Prijímacie konanie v riadnom termíne

UKONČENÉ


 1. Kto si môže podať prihlášku na bakalárske štúdium
 2. Kedy sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium
 3. Dôležité termíny prijímacieho konania
 4. Koľko prihlášok môžem podať
 5. Ako sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium
 6. Poplatok
 7. Priebeh prijímacieho konania
 8. Požiadavky jednotlivých študijných programov
 9. Sú podmienky prijímacích pohovorov inkluzívne?

1. Kto si môže podať prihlášku na bakalárske štúdium

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2024)

Pokiaľ vysoká škola vydáva doklady o vzdelaní po termíne zápisu (neskôr ako v septembri), neodporúčame študentom podávať si prihlášku, resp. podať si ju až ďalší akademický rok.

Viac informácií nájdete na odkazoch:

Kde a ako si nechať nostrifikovat maturitné vysvedčenie

Informácie o uznávaní zahraničných dokladov o vzdelaní všeobecne.


2. Kedy sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium

V období od 21. septembra 2023 do 20. novembra 2023 uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU vyplní a potvrdí elektronickú prihlášku.

Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 21. novembra 2023 ju poštou odošle spolu s predpísanými prílohami.


3. Dôležité termíny prijímacieho konania

od 21. 9. 2023 do 20. 11. 2023 – podanie prihlášky

1. 12. 2023 od 12.00 hod. – 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno)

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio spolu s prílohami viz. požiadavky jednotlivých programov uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. – 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12,00.

11. –  16. 12. 2023
– 1. kolo – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce, ktoré boli zaslané do 7.12. 2023 na https://ulozisko.vsvu.sk/

29. 1. 2024 – 30. 1. 2024, 1. 2. 2024 – 2. 2. 2024
– 2. kolo – prebieha na všetkých študijných programoch prezenčným spôsobom a trvá dva dni

1. turnus (2. kolo: 29. januára – 30. januára 2024)

študijné programy:

 • maliarstvo
 • intermédiá (špecializácia Intermédiá –  INTb.14 a špecializácia Sochárstvo – INTb.21S)
 • fotografia a nové médiá
 • vizuálna komunikácia
 • dizajn
   

2. turnus (2. kolo: 1. februára – 2. februára 2024):

študijné programy:

 • textilná tvorba
 • úžitkové umenie (špecializácia šperk – UU1-We, sklo – UU2b-Il,  keramika – UU3b-Pi)
 • grafika a iné médiá
 • architektonická tvorba
 • reštaurátorská tvorba
 • digitálne umenia

4. Koľko prihlášok môžem podať

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže prihlásiť maximálne na dva zo študijných programov a to iba v prípade, ak nemajú dané študijné programy 2. kolo prijímacích pohovorov v rovnakom termíne (turnuse), (viď. termíny turnusov prijímacieho konania v odseku Dôležité termíny prijímacieho konania)

Pri študijných programoch uvádzame plánovaný počet prijatých uchádzačov do akademického roku 2023/2024, uvedené počty sú orientačné, nie sú záväzné:

 • maliarstvo -10
 • intermédiá (špecializácia Intermédiá – INTb.21I a špecializácia Socha, objekt, inštalácia – INTb.21S) - 15
 • fotografia a nové médiá - 10
 • vizuálna komunikácia - 12
 • dizajn - 12
 • textilná tvorba - 9
 • úžitkové umenie (špecializácia šperk – UU1-We, sklo – UU2b-Il,  keramika – UU3b-Pi) - 9
 • grafika a iné médiá - 12
 • architektonická tvorba - 10
 • reštaurátorská tvorba - 10
 • digitálne umenia - 9

5. Ako sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium

1. krok:

Elektronická prihláška je umiestnená na webovej stránke VŠVU
Odkaz na stránku s elektronickou prihláškou

Uchádzač vyplní údaje v prihláške v čase od 21. 9. 2023 do 20. 11. 2023 

Uchádzač potvrdí prihlášku

2. krok:

Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 21. 11. 2023 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

 • podpísaný profesijný životopis
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia
 • pokiaľ je uchádzač v maturitnom ročníku, vo vytlačenej prihláške dá potvrdiť vo svojej škole údaje o štúdiu (výpis predmetov a známok), v prípade zlej pandemickej situácie (zavreté školy) priloží kópiu posledného vysvedčenia (napr. z 3. ročníka)
 • doklad o zaplatení poplatku (v doklade má byť viditelný dátum platby a číslo účtu z ktorého bol poplatok zaplatený)
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom:

 

 • Čestné  vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
  Podpísaný/á ......
  nar. ......
  bytom .....
  týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a netrpím žiadnymi ochoreniami, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kontakt s chemickými alebo biologickými látkami používanými vo vyučovacom procese.
  V ......................    dňa ...................... Podpis .....................................

 

3. krok:

Digitálnu verziu domácich prác – portfólio spolu s prílohami viď. požiadavky jednotlivých programov uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. do 7. 12. 2023 do 8.00 (ráno) hod vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12.00.

6. Poplatok

*Uchádzači z Ukrajiny sú oslobodení od platenia poplatkov za prijímacie pohovory.

Poplatok vo výške 50,- € za každú prihlášku je potrebné uhradiť  bankovým prevodom najneskôr 20. 11. 2023.

 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 24 a následne štvorčíslie,  ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
  Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 240037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • Účel platby: variabilný symbol 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 24 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly. Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 240037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača, Pk, ak pri platbe zo zahraničia nie je možné uviesť Variabilný a Špecifický symbol, uchádzač/ka uvedie ako doplňujúci údaj Špecifický symbol vygenerovaný vygenerovaný podľa predchádzajúceho odseku. Príklad doplňujúceho údaje: Abraham Lincoln Pk 240037.

 


7. Priebeh prijímacieho konania

Digitálnu verziu domácich prác – portfólio so všetkými požadovanými časťami alebo úlohami  uvedených podľa študijných programov v bode 8. "Požiadavky jednotlivých študijných programov" uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. do 7. 12. 2023 do 8.00 (ráno) hod vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12,00.

1. kolo – 11. – 16. decembra 2023 – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané v určenom termíne na https://ulozisko.vsvu.sk

2. kolo – prebieha na všetkých študijných programoch prezenčným spôsobom a trvá dva dni:

 • 1. turnus  (2. kolo: 29. januára  – 30. januára 2024)
 • 2. turnus (2. kolo: 1. februára  – 2. februára 2024)

VŠVU určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru talentu, schopností, vedomostí pre štúdium v jednotlivých študijných programoch uskutočňovaných VŠVU.

Prijímacia komisia

Zadané úlohy a jednotlivé časti prijímacej skúšky hodnotí najmenej päťčlenná prijímacia komisia, ktorú menuje rektor VŠVU z vysokoškolských učiteľov vykonávajúcich študijný program na VŠVU s umelecko-pedagogickými titulmi profesor, docent alebo odborný asistent. Členom prijímacej komisie môže byť aj vysokoškolský učiteľ vyučujúci v rámci iného študijného programu na VŠVU.

