Dodatočné prijímacie pohovory

v študijnom programe Úžitkové umenie, špecializácia SKLO. Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium s nástupom v roku 2023/2024


 1. Kto si môže podať prihlášku na dodatočné prijímacie pohovory na bakalárske štúdium
 2. Kedy sa podávajú prihlášky na dodatočné prijímacie pohovory na bakalárske štúdium
 3. Dôležité termíny dodatočného prijímacieho konania
 4. Ako sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium
 5. Poplatok
 6. Priebeh prijímacieho konania
 7. Požiadavky študijného programu ÚŽITKOVÉ UMENIE, špecializácia SKLO
 8. Sú podmienky prijímacích pohovorov inkluzívne?

1. Kto si môže podať prihlášku na dodatočné prijímacie pohovory na bakalárske štúdium v programe ÚŽITKOVÉ UMENIE, špecializácia SKLO

Prihlášku na dodatočné prijímacie pohovory na študijný program si môže podať uchádzač, ktorý neabsolvoval prijímacie pohovory na študijný program Úžitkové umenie v riadnom termíne.

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2023)

Pokiaľ vysoká škola vydáva doklady o vzdelaní po termíne zápisu (neskôr ako v septembri), neodporúčame študentom podávať si prihlášku, resp. podať si ju až ďalší akademický rok.

Viac informácií nájdete na odkazoch:

Kde a ako si nechať nostrifikovat maturitné vysvedčenie

Informácie o uznávaní zahraničných dokladov o vzdelaní všeobecne.


2. Kedy sa podávajú prihlášky na dodatočné prijímacie pohovory na bakalárske štúdium

V období od 23.3.2023. do 23.5.2023 uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU vyplní a potvrdí elektronickú prihlášku.

Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 24.5.2023 ju poštou odošle spolu s predpísanými prílohami.


3. Dôležité termíny dodatočného prijímacieho konania

 • od 23. 3. 2023 do 23. 5. 2023termín podania prihlášky
 • do 23. 5. 2023zaplatiť poplatok za prihlášku
 • do 24. 5. 2023 odoslať prihlášku a prílohy poštou
 • do 1. 6. 2023 08:00 hod (ráno) - odoslať domáce práce - prvé kolo prijímacieho konania
 • 1. kolo – 5. – 7. 6. 2023zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 1.6.2023 na https://ulozisko.vsvu.sk/
 • 14. 6. 2023uchádzačom, ktorí postúpia do 2. kola, bude doručené oznámenie o postupe do 2. kola a pozvánka s inštrukciami k 2. kolu
 • 2. kolo - prebieha prezenčným spôsobom a trvá dva dni: 26. – 27. 6. 2023 – uchádzači počas 2 dní (celé 2 dni) pracujú na úlohách

 


4. Ako sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium

 

1. krok:

2. krok:

Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 24.5.2023 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

 • podpísaný profesijný životopis
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia
 • pokiaľ je uchádzač v maturitnom ročníku, vo vytlačenej prihláške dá potvrdiť vo svojej škole údaje o štúdiu (výpis predmetov a známok), alebo priloží kópiu posledného vysvedčenia
 • doklad o zaplatení poplatku (v doklade má byť viditelný dátum platby a číslo účtu z ktorého bol poplatok zaplatený)
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom:
  • Čestné  vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
   Podpísaný/á ......
   nar. ......
   bytom .....
   týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a netrpím žiadnymi ochoreniami, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kontakt s chemickými alebo biologickými látkami používanými vo vyučovacom procese.
   V ......................    dňa ...................... Podpis .....................................
 • rozhodnutie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydané príslušným regionálnym úradom školskej správy (v prípade dokladov o ukončenom vzdelaní vydaných zahraničnou školou);
  Viac informácií:

  Kde a ako si nechať nostrifikovat maturitné vysvedčenie

  Informácie o uznávaní zahraničných dokladov o vzdelaní všeobecne.

 • na adresu:
  Rektorát Vysokej školy výtvarných umení, študijné oddelenie, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava

3. krok:

Digitálnu verziu domácich prác – portfólio spolu s prílohami viď. požiadavky študijného programu uchádzač  v období od 30. 5. 2023 od 12.00 hod. do 1. 6. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 30. 5. 2023 do 12,00 hod.

