak rektor nezistí porušenie predpisov postúpi žiadosť na Akademický senát VŠVU. Ten neposudzuje kvalitu prác, ale iba procesnú stránku konania. Rozhodnutie AS VŠVU je konečné. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na VŠVU.

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU.


8. Požiadavky jednotlivých študijných programov

  Informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium poskytuje študijné oddelenie VŠVU: