Prijímacie konanie v riadnom termíne

UKONČENÉ


 1. Kto si môže podať prihlášku na bakalárske štúdium
 2. Kedy sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium
 3. Dôležité termíny prijímacieho konania
 4. Koľko prihlášok môžem podať
 5. Ako sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium
 6. Poplatok
 7. Priebeh prijímacieho konania
 8. Požiadavky jednotlivých študijných programov
 9. Sú podmienky prijímacích pohovorov inkluzívne?

1. Kto si môže podať prihlášku na bakalárske štúdium

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2023)

Pokiaľ vysoká škola vydáva doklady o vzdelaní po termíne zápisu (neskôr ako v septembri), neodporúčame študentom podávať si prihlášku, resp. podať si ju až ďalší akademický rok.

Viac informácií nájdete na odkazoch:

Kde a ako si nechať nostrifikovat maturitné vysvedčenie

Informácie o uznávaní zahraničných dokladov o vzdelaní všeobecne.


2. Kedy sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium

V období od 1. októbra 2022 do 30. novembra 2022 uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU vyplní a potvrdí elektronickú prihlášku.

Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 1. decembra 2022 ju poštou odošle spolu s predpísanými prílohami.


3. Dôležité termíny prijímacieho konania

6. 12. 2022 od 12.00 hod. – 9. 12. 2022 do 8.00 hod.

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio spolu s prílohami viz. požiadavky jednotlivých programov uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 6. 12. 2022 od 12.00 hod. do 9. 12. 2022 do 8.00 hod vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 6. 12. 2022 do 12,00.

12. –  13. 12. 2022
– 1. kolo – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané na https://ulozisko.vsvu.sk/

30. 1. 2023 – 31. 1. 2023, 2. 2. 2023 – 3. 2. 2023
– 2. kolo – prebieha na všetkých študijných programoch prezenčným spôsobom a trvá dva dni

1. turnus (2. kolo: 30. januára – 31. januára 2023)

študijné programy:

 • maliarstvo
 • intermédiá (špecializácia Intermédiá –  INTb.14 a špecializácia Sochárstvo – INTb.21S)
 • fotografia a nové médiá
 • vizuálna komunikácia
 • dizajn
   

2. turnus (2. kolo: 2. februára – 3. februára 2023):

študijné programy:

 • textilná tvorba
 • úžitkové umenie (špecializácia šperk – UU1-We, sklo – UU2b-Il,  keramika – UU3b-Pi)
 • grafika a iné médiá
 • architektonická tvorba
 • reštaurátorská tvorba
 • digitálne umenia

4. Koľko prihlášok môžem podať

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže prihlásiť maximálne na dva zo študijných programov a to iba v prípade, ak nemajú dané študijné programy 2. kolo prijímacích pohovorov v rovnakom termíne (turnuse), (viz. termíny turnusov prijímacieho konania v odseku Dôležité termíny prijímacieho konania)

Pri študijných programoch uvádzame plánovaný počet prijatých uchádzačov do akademického roku 2023/2024, uvedené počty sú orientačné, nie sú záväzné:

 • maliarstvo -10
 • intermédiá (špecializácia Intermédiá – INTb.21I a špecializácia Socha, objekt, inštalácia – INTb.21S) - 15
 • fotografia a nové médiá - 10
 • vizuálna komunikácia - 12
 • dizajn - 12
 • textilná tvorba - 9
 • úžitkové umenie (špecializácia šperk – UU1-We, sklo – UU2b-Il,  keramika – UU3b-Pi) - 9
 • grafika a iné médiá - 12
 • architektonická tvorba - 10
 • reštaurátorská tvorba - 10
 • digitálne umenia - 9

5. Ako sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium

1. krok:

Elektronická prihláška je umiestnená na webovej stránke VŠVU
Odkaz na stránku s elektronickou prihláškou

Uchádzač vyplní údaje v prihláške

Uchádzač potvrdí prihlášku

2. krok:

Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 1. 12. 2022 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

 • podpísaný profesijný životopis
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia
 • pokiaľ je uchádzač v maturitnom ročníku, vo vytlačenej prihláške dá potvrdiť vo svojej škole údaje o štúdiu (výpis predmetov a známok), v prípade zlej pandemickej situácie (zavreté školy) priloží kópiu posledného vysvedčenia (napr. z 3. ročníka)
 • doklad o zaplatení poplatku (v doklade má byť viditelný dátum platby a číslo účtu z ktorého bol poplatok zaplatený)
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom:
  Čestné  vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
  Podpísaný/á ......
  nar. ......
  bytom .....
  týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a netrpím žiadnymi ochoreniami, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kontakt s chemickými alebo biologickými látkami používanými vo vyučovacom procese.
  V ......................    dňa ...................... Podpis .....................................
 • rozhodnutie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydané príslušným regionálnym úradom školskej správy (v prípade dokladov o ukončenom vzdelaní vydaných zahraničnou školou);
  Viac informácií:

  Kde a ako si nechať nostrifikovat maturitné vysvedčenie

  Informácie o uznávaní zahraničných dokladov o vzdelaní všeobecne.

 • na adresu:
  Rektorát Vysokej školy výtvarných umení, študijné oddelenie, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava

3. krok:

Digitálnu verziu domácich prác – portfólio spolu s prílohami viz. požiadavky jednotlivých programov uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 6. 12. 2022 od 12.00 hod. do 9. 12. 2022 do 8.00 (ráno) hod vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 6. 12. 2022 do 12.00.