Členovia prijímacej komisie hodnotia úlohy v obidvoch kolách bodovým systémom v šesťbodovej stupnici (0-5 bodov) alebo v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov). Každá úloha (vrátane domácich prác) sa boduje samostatne. V prípade druhého kola pri celodennej úlohe, môže prijímacia komisia hodnotiť systémom v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov). Podmienkou pre postup do druhého kola je získanie najmenej 50% z maximálneho možného počtu bodov za úlohy prvého kola. Komisia môže podľa situácie (napr. malý počet postupujúcich) posunúť hranicu postupu na 45% získaných bodov.

Bližšia špecifikácia podľa jednotlivých študijných programoch viď. bod 8. Požiadavky jednotlivých študijných programov - Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov.

Uchádzači, ktorí postupujú do druhého kola prijímacej skúšky, sú informovaní:

 • Výsledky prvého kola prijímacích pohovorov – sú zverejnené prostredníctvom webu najneskôr do 30 dní od konania 1. kola. Zároveň je postupujúcim uchádzačom emailom na adresu uvedenú v prihláške zaslaná, pozvánka na druhé kolo prijímacích pohovorov.

Celoškolská prijímacia komisia

Prijímacie komisie predkladajú výsledky bodovania za obidve kolá a odprezentujú výtvarné práce uchádzačov celoškolskej komisii, ktorú menuje rektor. Členmi celoškolskej prijímacej komisie môžu byť rektor VŠVU, prorektori VŠVU, predseda Akademického senátu VŠVU, vedúci katedier VŠVU, vedúci ateliérov VŠVU, vedúci pedagógovia prípravných kurzov a členovia katedrových prijímacích komisií, pričom predsedom komisie je prorektor pre štúdium.

Celoškolská prijímacia komisia posudzuje výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predložené katedrovou prijímaciou komisiou, čím zabezpečí overenie výsledkov prijímacích pohovorov. Celoškolská prijímacia komisia má právo zmeniť poradie uchádzačov oproti bodovému hodnoteniu katedrovej prijímacej komisie, na základe verejného hlasovania, pri ktorom je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných členov celoškolskej prijímacej komisie.

Celoškolská prijímacia komisia má právo navrhnúť rektorovi VŠVU zvýšenie alebo zníženie počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy, alebo z dôvodu nízkej úrovne uchádzačov navrhnúť neprijať žiadneho uchádzača. Záverečné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača o štúdium vykoná rektor školy na návrh celoškolskej komisie. Rozhodnutie zašle uchádzačovi študijné oddelenie VŠVU poštou najneskôr do 30 dní od ukončenia prijímacieho konania (zasadania celoškolskej komisie konanom po druhom turnuse).

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva rektorovi VŠVU v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia do vlastných rúk. Ak rektor nezistí porušenie predpisov postúpi žiadosť na Akademický senát VŠVU. Ten neposudzuje kvalitu prác, ale iba procesnú stránku konania. Rozhodnutie AS VŠVU je konečné. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na VŠVU.

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU.


8. Požiadavky jednotlivých študijných programov

 


9. Sú podmienky prijímacích pohovorov inkluzívne?

VŠVU zaručuje rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. V prípade, že uchádzať potrebuje vytvoriť špecifické podmienky na prijímacích pohovoroch, musí v tejto veci kontaktovať študijné oddelenie. VŠVU uplatňuje individuálny prístup k uchádzačovi so špecifickými potrebami.

 


Požiadavky jednotlivých študijných programov

 

* Návrat na požiadavky na všetky uchádzače*ky *

* Návrat na rozcestník požiadaviek jednotlivých študijných programov *


Architektonická tvorba

*Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2024/2025.

Požiadavky na domáce práce - portfólio

1/2 portfólia široký vejár výtvarných zručnosti a záujmov

 • Napr. zátišia, exteriéry, busta, maľba, fotografia, socha, design, grafika ..... 
 • Riadne označené autorstvo a či je práca robená pod pedagogickým dohľadom (výtvarný kurz, prípravný kurz, stredná škola, iné ...) alebo samostatnou prácou

1/2 portfólia špecifické zadania dokumentujúce intenzívny záujem o architektúru

 • Kresby skice podľa skutočnosti – interiér, exteriér, objekt
 • Analytické kresby ukazujúce premýšľanie o štruktúre, konštrukcii, textúrach, materialite, skladobnosti, formálnych postupoch a transformáciách 
 • Návrhy jednoduchých architektúr, architektonických objektov, konštrukcií alebo štruktúr. Zachytené v škiciach, kresbách, výkresoch (pôdorysy, rezy, pohľady), priestorových zobrazeniach (perspektíva, axonometria ...), fyzických modeloch (fotodokumentácia výsledku aj spôsobov konštruovania), digitálnych 3D modelov (fotodokumentácia stavov modelovania, vizualizovania, definovania parametrických vzťahov)

Architektonický autoportrét

 • autoportrét zachytávajúci kreatívnym spôsobom charakter, záujmy i fyzickú podobu uchádzača v kontexte architektúry. ľubovoľná technika (grafika, kresba, maľba, koláž, komix, technický výkres, prípadne 3D zobrazenie....) i miera abstrakcie. Formát A3, v prípade trojrozmerného diela, modelu - jeho fotografický záznam (v tomto prípade je možné viac fotografií).

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. do 7. 12. 2023 do 8.00 (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12,00. Portfólio a architektonický autoportrét musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu architektura. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác - téma, názov.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

– Dištančne bez účasti uchádzača.
– hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
–  hodnotenie architektonického autoportrétu. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.
 • Zadania môžu mať charakter návrhu jednoduchých architektonických, konštrukčných, priestorových objektov komplexne spracovaných na rôznych úrovniach reprezentácie.
  • Analýza problému / text, esej, skice, kresby ...
  • Koncept /text, skice, kresby ...
  • Fyzicky model ...
  • Výkresy ... 
  • Priestorové zobrazenie ...
  • Text ...
 • Alebo môžu mať charakter viacerých kratších zadaní testujúcich schopnosti, zručnosti a pohotovosť uchádzača jednotlivo
  • Kreslenie architektonického priestoru podľa skutočnosti alebo špekulatívna, analytická kresba
  • Modelovanie priestorových štruktúr
  • Grafické úlohy
  • Konceptuálne úlohy
  • Priestorová interpretácia textu, grafiky alebo obrazu
 • Vypracované zadania sa odovzdávajú fyzicky – ako kresby na výkresoch a ako priestorové modely
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10).

