Fotografia a nové médiá

Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2023/2024.

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

 • kolekcia 20 ks voľných fotografických prác zo svojej doterajšej tvorby. 
 • kresba ceruzkou (resp. iným materiálom) 3 kusy, zamerané na zátišie – nájdene/aranžovane zátišie alebo architektúru – interiér/exteriér architektonickopriestorová kompozícia. Doraz sa kladie na zvládnutie kresby podľa skutočnosti, na     perspektívu, svetlo a kompozíciu.

Povinné úlohy:

 • autoportrét – 1 fotografia 
 • zátišia – 3 fotografie: 1 kus aranžované zátišie, 1 kus nájdené zátišie, 1 kus zátišie z obľúbených predmetov, dôraz sa kladie na dokonalé technické zrealizovanie
 • kolekcia 7 ks fotografií. Možnosť výberu jedného z uvedených žánrov, ktorý treba uviesť na     fotografiách: reportáž alebo dokument
 • fotografický príbeh – esej, kolekcia 9 ks fotografii  na tému -  M(i)esto, z ktorého pochádzam

Dôležité: Prosíme uchádzačov  presne dodržať propozície, čo sa týka obsahu, rozsahu.  Kolekcie, ktoré nebudú kompletné  budú vyradené z hodnotenia. 

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio a digitálne kópie kresieb uchádzač/ka po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 6. 12. 2022 od 12.00 hod. do 9. 12. 2022 do 8.00 hod vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 6. 12. 2022 do 12.00. Portfólio musí byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 20 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu fotografia. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov digitálne vytlačené alebo spracované inou fotografickou technológiou minimálny formát fotografii: 18x24  cm (alebo A4) maximálny formát fotografii  50x60 cm (alebo A2) , originál kresby vo formáte A3 (nie digitálne tlače).

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • hodnotenie povinných úloh. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.
 • fotografovanie podľa zadaných tém digitálnym procesom (cca 4 úlohy)
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10).

 

 • pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach a fotografických úlohách v 2. kole.  Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

digitálny  fotoaparát, notebook ak je v možnostiach uchádzača

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • Hlaváč, Ľ.: Dejiny fotografie. Martin: Vydavateľstvo Osveta, n. p., 1987.
 • Hlaváč, Ľ.: Dejiny slovenskej fotografie. Martin: Vydavateľstvo Osveta, š. p., 1989.
 • Hrabušický, A., Macek, V.: Slovenská fotografia 1925 – 2000. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2001.
 • Cotton, Charlotte: The Photograph as contemporary art. Thames&Hudson
 • Rosenblum, Naomi: A World History of Photography. Abeville Press Publishers, New York 1984.
 • Newhall, Beaumont: The History of Photography from 1839 to the Present Day. Museum of Modern Art, New York 1964.
 • Koetzle, Hans-Michael: Slavné fotografie. Historie skrytá za obrazy I.- II.,  Taschen/Slovart
 • Szarkowski, John: Photography Until Now. The Museum of Modern Art, New York, 1999.
 • Karel Císař ed., Co je to fotografie?, Herrman & synové, Praha 2004

Konzultácie – Fotografia a nové médiá