5. Poplatok

vo výške 50,- € za každú prihlášku je potrebné uhradiť  bankovým prevodom najneskôr 23. 5. 2023

 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 23 a následne štvorčíslie,  ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
  Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 230037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • Účel platby: variabilný symbol 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 23 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly. Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 230037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača, Pk, ak pri platbe zo zahraničia nie je možné uviesť Variabilný a Špecifický symbol, uchádzač/ka uvedie ako doplňujúci údaj aj Špecifický symbol vygenerovaný podľa predchádzajúceho odseku. Príklad doplňujúceho údaje: Abraham Lincoln Pk 230037.

Uchádzači z Ukrajiny sú oslobodení od platenia poplatkov za prijímacie pohovory.


6. Priebeh prijímacieho konania

Digitálnu verziu domácich prác – portfólio so všetkými požadovanými časťami alebo úlohami  uvedených v bode 7. uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od od 30. 5. 2023 od 12.00 hod. do 1. 6. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 30. 5. 2023 do 12,00 hod.

1. kolo –  5. – 7. 6. 2023 – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 1.6.2023 na https://ulozisko.vsvu.sk

2. kolo – 26. – 27. 6. 2023 prebieha prezenčným spôsobom a trvá dva dni

VŠVU určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru talentu, schopností, vedomostí pre štúdium v jednotlivých študijných programoch uskutočňovaných VŠVU.

Prijímacia komisia

Zadané úlohy a jednotlivé časti prijímacej skúšky hodnotí najmenej päťčlenná prijímacia komisia, ktorú menuje rektor VŠVU z vysokoškolských učiteľov vykonávajúcich študijný program na VŠVU s umelecko-pedagogickými titulmi profesor, docent alebo odborný asistent. Členom prijímacej komisie môže byť aj vysokoškolský učiteľ vyučujúci v rámci iného študijného programu na VŠVU.

Členovia prijímacej komisie hodnotia úlohy v obidvoch kolách bodovým systémom v šesťbodovej stupnici (0-5 bodov) alebo v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov). Každá úloha (vrátane domácich prác) sa boduje samostatne. V prípade druhého kola pri celodennej úlohe, môže prijímacia komisia hodnotiť systémom v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov). Podmienkou pre postup do druhého kola je získanie najmenej 50% z maximálneho možného počtu bodov za úlohy prvého kola. Komisia môže podľa situácie (napr. malý počet postupujúcich) posunúť hranicu postupu na 45% získaných bodov.

Bližšia špecifikácia podľa jednotlivých študijných programoch viď. bod 8. Požiadavky jednotlivých študijných programov - Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov.

Uchádzači, ktorí postupujú do druhého kola prijímacej skúšky, sú informovaní:

 • pri dištančnom spôsobe prvého kola prijímacích pohovorov – sú zverejnené výsledky, prostredníctvom webu najneskôr do 30 dní od konania 1. kola. Zároveň je postupujúcim uchádzačom zaslaná, pozvánka na druhé kolo prijímacích pohovorov.

Celoškolská prijímacia komisia

Prijímacie komisie predkladajú výsledky bodovania za obidve kolá a odprezentujú výtvarné práce uchádzačov celoškolskej komisii, ktorú menuje rektor. Členmi celoškolskej prijímacej komisie môžu byť rektor VŠVU, prorektori VŠVU, predseda Akademického senátu VŠVU, vedúci katedier VŠVU, vedúci ateliérov VŠVU, vedúci pedagógovia prípravných kurzov a členovia katedrových prijímacích komisií, pričom predsedom komisie je prorektor pre štúdium.

Celoškolská prijímacia komisia posudzuje výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predložené katedrovou prijímaciou komisiou, čím zabezpečí overenie výsledkov prijímacích pohovorov. Celoškolská prijímacia komisia má právo zmeniť poradie uchádzačov oproti bodovému hodnoteniu katedrovej prijímacej komisie, na základe verejného hlasovania, pri ktorom je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných členov celoškolskej prijímacej komisie.