 

 • pohovor s uchádzačom pred katedrovou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračujú v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške

rysovacia doska A2, kresliace pomôcky (ceruzky, uhlík, rudka a pod.,), pomôcky na zhotovenie modelov – orezávač, nožnice, lepidlá, trojuholník/pravítko

pozn.: materiál na grafické a priestorové úlohy – papier, kartón atď. – uchádzači obdržia na skúškach

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Frampton, K.: Moderní architektúra. Praha: Academia, 2004.
 • Gossel, P., Leuthauserova, G.: Architektura 20.století. Taschen, 2003.
 • Haas, F.: Architektúra 20.století. Praha: SPN, 1985.
 • Hollingsworth, M.: Architektura 20.století. Bratislava: Columbus, 1993.
 • Kusý, M.: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava: Pallas, 1971.
 • Kusý, M.: Architektúra na Slovensku 1945 – 1975. Bratislava: Pallas, 1976.
 • Moravčíková, H., Dulla, M.: Architektúra na Slovensku v 20.stor. Bratislava: Slovart, 2003.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. storočie. Bratislava, 2000.
 • Tichá, J. (Ed.): Architektura v informačním věku. Zlatý řez, 2006.
 • Tichá, J. (Ed.): Architektura na prahu informačního věku. Zlatý řez, 2001.
 • Koolhaas, R.: Třeštící New York. Praha: Arbor Vitae, 2007.
 • Ročenka slovenskej architektúry 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018. Slovart.
 • Mitášová M., Ševčík J., Česká a slovenská architektura 1971 – 2011, Akademie výtvarných umění, 2013
 • Švácha R., Tichá J., Sršňová M., Euroamerické architektonické myšlení 1936-2011, Zlatý řez, 2019

časopisy

 • Architekt (CZ), ERA21 (CZ), Arch, Architektúra a Urbanizmus, Projekt, príp. AD (UK), Domus (IT)

web

 • archinfo, dezeen, divisare, afasia

Konzultácie – Architektonická tvorba

 


* Návrat na požiadavky na všetky uchádzače*ky *

* Návrat na rozcestník požiadaviek jednotlivých študijných programov *


Digitálne umenia

*Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2024/2025.

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

Uchádzač odovzdáva 3 celky:

 • A – Domácu prácu vypracovanú na základe zadanej témy. K vypracovanej práci pripojte aj textový opis vášho riešenia a motivácie, max 300 slov.
 • B – Videovizitku
 • C – Portfólio prác v rozsahu cca 10 ks

A – Povinná úloha:

Téma: „Dych“

Začína náš život, sprevádza nás a aj ho ukončuje. Mení sa pri trápení, námahe a smiechu; jeho kvalitu ovplyvňuje klíma i prostredie. Dýcha všetko živé: ľudia, zvieratá, sci-fi i mýtické bytosti. Dych má rôzne formy, odvodené slová aj významy. Nebojte sa nadýchnuť. Interpretujte a spracujte tému dychu po svojom. Vdýchnite život do niečoho nápaditého, krásneho či provokatívneho..

 • Máte na výber z rôznych foriem spracovania, vyberte si jednu formu a vypracujte podľa zadaného rozsahu a formy:
 • 2D/3D grafika, fotka, grafický dizajn
 • Môžete vytvoriť sériu grafík, 3D scénu (render), fiktívnu reklamu, fotokoláž... Prekvapte nás.
 • Architektonický návrh, zásah do verejného priestoru. Odovzdávate návrh vo forme skíc a/alebo 3D modelu, prípadne fotokoláž s reálnym priestorom. 3D model vyrenderujte aj do obrázkov alebo videa.
 • Virtuálna alebo rozšírená realita. Textový návrh funkcionality aplikácie, skice vizuálu. Môže byť aj skutočná implementácia vo forme spustiteľnej aplikácie.
 • Videohra, interaktívne prostredie
 • Odovzdávate Art Design Document a Game Design Document ak ide o návrh alebo spustiteľnú aplikáciu ak hra bola implementovaná
 • Video, animácia, Videosúbor v dĺžke do 3 minút.
 • Infografika
 • Statické obrázky a/alebo PDF prezentácia a/alebo interaktívna online vizualizácia
 • Interaktívna inštalácia v priestore
 • Návrh rozpracovaný formou skíc alebo digitálneho 3D modelu plus návrh funkcionality inštalácie a jej interakcie s návštevníkom
 • Iné
 • Vítame aj iné formy, rozsah a podobu diela iného typu konzultujte, prosím, individuálne.

B – Videovizitka

Nakrúťte krátke video o sebe a o svojej motivácii študovať digitálne umenia. Max 3 minúty. Formát súboru MP4, rozlíšenie maximálne 1920x1080. Videovizitka nie je hodnotená, jej cieľom je predstaviť sa nám. 

C – Portfólio

Odovzdajte výber z vašej doterajšej tvorby v rozsahu cca 10 prác. Vhodné oblasti tvorby sú: kresba a maľba (aj digitálne formy), fotografia, video, animácia, 3D modelovanie, infografika a dátová vizualizácia, architektúra, grafický dizajn, webdizajn, počítačové aplikácie a hry, používateľské rozhrania, performance, inštalácia, spoločenský aktivizmus, online marketing. Diela môžu byť aj vo fáze návrhu.

Technické požiadavky na odovzdávanie portfólia:

Portfólio odovzdávate v jedinom PDF súbore. V tomto súbore je každé jedno dielo na samostatnej strane (alebo viacerých stranách) spolu s názvom a krátkou anotáciou diela. Ku každému dielu je aspoň 1 obrázok (alebo fotografia, screenshot, render...). Ak dielo existuje online, pripojte k anotácii aj hyperlink. Strany v súbore sú orientované na šírku (1920x1080px alebo 297x210mm)

Ak vaše portfólio obsahuje videá alebo animácie, tak tieto ako po sebe idúce segmenty do jedného videosúboru. Pred každým segmentom je obrazovka s názvom diela a vaším menom, prípadne aj s krátkou anotáciou. Formát súboru MP4, rozlíšenie 1920x1080.

Ak vaše portfólio obsahuje aj počítačové programy, demá alebo hry, tieto odovzdávajte v spustiteľnej podobe pre Windows alebo Mac a zbaľte ich všetky do jedného ZIP súboru.

Forma odovzdávania prác:

 • všetky 3 celky (domáca práca, videovizitka, portfólio) uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. do 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa dňa 1. 12. 2023 do 12.00.

 • Všetky súbory musia byť pomenované vo formáte: meno_priezvisko_položka (napr. Andrea_Schwartz_Videointroduction.mp4)

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio).  Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • hodnotenie povinnej úlohy. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.

 

 • tvorba výtvarných úloh podľa zadania komisie. Napríklad stvárnenie príbehu kresbou, ideový návrh funkcionality a grafický návrh používateľského rozhrania aplikácie, návrh loga či kampane na danú tému...
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10bodov).