6. Poplatok

vo výške 50,- € za každú prihlášku je potrebné uhradiť  bankovým prevodom najneskôr 30. 11. 2022

 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 23 a následne štvorčíslie,  ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
  Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 230037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • Účel platby: variabilný symbol 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 23 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly. Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 230037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača, Pk, ak pri platbe zo zahraničia nie je možné uviesť Variabilný a Špecifický symbol, uchádzač/ka uvedie ako doplňujúci údaj Špecifický symbol vygenerovaný vygenerovaný podľa predchádzajúceho odseku. Príklad doplňujúceho údaje: Abraham Lincoln Pk 230037.

Uchádzači z Ukrajiny sú oslobodení od platenia poplatkov za prijímacie pohovory.


7. Priebeh prijímacieho konania

Digitálnu verziu domácich prác – portfólio so všetkými požadovanými časťami alebo úlohami  uvedených podľa študijných programov v bode 8. "Požiadavky jednotlivých študijných programov" uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 6. 12. 2022 od 12.00 hod. do 9. 12. 2022 do 8.00 (ráno) hod vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 6. 12. 2022 do 12,00.

1. kolo – 12. – 13. decembra 2022 – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané v určenom termíne na https://ulozisko.vsvu.sk

2. kolo – prebieha na všetkých študijných programoch prezenčným spôsobom a trvá dva dni:

 • 1. turnus (2. kolo: 30. januára  – 31. januára 2023)
 • 2. turnus (2. kolo: 2. februára  – 3. februára 2023)

VŠVU určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru talentu, schopností, vedomostí pre štúdium v jednotlivých študijných programoch uskutočňovaných VŠVU.

Prijímacia komisia

Zadané úlohy a jednotlivé časti prijímacej skúšky hodnotí najmenej päťčlenná prijímacia komisia, ktorú menuje rektor VŠVU z vysokoškolských učiteľov vykonávajúcich študijný program na VŠVU s umelecko-pedagogickými titulmi profesor, docent alebo odborný asistent. Členom prijímacej komisie môže byť aj vysokoškolský učiteľ vyučujúci v rámci iného študijného programu na VŠVU.

Členovia prijímacej komisie hodnotia úlohy v obidvoch kolách bodovým systémom v šesťbodovej stupnici (0-5 bodov) alebo v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov). Každá úloha (vrátane domácich prác) sa boduje samostatne. V prípade druhého kola pri celodennej úlohe, môže prijímacia komisia hodnotiť systémom v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov). Podmienkou pre postup do druhého kola je získanie najmenej 50% z maximálneho možného počtu bodov za úlohy prvého kola. Komisia môže podľa situácie (napr. malý počet postupujúcich) posunúť hranicu postupu na 45% získaných bodov.

Bližšia špecifikácia podľa jednotlivých študijných programoch viď. bod 8. Požiadavky jednotlivých študijných programov - Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov.

Uchádzači, ktorí postupujú do druhého kola prijímacej skúšky, sú informovaní:

 • pri dištančnom spôsobe prvého kola prijímacích pohovorov – sú zverejnené výsledky, prostredníctvom webu najneskôr do 30 dní od konania 1. kola. Zároveň je postupujúcim uchádzačom zaslaná, pozvánka na druhé kolo prijímacích pohovorov.

Celoškolská prijímacia komisia

Prijímacie komisie predkladajú výsledky bodovania za obidve kolá a odprezentujú výtvarné práce uchádzačov celoškolskej komisii, ktorú menuje rektor. Členmi celoškolskej prijímacej komisie môžu byť rektor VŠVU, prorektori VŠVU, predseda Akademického senátu VŠVU, vedúci katedier VŠVU, vedúci ateliérov VŠVU, vedúci pedagógovia prípravných kurzov a členovia katedrových prijímacích komisií, pričom predsedom komisie je prorektor pre štúdium.

Celoškolská prijímacia komisia posudzuje výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predložené katedrovou prijímaciou komisiou, čím zabezpečí overenie výsledkov prijímacích pohovorov. Celoškolská prijímacia komisia má právo zmeniť poradie uchádzačov oproti bodovému hodnoteniu katedrovej prijímacej komisie, na základe verejného hlasovania, pri ktorom je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných členov celoškolskej prijímacej komisie.

Celoškolská prijímacia komisia má právo navrhnúť rektorovi VŠVU zvýšenie alebo zníženie počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy, alebo z dôvodu nízkej úrovne uchádzačov navrhnúť neprijať žiadneho uchádzača. Záverečné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača o štúdium vykoná rektor školy na návrh celoškolskej komisie. Rozhodnutie zašle uchádzačovi študijné oddelenie VŠVU poštou najneskôr do 30 dní od ukončenia prijímacieho konania.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva rektorovi VŠVU v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia do vlastných rúk. Ak rektor nezistí porušenie predpisov postúpi žiadosť na Akademický senát VŠVU. Ten neposudzuje kvalitu prác, ale iba procesnú stránku konania. Rozhodnutie AS VŠVU je konečné. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na VŠVU.

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU.


8. Požiadavky jednotlivých študijných programov

 

 


9. Sú podmienky prijímacích pohovorov inkluzívne?

VŠVU zaručuje rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. V prípade, že uchádzať potrebuje vytvoriť špecifické podmienky na prijímacích pohovoroch, musí v tejto veci kontaktovať študijné oddelenie. VŠVU uplatňuje individuálny prístup k uchádzačovi so špecifickými potrebami.

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny poskytuje:

Všeobecné konzultácie viz. Sprievodca uchádzača