Dodatočné prijímacie pohovory

V študijnom programe ARCHITEKTONICKÁ TVORBA. Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium s nástupom v roku 2022/2023

 1. Kto si môže podať prihlášku na dodatočné prijímacie pohovory na bakalárske štúdium
 2. Kedy sa podávajú prihlášky na dodatočné prijímacie pohovory na bakalárske štúdium
 3. Dôležité termíny dodatočného prijímacieho konania
 4. Ako sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium
 5. Poplatok
 6. Priebeh prijímacieho konania
 7. Požiadavky študijného programu architektonická tvorba

1. Kto si môže podať prihlášku na dodatočné prijímacie pohovory na bakalárske štúdium v programe architektonická tvorba

Prihlášku na dodatočné prijímacie pohovory na študijný program si môže podať uchádzač, ktorý neabsolvoval prijímacie pohovory na študijný program architektonická tvorba v riadnom termíne.

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU, sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak uchádzač získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU, resp. termín podania prihlášky konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (overenú kópiu maturitného vysvedčenia) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2022).

Pokiaľ vysoká škola vydáva doklady o vzdelaní po termíne zápisu (neskôr ako v septembri), neodporúčame študentom podávať si prihlášku, resp. podať si ju až ďalší akademický rok.

Viac informácií nájdete na odkazoch:

Kde a ako si nechať nostrifikovat maturitné vysvedčenie

Informácie o uznávaní zahraničných dokladov o vzdelaní všeobecne.


2. Kedy sa podávajú prihlášky na dodatočné prijímacie pohovory na bakalárske štúdium

V období od 25. 3. 2022 do 24. 5. 2022 uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU vyplní a potvrdí elektronickú prihlášku.

Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 25. 5. 2022 ju poštou odošle spolu s predpísanými prílohami.


3. Dôležité termíny prijímacieho konania

 • od 25. 3. 2022 do 24. 5. 2022 – termín podania prihlášky
 • 24. 5. 2022 – deadline zaplatenia poplatku za prihlášku
 • 25. 5. 2022 – deadline odoslania prihlášky a príloh poštou
 • 3. 6. 2022 08:00hod (ráno) deadline odoslania domácich prác pre účely prvého kola prijímacieho konania
 • 1. kolo – 6. – 9. 6. 2022 – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 3.6.2022 na https://ulozisko.vsvu.sk/
 • 14. 6. 2022 – uchádzačom, ktorí postúpia do 2. kola, bude doručené oznámenie o postupe do 2. kola a pozvánka s inštrukciami k 2. kolu
 • 2. kolo – prebieha prezenčným spôsobom a trvá dva dni: 27. – 28. 6. 2022 – uchádzači počas 2 dní (celé 2 dni) pracujú na úlohách, ktoré budú počas prijímacích skúšok oznamované

4. Ako sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium

Prvý krok:

Druhý krok:

Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 25. 5. 2022 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

 • podpísaný profesijný životopis
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia
 • pokiaľ je uchádzač v maturitnom ročníku, vo vytlačenej prihláške dá potvrdiť vo svojej škole údaje o štúdiu (výpis predmetov a známok), alebo priloží kópou posledného vysvedčenia
 • doklad o zaplatení poplatku
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom:
 • Čestné  vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
  Podpísaný/á ......
  nar. ......
  bytom .....
  týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a netrpím žiadnymi ochoreniami, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kontakt s chemickými alebo biologickými látkami používanými vo vyučovacom procese.
  V ......................    dňa ...................... Podpis .....................................
 • nostrifikáciu dokladu vydanú Krajským školským úradom (v prípade dokladov o ukončenom vzdelaní vydaných zahraničnou školou štátu, bez uzavretia zmluvy o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov) Viac informácií:
  https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/
  http://www.minv.sk/?info_ouba_os_oec_nostrifikacie

na adresu:

 • Rektorát Vysokej školy výtvarných umení, študijné oddelenie, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava

Tretí krok:

 • v období od 1. 6. 2022 od 12.00 hod. do 3. 6. 2022 do 8.00 hod. vloží uchádzač digitálnu verziu domácich prác – portfólio podľa požiadaviek jednotlivých študijných programov prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/
 • prístupové údaje a návod budú najneskôr dňa 1. 6. 2022 do 12,00 hod. zaslané na mailovú adresu uchádzača, ktorá bude uvedená v prihláške.