 

 • pohovor s uchádzačom pred komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Pýtame sa uchádzačov na ich záujmy mimo školy, rozprávame sa o obľúbených knihách, filmoch, videohrách. Zaujíma nás, čo uchádzačov oslovilo v umení, kultúre či spoločenskom dianí, alebo ktorí autori ich inšpirujú a prečo. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračujú v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

 • Ceruzka a guma pre skicovanie
 • Čierny liner alebo pero na obťahovanie skíc
 • Pastelky, fixky, farby (nepovinné)

Odporúčané zdroje:

 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Mirzoeff, N.: Jak vidět svět. Artmap 2019.
 • Gibson, W. : Neuromancer
 • Liou Cch’-sin: Problém tří těles
 • Ted Chiang: Pribehy vášho života, Výdych
 • Blade Runner (film, r. Ridley Scott, 1982)
 • Pi (film, r. Darren Aronofsky, 1998)
 • Dear Esther (videohra, The Chinese Room, 2012)
 • The Stanley Parable (videohra, Wreden & Pugh, 2013)
 • Baba is You (videohra, Hempuli, 2021)

Konzultácie – Digitálne umenia

 


* Návrat na požiadavky na všetky uchádzače*ky *

* Návrat na rozcestník požiadaviek jednotlivých študijných programov *


Dizajn

*Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2024/2025.

 

Požiadavky na domáce práce – portfólio

 • portfólio, obal s vlastnými prácami; výber cca 20 prác

Domáce práce sú vhodným spôsobom získania určitého obrazu o uchádzačovi. Sú dôležitou informáciou o tom, k akej oblasti dizajnu má uchádzač blízko, s akou intenzitou sa venuje tvorbe v domácom prostredí, ako dokáže uvažovať prostredníctvom vizuálneho spracovania idei. V neposlednom rade je dôležitý aj spôsob adjustovania a samotný výber prác. Na domácich prácach je cenný hlavne autentický prejav, ktorý vystihuje individualitu uchádzača. 

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. do 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12.00. 
 • Portfólio musí byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu dizajn. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov.

 

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti uchádzača postupujúceho z 1.kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 

 

 • témy pre druhé kolo prijímacích pohovorov sú kreované tesne pred ich zadaním z dôvodu utajenia a zachovania objektivity. Sú zamerané na overenie schopností uchádzačov dôležitých pre ich ďalšie úspešné štúdium dizajnu. Zároveň sa snažia pokryť celé spektrum zameraní, ktoré je možné na študijnom programe dizajn študovať. Zadania sa finalizujú v podobe kresieb a modelov. 
 • zadania preverujú schopnosť zvládnutia formálnych nástrojov ako sú kvalita a výrazová hodnota kresby, kompozícia, čistota prevedenia modelu, práca s materiálom.
 • preveruje sa schopnosť racionálneho riešenia problému, technické myslenie, znalosť základných princípov geometrie a fyziky, čo sú dôležité predpoklady pre rozvoj dizajnérskeho myslenia. 
 • ďalším kritériom hodnotenia je aj schopnosť narábania s emocionálnou stránkou dizajnu, jeho kontextom, práca so symbolom, znakom, estetikou, využívanie výtvarných výrazových prostriedkov a odvaha k experimentu a netradičnému mysleniu.
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10bodov).

 

 • pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Uchádzač vysvetľuje aj  postup pri aktuálnom zadaní, na ktorom v druhom kole pracuje, aby komisia mohla overiť jeho komunikačné schopnosti. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Vedomostný test zameraný na dejiny umenia, dizajnu a všeobecný prehľad (0-10bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

Rysovacia doska A2, ostrý nôž a orezávač papiera, nožnice, lepidlo na papier, pravítko, trojuholník, ceruzky, pastelky, špendlíky a pripináčiky, nite alebo jemnejší špagát,  lepiaca páska, klince menšieho rozmeru / materiál a pomôcky na výrobu modelov.

Literatúra:

 • Dejiny umenia.
 • Dejiny úžitkového umenia a dizajnu
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • Kolesár, Z.: Nové kapitoly z dejín dizajnu, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, 2009
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie – Dizajn


* Návrat na požiadavky na všetky uchádzače*ky *

* Návrat na rozcestník požiadaviek jednotlivých študijných programov *


Fotografia a nové médiá

*Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2024/2025.

 

Požiadavky

1.     Časť Portfólio -  domáce práce 

 • kolekcia 20 ks voľných fotografických prác zo svojej doterajšej tvorby. 
 • kresba ceruzkou (resp. iným materiálom) 3 kusy, zamerané na zátišie – nájdene/aranžovane zátišie alebo architektúru – interiér/exteriér architektonicko priestorová kompozícia. Dôraz sa kladie na zvládnutie kresby podľa skutočnosti, na perspektívu, svetlo a kompozíciu.

2.     Časť Portfólio - povinné úlohy:

 • autoportrét – 1 fotografia 
 • zátišia – 3 fotografie: 1 kus aranžované zátišie / 1 kus nájdené zátišie / 1 kus zátišie z obľúbených predmetov

Dôležité: dôraz sa kladie aj na technické zrealizovanie

 • kolekcia 7 ks fotografií na tému:  „M(i)esto, z ktorého pochádzam“
 • fotografický príbeh – esej, kolekcia 9 ks fotografii na tému: „Jeden deň alebo 24 hod“

Dôležité: Prosíme uchádzačov  presne dodržať propozície, čo sa týka obsahu, rozsahu.  Kolekcie, ktoré nebudú kompletné  budú vyradené z hodnotenia. 

 

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio a digitálne kópie kresieb uchádzač/ka po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. do 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12.00. Portfólio musí byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 20 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu fotografia. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov digitálne vytlačené alebo spracované inou fotografickou technológiou minimálny formát fotografii: 18x24  cm (alebo A4) maximálny formát fotografii  50x60 cm (alebo A2) , originál kresby vo formáte A3 (nie digitálne tlače).

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • hodnotenie povinných úloh. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.
 • fotografovanie podľa zadaných tém digitálnym procesom (cca 4 úlohy)
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10).

 

 • pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach a fotografických úlohách v 2. kole.  Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračujú v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

digitálny  fotoaparát, notebook ak je v možnostiach uchádzača

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • Hlaváč, Ľ.: Dejiny fotografie. Martin: Vydavateľstvo Osveta, n. p., 1987.
 • Hlaváč, Ľ.: Dejiny slovenskej fotografie. Martin: Vydavateľstvo Osveta, š. p., 1989.
 • Hrabušický, A., Macek, V.: Slovenská fotografia 1925 – 2000. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2001.
 • Cotton, Charlotte: The Photograph as contemporary art. Thames&Hudson
 • Rosenblum, Naomi: A World History of Photography. Abeville Press Publishers, New York 1984.
 • Newhall, Beaumont: The History of Photography from 1839 to the Present Day. Museum of Modern Art, New York 1964.
 • Koetzle, Hans-Michael: Slavné fotografie. Historie skrytá za obrazy I.- II.,  Taschen/Slovart
 • Szarkowski, John: Photography Until Now. The Museum of Modern Art, New York, 1999.
 • Karel Císař ed., Co je to fotografie?, Herrman & synové, Praha 2004

Konzultácie – Fotografia a nové médiá

 


* Návrat na požiadavky na všetky uchádzače*ky *

* Návrat na rozcestník požiadaviek jednotlivých študijných programov *


Grafika a iné médiá

*Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2024/2025.