Celoškolská prijímacia komisia má právo navrhnúť rektorovi VŠVU zvýšenie alebo zníženie počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy, alebo z dôvodu nízkej úrovne uchádzačov navrhnúť neprijať žiadneho uchádzača. Záverečné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača o štúdium vykoná rektor školy na návrh celoškolskej komisie. Rozhodnutie zašle uchádzačovi študijné oddelenie VŠVU poštou najneskôr do 30 dní od ukončenia prijímacieho konania.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva rektorovi VŠVU v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia do vlastných rúk. Ak rektor nezistí porušenie predpisov postúpi žiadosť na Akademický senát VŠVU. Ten neposudzuje kvalitu prác, ale iba procesnú stránku konania. Rozhodnutie AS VŠVU je konečné. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na VŠVU.

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU.


7. Požiadavky študijného programu UŽITKOVÉ UMENIE, špecializácia SKLO programov

K prihláseniu sa na špecializáciu sklo nie je potrebné  školenie v danom odbore, ani špeciálna prax pred štúdiom. Študijná špecializácia je otvorená ambíciám uchádzačov.

Domáce práce, špecifikácia úloh, pomôcky

Požiadavky na domáce práce - portfólio

Kresba 

 • klasické, akademické úlohy, zátišia, portrét, detaily ľudského tela, kresby prírody, prírodnín atď....
 • kresba portrét, podľa živého modelu - 5 kusov
 • zátišia - 3 kusy
 • krajina, prírodnina... - 3 kusy
 • kresby ruky, častí tela... - 3 kusy
 • farebné štúdie podľa živého kresleného modelu, technika podľa voľby uchádzača - 2 kusy
 • farebné štúdie podľa kresleného zátišia, technika podľa voľby uchádzača - 2 kusy

Modelovanie

 • Ak uchádzač mal možnosť tohto tvorivého tréningu, doloží, fotodokumentáciu tejto činnosti: modelovaný portrét podľa živého modelu, alebo busty a iné.

Domáce a školské práce:

 • Súčasťou portfólia sú domáce a školské práce, podľa osobného výberu uchádzača: kresby, maľby, fotografie a modely, rôzne školské a domáce úlohy, osobné projekty, návrhy objektov, malých, veľkých v odboroch, na ktorý sa uchádzač hlási. Teda návrhy týkajúce sa  špecializácie sklo.

Životopis a motivačný list uchádzača

 • povinná súčasť portfólia

Povinná úloha

 • Uchádzač si spracuje individuálne tému formou návrhu v médiu špecializácie, na ktorú sa hlási.
 • TÉMA:
  • MLIEKO SNOV
   Práca by mala byť vyjadrením, materializovaním osobných predstáv a asociácií ktoré vyvolal pojem MLIEKO SNOV (MILK OF DREAMS).

 • Vypracujte návrh pre médium sklo.

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období  od 30. 5. 2023 od 12.00 hod. do 1. 6. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží spolu s ŽIVOTOPISOM a  motivačným listom prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške dňa 30. 5. 2023 do 12.00 hod. Portfólio, životopis a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom:  meno, priezvisko, názov študijného programu  Úžitkové Umenie. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov vrátane povinnej úlohy vypracovanej podľa inštrukcii.

 

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • hodnotenie povinnej úlohy. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10bodov).

Špecifikácia výtvarných úloh – Sklo

 • Predchádzajúca skúsenosť s prácou so sklom nie je podmienkou pre prijatie na špecializáciu Sklo.
 • Uchádzači budú zadané štyri témy (zadania) v rozsahu od úžitkovej po voľnu tvorbu, ktoré preveria výtvarné myslenie a zručnosti uchádzača.

 

Pohovor

 • pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je formou krátkeho testu a je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov za test).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

 

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške 

rysovacia doska A2 (v prípade ak uchádzač cestuje a nemá možnosť priniesť vlastnú A2 dosku VŠVU ju poskytne), ceruzka, uhlík, guma, vodové farby, nožnice, orezávač, farebné výkresy, lepidlo, lepiacu pásku, pravítka, špachtle na modelovanie atď.

 


8. Sú podmienky prijímacích pohovorov inkluzívne?

VŠVU zaručuje rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. V prípade, že uchádzať potrebuje vytvoriť špecifické podmienky na prijímacích pohovoroch, musí v tejto veci kontaktovať študijné oddelenie. VŠVU uplatňuje individuálny prístup k uchádzačovi so špecifickými potrebami.

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny poskytuje:

Všeobecné konzultácie viz. Sprievodca uchádzača