5. Poplatok

vo výške 50,- € je potrebné uhradiť  bankovým prevodom najneskôr 24. 5. 2022

Uchádzači z Ukrajiny sú oslobodení od platenia poplatkov za prijímacie pohovory.

 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 22 a následne štvorčíslie,  ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly. Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 220037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • Účel platby: variabilný symbol 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 22 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly. Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 220037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

6. Priebeh prijímacieho konania

 • V období od 1. 6. 2022 od 12.00 hod. do 3. 6. 2022 do 8.00 hod. vloží uchádzač digitálnu verziu domácich prác – portfólio podľa požiadaviek prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/
 • prístupové údaje a návod budú najneskôr dňa 1. 6. 2022 do 12,00 hod.  zaslané na mailovú adresu uchádzača, ktorá bude uvedená v prihláške.
 • 1. kolo – 6. – 9. 6. 2022 – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 3.6.2022 na https://ulozisko.vsvu.sk/
 • 2. kolo - 27. – 28. 6. 2022 prebieha prezenčným spôsobom a trvá dva dni
 • VŠVU určuje na prijatie na štúdium ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru talentu, schopností, vedomostí pre štúdium v jednotlivých študijných programoch uskutočňovaných VŠVU.

Prijímacia komisia

Zadané úlohy a jednotlivé časti prijímacej skúšky hodnotí najmenej päťčlenná prijímacia komisia, ktorú menuje rektor VŠVU z vysokoškolských učiteľov vykonávajúcich študijný program na VŠVU s umelecko-pedagogickými titulmi profesor, docent alebo odborný asistent. Členom prijímacej komisie môže byť aj vysokoškolský učiteľ vyučujúci v rámci iného študijného programu na VŠVU.

Členovia prijímacej komisie hodnotia úlohy v obidvoch kolách bodovým systémom v šesťbodovej stupnici (0-5 bodov). Každá úloha (vrátane testov, osobného pohovoru a domácich prác) sa boduje samostatne.

Podmienkou pre postup do druhého kola je získanie najmenej 50% z maximálneho možného počtu bodov za úlohy prvého kola. Komisia môže podľa situácie (napr. malý počet postupujúcich) posunúť hranicu postupu na 45% získaných bodov. Uchádzači, ktorí postupujú do druhého kola prijímacej skúšky, sú informovaní:
pri dištančnom spôsobe prvého kola prijímacích pohovorov – sú zverejnené výsledky, prostredníctvom webu najneskôr do 30 dní od konania 1. kola. Zároveň je postupujúcim uchádzačom zaslaná, pozvánka na druhé kolo prijímacích pohovorov.

Celoškolská prijímajúca komisia

Prijímacie komisie predkladajú výsledky bodovania za obidve kolá a odprezentujú výtvarné práce uchádzačov celoškolskej komisii, ktorú menuje rektor. Členmi celoškolskej prijímacej komisie sú rektor VŠVU, prorektori VŠVU, predseda Akademického senátu VŠVU, vedúci katedier VŠVU, vedúci ateliérov VŠVU, vedúci pedagógovia prípravných kurzov a členovia katedrových prijímacích komisií, pričom predsedom komisie je prorektor pre štúdium.

Celoškolská prijímajúca komisia posudzuje výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predložené katedrovou prijímacou komisiou, čím zabezpečí overenie výsledkov prijímacích pohovorov. Celoškolská prijímajúca komisia má právo zmeniť poradie uchádzačov oproti bodovému hodnoteniu katedrovej prijímacej komisie, na základe verejného hlasovania, pri ktorom je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných členov celoškolskej prijímacej komisie.