 

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

 • štúdie hlavy 1:1 – podľa modelu (ceruza, uhlík ...)
 • štúdie figúry – podľa modelu (ceruza, uhlík ...)
 • práce zamerané na kreativitu a zručnosti uchádzača
 • skicár
 • motivačný list
 • životopis

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. do 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12.00.
 • Digitálna verzia portfólia a motivačný list musí byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu grafika. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác (technika, rozmer, rok).
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1.kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.
 • štúdia hlavy podľa živého modelu
 • témy so zameraním na kreativitu a zručnosti uchádzača 
 • voľná kompozícia
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10).

 

 • pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračujú v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

 

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

Drevená rysovacia doska A2, uhlík, ceruza, pero, tuš, guma, štetce, rydlá na lino, lepiaca páska, pripínačky, pastelky, akékoľvek farby na papier., lepidlo, nožnice atď.

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • Böhmerová, Z., Jančár, I.: Slovenská grafika 20. storočia, Bratislava.
 • Vrbanová, A.: Alternatívna Slovenská grafika. Netradičné, experimentálne a autorské podoby slovenskej grafiky v druhej polovici 20. storočia. Bratislava, 2020.
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky 

Konzultácie – Grafika a iné médiá

 


* Návrat na požiadavky na všetky uchádzače*ky *

* Návrat na rozcestník požiadaviek jednotlivých študijných programov *


Intermédiá (špecializácia Intermédiá, špecializácia Sochárstvo)

*Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2024/2025.

 

Program Intermédiá v sebe zahŕňa dve špecializácie. Pre zobrazenie konkrétnych požiadaviek prosím kliknite na požadovaný názov špecializácie alebo pokračujte nižšie.


Špecializácia Intermédiá

Požiadavky na domáce práce – portfólio:

Vaše digitálne portfólio vo formáte PDF by malo obsahovať 5 kresebných štúdií a výber maximálne 20 vašich prác. Práce by mali obsahovať názov, rok vzniku a krátky popis. Do portfólia môžete zahrnúť práce vytvorené v škole, ale i mimo školských zadaní, domáce práce, prípadne ukážky z vašich skicárov, fotografie, hudbu, videá, animácie, performance, scenáre, poéziu, či prózu, ktorú píšete... všetko, čo tvoríte a pomohlo by nám uchopiť vaše záujmy, zručnosti ako i osobnosť. Pri videách, či hudbe vložte do pdf súboru online odkaz.  Súčasťou portfólia by mal byť aj váš motivačný list, v ktorom sa pokúste sformulovať váš záujem o štúdium umenia, príp. rozhodnutie študovať odbor intermédiá, vaše motivácie, východiská, fascinácie, záujmy aj mimo sveta umenia... Zámerom je priblíženie vašej osobnosti prijímacej komisii.

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio spolu s motivačným listom uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. do 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12,00. Portfólio a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 20 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu a špecializácia.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač alebo uchádzačka priamo na II. kolo prijímacích pohovorov v pevnom obale.
   

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača a uchádzačky.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača alebo uchádzačky z 1. kola.
 • Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 
 • Zadania II. kola prijímacích pohovorov:
  •    1. priestorový objekt (práca s materiálom)
  •    2. fotografia
  •    3. intervencia do priestoru
  •    4. zvuk
  •    5. video

   

 • Každý člen a každá členka prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10).

 

 • Súčasťou je i pohovor s uchádzačom a uchádzačkou pred prijímacou komisiou, kde uchádzač príp. uchádzačka preukáže svoj záujem a prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov). Na pohovor je potrebné si priniesť 2 reprodukcie diel, pričom aspoň jedna z nich by mala byť zo súčasného výtvarného umenia. Reprodukcie treba vytlačiť farebne na kancelársky papier formátu A4. Diela budú predmetom diskusie s členmi komisie.
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračujú v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

farby, písacie a kresliace potreby, nožnice, orezávač, lepiaca páska, lepidlo, rôzne noviny a časopisy, prípadne iný vám vlastný materiál, fotoaparát s pamäťovou kartou SD/SD mini alebo mobilný telefón alebo videokamera.

Literatúra:

Zoznam nižšie uvedenej odporúčanej literatúry je myslený pre inšpiráciu, nie je nutné mať všetko naštudované:

Publikácie

 • BERGER, John: Způsoby vidění. Labyrint, 2016
 • CHATELET, Albert: Svetové dejiny umenia. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004
 • RUSINOVÁ, Zora (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Slovenská národná galéria, 2000
 • NOVOSÁD, František: V zrkadle kultúry. Iris, 2016
 • MIRZOEFF, Nicholas: Jak vidět svět. Artmap, 2019
 • FOSTER, Hal - KRAUSSOVÁ, Rosalind - BOIS, Yves-Alain - BUCHLOH, Benjamin: Umění po roce 1900: Modernismusm, Antimodernismus, Postmodernismus. Slovart, 2007
 • LUCIA-SMITH, Edward: Art Today. Současné světové umění. Slovart, 1996
 • PIJOAN, José: Dejiny umenia 1 – 10. Odeon - Tatran, 1982 – 1986
 • PIJOAN, José: Dejiny umenia 11 – 12. Odeon - Tatran, 2002
 • GOMBRICH, H. E.: Príbeh umenia. Ikar, 2000

 

Výtvarné časopisy

 • Flash Art, Profil

Online platformy a databázy

 • artalk.cz, artyoucaneat.sk, artdispecing.sk, monoskop.org, e-flux.com

Konzultácie – Intermédiá

 


Špecializácia Sochárstvo

V elektronickej prihláške VŠVU zadajte ako názov hľadaného programu "Intermédiá," a následne z ponuky zvoľte položku INTb.21S: Intermédiá (špecializácia Sochárstvo).

Požiadavky na domáce práce – portfólio

 • záznamy autorského uvažovania - skicáre, zápisky, denníky, eseje, básne, fotografie a pod.
 • autoportrét
  – priestorová asambláž * - voľná technika a materiál, vrátane možnosti klasického modelovania hlavy v hline. (foto dokumentácia v PDF portfóliu viď nižšie)
  * (asambláž → dielo vytvorené spojením rôznych predmetov a materiálov, trojrozmerná verzia koláže)
 • možnosť zaslať práce v rámci 3D modelovania v rôznych počítačových programoch (formou screen shotov v PDF portfóliu viď nižšie, alebo krátkeho animovaného záznamu vo formáte: H.264 alebo Windows media,rozlíšenie max. HD 1080p 25fr. a menej - ktoré je možné prehrať na bežných počítačoch).
 • kreatívne, voľné autorské práce (napr. malé sochárske diela, modelové situácie, land artové intervencie v prírode, alebo vo verejnom priestore )
 • kresba (napr. portrét hlavy alebo autoportrét, pol figúra, celá figúra, prípravné kresby, môžu to byť aj školské práce (7 prác a viac) )
 • motivačný list

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio spolu s motivačným listom uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. do 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12,00. Portfólio a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB + v prípade 3D animácií záznamu vo formáte: H.264 alebo Windows Media, rozlíšenie max. HD 1080p 25fr. a menej - ktoré je možné prehrať na bežných počítačoch). Max do 350 MB Poznačenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu Socha. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov v tlačenej forme vo formáte A4 spolu s originálnymi kresbami (reálne kresby nie digitálne kópie).

