Intermédiá

Domáce práce, špecifikácia úloh, pomôcky

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

Vaše portfólio by malo obsahovať 5 kresebných štúdií a výber maximálne 20 vašich prác vzniknutých v škole i mimo školských zadaní, prípadne i skicáre, zápisníky, poéziu, fotografie, hudbu, videá, animácie, performance, scenáre... všetko, čo tvoríte a pomohlo by nám uchopiť vaše záujmy, zručnosti ako i osobnosť. Súčasťou portfólia motivačný list, v ktorom zdôvodníte váš záujem o štúdium na študijnom programe Intermédiá.

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období medzi 19. 1. 2021 od 6.00 hod. do 25. 1. 2021 do 8.00 hod. vloží spolu s motivačným listom prostredníctvom stránky: https://obhajoby.vsvu.sk; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške.
  Digitálna verzia portfólia a motivačný list musí byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu intermedia. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác dňa 18. 1. 2021.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov v pevnom obale.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

 1. kolo – Dištančne bez účasti uchádzača.
  – hodnotenie digitálneho portfólia a motivačného listu
 2. kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 
  – priestorový objekt na danú tému (práca s materiálom), skice k vytvorenému objektu
  – prevedenie performancie pred kamerou na zadanú tému
  – intervencia do verejného priestoru mimo školy na danú tému
  – voľná téma v ľubovoľnom médiu so zameraním na to, čo uchádzača a uchádzačku zaujíma 
  – test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.
  – pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach.

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

farby, písacie a kresliace potreby, nožnice, orezávač, lepiaca páska, lepidlo, rôzne noviny a časopisy, prípadne iný vám vlastný materiál, fotoaparát s pamäťovou kartou SD/SD mini / mobilný telefón / videokamera

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.

Zoznam nižšie uvedenej odporúčanej literatúry je myslený pre inšpiráciu, nie je nutné mať všetko naštudované:

Publikácie

 • CHATELET, Albert: Svetové dejiny umenia. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004.
 • František Novosád: V zrkadle kultúry. Iris 2016.
 • Nicholas Mirzoeff: Jak vidět svět. Artmap 2019.
 • Gibson, W. : Neuromancer
 • Liou Cch’-sin: Problém tří těles
 • FOSTER, Hal - KRAUSSOVÁ, Rosalind - BOIS, Yves-Alain - BUCHLOH, Benjamin: Umění po roce 1900: Modernismusm, Antimodernismus, Postmodernismus. Praha: Slovart, 2007.
 • LUCIA-SMITH, Edward: Art Today. Současné světové umění. Praha: Slovart, 1996. 

Výtvarné časopisy

 • Profil, Jazdec, Flash Art Czech and Slovak Edition, Kapitál

Online platformy a databázy

 • artalk.cz, artyoucaneat.sk, artdispecing.sk, monoskop.org, e-flux.com

Konzultácie – Intermédiá