Celoškolská prijímajúca komisia má právo navrhnúť rektorovi VŠVU zvýšenie alebo zníženie počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy, alebo z dôvodu nízkej úrovne uchádzačov navrhnúť neprijať žiadneho uchádzača. Záverečné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača o štúdium vykoná rektor školy na návrh celoškolskej komisie. Rozhodnutie zašle uchádzačovi študijné oddelenie VŠVU poštou najneskôr do 30 dní od ukončenia prijímacieho konania.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva rektorovi VŠVU v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia do vlastných rúk. Ak rektor nezistí porušenie predpisov postúpi žiadosť na Akademický senát VŠVU. Ten neposudzuje kvalitu prác, ale iba procesnú stránku konania. Rozhodnutie AS VŠVU je konečné. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na VŠVU.

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU.

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Ing. Sylvia Kozáková
02 5942 8519
kozakova@vsvu.sk


7. Požiadavky študijného programu architektonická tvorba

Domáce práce, špecifikácia úloh, pomôcky

Požiadavky na domáce práce – portfólio

 • Prvá 1/2 portfólia široký vejár výtvarných zručnosti a záujmov
  – Napr. zátišia, exteriéry, busta, maľba, fotografia, socha, design, grafika...
  – Riadne označené autorstvo a či je práca robená pod pedagogickým dohľadom (výtvarný kurz, prípravný kurz, stredná škola, iné ...) alebo samostatnou prácou
 • Druhá 1/2 portfólia špecifické zadania dokumentujúce intenzívny záujem o architektúru
  – Kresby skice podľa skutočnosti – interiér, exteriér, objekt
  – Analytické kresby ukazujúce premýšľanie o štruktúre, konštrukcii, textúrach, materialite, skladobnosti, formálnych postupoch a transformáciách
  – Návrhy jednoduchých architektúr, architektonických objektov, konštrukcií alebo štruktúr. Zachytené v škiciach, kresbách, výkresoch (pôdorysy, rezy, pohľady), priestorových zobrazeniach (perspektíva, axonometria ...), fyzických modeloch (fotodokumentácia výsledku aj spôsobov konštruovania), digitálnych 3D modelov (fotodokumentácia stavov modelovania, vizualizovania, definovania parametrických vzťahov)

Motivačný list

 • Kto je uchádzač a prečo sa uchádza štúdium architektúry práve na  VŠVU a čo očakáva uchádzač od tohto typu školy
 • Motivačný list kreatívnou formou predstaviť uchádzačov intenzívny záujem o architektúru

Forma odovzdávania prác:

 • digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 6. 2022 od 12.00 hod. do 3. 6. 2022 do 8.00 hod. vloží spolu s motivačným listom prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/
 • prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške dňa 1. 6. 2022 do 12.00 hod. Portfólio a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu architektura. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác - téma, názov.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

Prvé kolo

 • dištančne bez účasti uchádzača
 • hodnotenie digitálneho portfólia a motivačného listu

Druhé kolo

Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola.

 • Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.
 • Zadania môžu mať charakter návrhu jednoduchých architektonických, konštrukčných, priestorových objektov komplexne spracovaných na rôznych úrovniach reprezentácie.
  – Analýza problému/text, esej, skice, kresby
  – Koncept /text, skice, kresby
  – Fyzicky model
  – Výkresy
  – Priestorové zobrazenie
  – Text
 • Alebo môžu mať charakter viacerých kratších zadaní testujúcich schopnosti, zručnosti a pohotovosť uchádzača jednotlivo
  – Kreslenie architektonického priestoru podľa skutočnosti alebo špekulatívna, analytická kresba
  – Modelovanie priestorových štruktúr
  – Grafické úlohy
  – Konceptuálne úlohy
  – Priestorová interpretácia textu, grafiky alebo obrazu
 • Vypracované zadania sa odovzdávajú fyzicky – ako kresby na výkresoch a ako priestorové modely
 • Test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.
 • Pohovor s uchádzačom pred katedrovou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške

rysovacia doska A2, kresliace pomôcky (ceruzky, uhlík, rudka a pod.,), pomôcky na zhotovenie modelov – orezávač, nožnice, lepidlá, trojuholník/pravítko

poznámka: materiál na grafické a priestorové úlohy – papier, kartón atď. – uchádzači obdržia na skúškach