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce - portfólio. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1.kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.
 • 1. autoportrét - voľná technika a materiál, vrátane možnosti klasického modelovania v hline
 • 2. priestorová asambláž - voľná technika a materiál
 • 3. kreatívne zadanie /kresba + modelovaný reliéf /
 • 4. vytvorenie objektu z kartónu
 • 5. voľná kompozícia-odoberaním zo sadrového kubusu
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10).

 

 • pohovor s uchádzačom alebo uchádzačkou pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač príp. uchádzačka preukáže svoj záujem a prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračujú v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

Špachtle, ceruzky, uhlíky, rudky, očká, kliešte, nôž, pílka, rašpľa, ploché stolárske dláto, kladivo, kladivko (palička), šmirgeľ, farebné papiere, rôzne materiály (poprípade kartón, korok, textil, kúsky dreva, polystyrén, atď.).

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.

Zoznam nižšie uvedenej odporúčanej literatúry je myslený pre inšpiráciu, nie je nutné mať všetko naštudované:

Publikácie

 • CHATELET, Albert: Svetové dejiny umenia. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004.
 • František Novosád: V zrkadle kultúry. Iris 2016.
 • Nicholas Mirzoeff: Jak vidět svět. Artmap 2019.
 • Gibson, W. : Neuromancer
 • Liou Cch’-sin: Problém tří těles
 • FOSTER, Hal - KRAUSSOVÁ, Rosalind - BOIS, Yves-Alain - BUCHLOH, Benjamin: Umění po roce 1900: Modernismusm, Antimodernismus, Postmodernismus. Praha: Slovart, 2007.
 • LUCIA-SMITH, Edward: Art Today. Současné světové umění. Praha: Slovart, 1996.

Výtvarné časopisy

 • Profil, Jazdec, Flash Art Czech and Slovak Edition, Kapitál

Online platformy a databázy

Konzultácie – Sochárstvo

 


* Návrat na požiadavky na všetky uchádzače*ky *

* Návrat na rozcestník požiadaviek jednotlivých študijných programov *


Maliarstvo

*Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2024/2025.

 

Požiadavky na domáce práce – portfólio

 • Uchádzač sa prezentuje predovšetkým originálmi vlastných prác a voľnou tvorbou v maliarskom médiu. Rozsah 20 – 30 prác (ľubovoľný formát a technika). Obsah prinesených domácich prác a digitálneho portfólia by nemal byť zostavený iba zo študijných kresieb a prác vytvorených v rámci zadaní stredných škôl umeleckého zamerania. Práce študijného charakteru môže portfólio v zmysluplnej miere obsahovať, najmä, ak prehlbujú záujem o zvolený odbor štúdia. Práce by mali reprezentovať záujem uchádzača o študijný program maliarstvo. Presahy do iných médií sú možné, ak dopĺňajú umelecké myslenie uchádzača. 

Špeciálne zadanie: 

 • Téma: "Prečo maľba dnes?"
 • 1. Uveďte maliarske dielo, ktoré Vás najviac zaujalo a zdôvodnite svoj výber.
 • 2. Popíšte podrobne výstavu umenia, ktorá na Vás najviac zapôsobila.
 • Odporúčanie k vypracovaniu témy: úlohy je možné navzájom prepojiť. Skúste sa zaobísť bez zjednodušeného hodnotenia páči-nepáči. Rozsah a forma textu je neobmedzená.

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. do 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12.00. Digitálna verzia portfólia a špeciálne zadanie musí byť v jednom spoločnom PDF, rozsah 50-80 slideov, max. do 10 MB a musí obsahovať meno a priezvisko uchádzača/čky a názov štud. programu Maliarstvo.
 • Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác: rok, technika, rozmer, prípadne názov.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie uchádzač/uchádzačka na 2. kolo prijímacích pohovorov.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača. 
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov).
 • hodnotenie špeciálneho zadania. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti uchádzačov/čiek postupujúcich z 1. kola, druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 
 • špecifické témy skúmajúce rôzne aspekty tvorivosti a výtvarného myslenia 
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10).

 

 • pohovor s uchádzačom/uchádzačkou pred prijímajúcou komisiou, kde preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračujú v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

Pripínačky, papierová lepiaca páska (biela alebo žltá), lepidlo, orezávač, nožnice, ceruzky rôznej tvrdosti, uhol ( prírodný alebo umelý), plastická guma, akrylové farby (povinne), temperové farby, akvarelové farby, štetce rôznej veľkosti, paleta, nádoba na vodu.

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie - Maliarstvo

 


* Návrat na požiadavky na všetky uchádzače*ky *

* Návrat na rozcestník požiadaviek jednotlivých študijných programov *


Reštaurátorská tvorba

*Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2024/2025.

 

Požiadavky na domáce práce – portfólio

 • realistické štúdie portrétu, figúry, farebného zátišia, kópie, škice, kompozície, prípadne fotografie modelovaných realizácií; 
 • odporúčaný počet: 30 prác,
 • motivačný list.

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. do 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12,00.  
 • Portfólio a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_názov študijného programu reštaurovanie. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originál domáce práce – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov vo formáte max. A1; všetky práce musia byť uložené v jednom spoločnom obale – doskách alebo puzdre na výkresy. 

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio).
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.

 

 • Kresba hlavy, resp. busty na A2 formát v proporcii 1:1. Dôraz na konštrukciu, proporcie, modeláciu
 • Techniky: uhol, ceruzka, rudka, resp. iné kresliarske techniky
 • Modelovanie – doplnenie chýbajúcej časti sadrovej predlohy. Dôraz na proporčnosť a výtvarnú invenciu.
 • Maľba zátišia podľa modelu na A2 formát v proporcii 1:1. Dôraz na kompozíciu, koloristickú i svetelnú stránku zátišia. Techniky: akvarel, gvaš, tempera, akryl.
 • Interpretácia diela  podľa autora z dejín výtvarného umenia. Dôraz na tonalitu, svetlo, proporčnosť, komponovanie. Maliarske a  kresliarske techniky (podľa zadanej predlohy)
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

 

 • pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračujú v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške

Uchádzači sú povinní priniesť si kresliace materiály podľa vlastného uváženia  (pastel, ceruzka, rudka, uhlík...) + maliarsky materiál (tempera, akvarel, pastel – podľa vlastnej potreby), štetce, nádoby na vodu, lepiace pásky,  pomôcky na modelovanie podľa vlastného uváženia, dosku na kreslenie formát A2 (v prípade ak uchádzač cestuje a nemá možnosť priniesť vlastnú A2 dosku VŠVU ju poskytne).

Literatúra:

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti umenia, architektúry, kultúry a politiky 

Konzultácie – Reštaurátorská tvorba

 


* Návrat na požiadavky na všetky uchádzače*ky *

* Návrat na rozcestník požiadaviek jednotlivých študijných programov *


Textilná tvorba

*Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2024/2025.

 

Požiadavky na domáce práce – portfólio

predkladajú sa práce v rozsahu 20 ks – ktoré prezentujú kresliarske schopnosti, maliarske cítenie, vzťah k materiálu

 • výber z kresieb a maliarskych štúdií podľa reality (portrét, zátišie, krajina...)
 • pohybové štúdie a skice figúry podľa reality, kresba anatómie pohybu
 • návrhy na dezény bytového a odevného textilu, koláže, textilné a iné materiálové kompozície
 • návrhy na odevy, odevné kolekcie predložené v kresbe, maľbe, koláži, kombinovaných a vlastných technikách, prípadne fotodokumentácia odevných realizácií
 • voľná textilná (aj netextilná) tvorba

Životopis a motivačný list uchádzača

 • povinná súčasť portfólia. V motivačnom liste uveďte zdôvodnenie výberu študijného odboru a preferovaného ateliéru ( Ateliér textilného dizajnu, Ateliér textilnej tvorby v priestore, Ateliér odevného dizajnu )

Povinná úloha

 • SUPER KRÁSA – vytvorte trojrozmerný biely papierový objekt v rozmeroch približne 30x30x30 cm. Môžete využiť rôzne druhy bieleho papiera: napríklad mäkký, tvrdý, transparentný... Pri vytváraní objektu môžete pracovať s tvarovom, štruktúrou, plochou... Technika autorská: rôzne spájanie, prerezávanie, strihanie, perforovanie, šitie, scvakávanie, lepenie, spájanie spinkami... Farebnosť: biela. Fotodokumentácia priebehu práce a finálneho objektu, priložte popis konceptu.

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. do 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12.00. Portfólio, povinná práca musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu textilná_tvorba. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác - téma, názov.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov vrátane povinnej úlohy vypracovanej podľa inštrukcii. Práce by mali byť zdokumentované v prezentačných portfóliách

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • hodnotenie povinné úlohy. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti uchádzača postupujúceho z 1.kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 
 • návrhy dezénov vo farbe
 • návrhy odevov/kolekcie
 • kompozícia do uzavretého formátu
 • trojrozmerný objekt 
 • reliéf z papiera
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10).

 

 • pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Uchádzač vysvetľuje aj  postup pri aktuálnom zadaní, na ktorom v druhom kole pracuje, aby komisia mohla overiť jeho komunikačné schopnosti. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračujú v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

rysovacia doska A2, kresliace potreby, ceruzky, gumy, uhlíky, temperové farby, pastel, akvarel, farebné ceruzky, lepidlo, pravítko, nožnice, ľubovoľný materiál (farebný papier, textilný alebo papierový materiál – rôzne druhy papiera na koláž), pripináčiky, orezávač, spinky, zošívačka, ihla, niť, špendlíky, lepiaca páska atď.

Odporúčaná literatúra a webové stránky:

 • Dejiny umenia.
 • Dejiny úžitkového umenia a dizajnu
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • Rebecca Morrill, Vitamin T, 2019
 • Magdaléna Zubercová, Tisícročie módy, 1998
 • Móziová, Oľga, Bohatová, Anna: Dejiny odievania. Bratislava, 2007.
 • Máchalová, Jana: Móda 20. století. Praha, 2003.
 • Steven Faem, Kurz módního návrhářství, 2011
 • Marnie Fogg, Fashion the whole story, Thames & Hudson, 2013
 • Valerie Steel, The berg companion to fashion, Bloomsbury Academic, 2018
 • Grose, L. – Fletcher, K., Fashion & Sustainability, Design for Change, Laurence King Publishing Ltd. London

 

webové stránky: 

orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie – Textilná tvorba

 


* Návrat na požiadavky na všetky uchádzače*ky *

* Návrat na rozcestník požiadaviek jednotlivých študijných programov *


Úžitkové umenie (špecializácia – keramika, sklo, šperk)

*Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2024/2025.

 

K prihláseniu sa na Úžitkové umenie (špecializácia – keramika, sklo, šperk) nie je potrebné školenie, ani špeciálna prax v danom odbore.

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

Súčasťou portfólia by mali byť školské a samostatné domáce práce.

Doporučený obsah portfólia:

 • kresba portrétu, busty (1:1) alebo figúry (1:1 alebo malé skice - pohybovky) podľa živého modelu
 • kresba zátišia
 • kresba mesta, krajiny, prírodniny
 • kresby rúk, častí tela alebo tvare
 • farebné štúdie nebo zátišia podľa živého modelu
 • farebné kompozície
 • fotodokumentácia prací ako sú modelovaný portrét podľa živého modelu, busty a iné realizácie v materiáli. 
 • návrhy vlastných samostatných projektov – skice, technické výkresy návrhov predmetov alebo objektov pre materiál špecializácie na ktorú sa uchádzač hlási (keramika, sklo alebo šperk)
 • odporúčané sú denníky a osobné kresebné záznamy
 • celkový doporučený počet domácich prác cca 25 ks

Životopis a motivačný list uchádzača

 • povinná súčasť portfólia

Povinná domáca úloha

povinná súčasť portfólia s riadnym označením a anotáciou, spracovaná individuálne formou návrhu pre realizáciu v médiu špecializácie, na ktorú sa uchádzač hlási (keramika, sklo alebo šperk)

 • KERAMIKA – TÉMA: Stolček prestri sa!
  • Vypracujte a odovzdajte spolčene s domácimi prácami – portfóliom návrh, model nebo vizualizáciu pre realizáciu v keramike (môže to byť čokoľvek od design, pres voľnu plastiku, až po inštaláciu). 

 

 • SKLO – TÉMA: Do ruky
  • Vypracujte a odovzdajte spolčene s domácimi prácami – portfóliom návrh, model nebo vizualizáciu pre realizáciu zo skla. 

 

 • ŠPERK – TÉMA: Rytmus
  • Vypracujte a odovzdajte spolčene s domácimi prácami – portfóliom návrh, model nebo vizualizáciu pre realizáciu z akéhokoľvek materiálu v oblasti šperku.

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. do 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží spolu s ŽIVOTOPISOM a  motivačným listom prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12,00.  Portfólio, životopis a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom:  meno, priezvisko, názov študijného programu  Úžitkové Umenie.  Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov vrátane povinnej úlohy vypracovanej podľa inštrukcii.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • hodnotenie povinnej úlohy. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 
 • Budú zadané štyri témy (zadania) v rozsahu od úžitkovej po voľnu tvorbu, ktoré preveria výtvarné myslenie a zručnosti uchádzača. 
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov)
 • Pohovor z uchádzačom

 

Pohovor - všetky špecializácie

 • pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračujú v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

 

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške 

Keramika

 • ceruzky, uhly, rudky, štetce, farby – temperové a akvarelové alebo vodové, očka a špachtle na modelovanie, nožnice, špagát, nádoby na vodu, pravítko, kružidlo, lepidlo, lepiacu pásku, orezávač 

Sklo

 • ceruzka, uhlík, guma, vodové farby, nožnice, orezávač, farebné výkresy, lepidlo, lepiacu pásku, pravítka, špachtle na modelovanie atď. 

Šperk

 • farebné ceruzky, nožnice, orezávač, rýchloschnúce univerzálne lepidlo, lepiacu pásku, špagát, pravítka, kružidlo, vodové farby, nádoby na vodu, štetce

Odporúčaná literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986. 
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002. 
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000. 
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000. 
 • Křižová, Alena. Šperk od antiky po současnost. Praha. 2015.
 • Křižová, Alena. Proměny českého šperku na konci 20. století. Praha. 2002.
 • Rada, Pravoslav: Techniky keramiky. Praha, 1989. 
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu z domácich napríklad Designum, Remeslo Umenie Dizajn a iné.

Odporúčané webové stránky: 

Odporúčajú sa konzultácie.

Konzultácie – Úžitkové umenie

 


* Návrat na požiadavky na všetky uchádzače*ky *

* Návrat na rozcestník požiadaviek jednotlivých študijných programov *


Vizuálna komunikácia

*Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2024/2025.

 

Požiadavky na domáce práce – portfólio

Vytvorte a zašlite portfólio vlastných prác. Portfólio má zodpovedať mediálnemu rozsahu štúdia na študijnom programe vizuálnej komunikácie. Malo by obsahovať napríklad: logotypy, vizuálne identity, typografiu, plagáty, animácie (uveďte iba link – funkčný URL odkaz, kde je animácia dostupná online (youtube, vimeo, ak je to neverejné uveďte aj heslo potrebné na spustenie animácie), obalový dizajn, priestorové aplikácie (grafický dizajn aplikovaný do priestoru), grafickú úpravu knižných publikácii, časopisov a ďalších tlačovín, vlastné autorské projekty, fotodokumentácia kresieb ako portréty, zátišia (maximálne 3 strany).

Do portfólia zaraďte aj tieto štyri povinné úlohy:

 • Vizuálna identita miesta trvalého bydliska. Navrhnite logo a 3 ďalšie aplikácie loga.
 • Vytvorte jeden fyzický 3D objekt (model) v rozmeroch cca 20 x 20 x 20 cm a jeden virtuálny objekt (ľubovoľný rozmer) na tému: Umelá inteligencia.
 • Vytvorte lettering (dôkladne si naštudujte, čo znamená toto pomenovanie v písmarskej praxi) na mikinu s názvom ulice vašej strednej školy.
 • Vytvorte videovizitku v max. dĺžke 60 sec, v ktorej sa predstavíte. Videovizitku uložte na youtube alebo vimeo a link – funkčný URL odkaz na vašu videovizitku vložte do portfólia. Ak bude video neverejné uveďte aj heslo na jeho prehliadnutie.

Parametre elektronického portfólia: 

 • Formát A4 naležato
 • Rozsah max. 30 strán
 • Formát .pdf, max. 20 MB (v rozlíšení médium, screen, resp. interactiv)

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio spolu so všetkými predpísanými časťamiv uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. do 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12.00. Portfólio musí byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 20 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu vizualna komunikacia. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác popiskou.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača*ky.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen*ka prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • hodnotenie povinných úloh. Každý člen*ka prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho  uchádzača*ky z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 
 • výtvarné úlohy na talentových skúškach môžu pozostávať z týchto médií: kresba, logo, piktogram, plagát, poštová známka, pohľadnica, tričko, reklamný predmet, komiks/storytelling, typografia, trojrozmerný objekt a i. Úlohy sa realizujú bez použitia počítača a iných digitálnych technológií. 
 • Každý člen*ka prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10bodov).

 

 • pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou,  je dialóg s uchádzačom s cieľom získať celkový obraz o rozhľadenosti uchádzača o prehľade aktuálneho diania v grafickom dizajne. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračujú v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške

Uchádzač*ka si prinesie svoje obľúbené pracovné nástroje a pomôcky, napríklad: rysovaciu doska A2 (na kresbu je povinná), pravítka, šablóny, ceruzky, uhlíky, pastely tuš, fixy, farby a štetce, farebné spreje, materiál na šablóny, papiere rôznych farieb, povrchov a gramáží, farebné samolepiace fólie, nožnice, orezávače, lepidlá, lepiace pásky a ďalšie pomôcky podľa vlastného uváženia.

Literatúra:

Knihy:

 • David Dabner : Škola grafického designu. Slovart, 2014 
 • Steven Heller, Veronique Vienne: 100 Ideas that Changed Graphic Design. Laurence King Publishing, 2019 
 • Jens Müller: The History of Graphic Design. Taschen, 2022 
 • Filip Blažek: Typokniha. UMPRUM, 2022 
 • Theo Inglis: The Graphic Design Bible. Ilex, 2023 
 • Elen Lupton: Thinking with type. Princeton Architectural Press, 2010 
 • Steven Heller, Gail Anderson: The Graphic Design Idea Book. Laurence King Publishing, 2016 
 • LONGAUER, Ľubomír, a kol.: Typografia a písmo na Slovensku. Začalo to Cyrilom a Metodom. 
 • LONGAUER, Ľubomír: Modernosť tradície – Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Slovart. 
 • Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín grafického dizajnu. SCD, 2006 
 • Knihy súvisiace s dizajnom, architektúrou a výtvarným umením z vydavateľstiev: Phaidon, Taschen, Gestalten, Princeton Architectural Press, Laurence King Publishing, Slovart, Roto Vision, Slanted, UMPRUM, Occasional Papers, Sternberg Press, Lars Müller Publishers, Hyphen Press, nai010 publishers,

Odborné a populárne časopisy:

 • Designum 
 • Typo (archívne čísla)
 • Font 
 • Eye 
 • Works that work 
 • Dot Dot Dot (archívne čísla)
 • 2+3D (archívne čísla)
 • Print (archívne čísla)
 • Novum (archívne čísla)
 • Slanted
 • Backstage talks 

Katalógy:  

 • Trienále plagátu Trnava 
 • Národná cena za dizajn 
 • Bienále grafického dizajnu Brno

Webstránky: 

 • www.vsvu.sk 
 • www.scd.sk 
 • edesignum.scd.sk 
 • www.detepe.sk 
 • www.designportal.cz 
 • www.font.cz 
 • www.designobserver.com 
 • www.designweek.co.uk
 • magdamag.sk
 • artalk.cz
 • www.itsnicethat.com
 • ilovetypography.com/blog/
 • fontreviewjournal.com
 • typedrawers.com

Konzultácie – Vizuálna komunikácia

 


* Návrat na požiadavky na všetky uchádzače*ky *

* Návrat na rozcestník požiadaviek jednotlivých študijných programov *


Informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny poskytuje:

Všeobecné konzultácie viz. Sprievodca uchádzača