Dodatočné prijímacie pohovory (Bc.) – druhé

V študijných programoch:  1) Digitálne umenia; 2.1) Úžitkové umenie - špecializácia SKLO;  2.2) Úžitkové umenie - špecializácia KERAMIKA;   Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium s nástupom v roku 2024/2025


 1. Kto si môže podať prihlášku na dodatočné prijímacie pohovory na bakalárske štúdium
 2. Kedy sa podávajú prihlášky na dodatočné prijímacie pohovory na bakalárske štúdium
 3. Dôležité termíny dodatočného prijímacieho konania
 4. Ako sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium
 5. Poplatok
 6. Priebeh prijímacieho konania
 7. Požiadavky jednotlivých študijných programov
 8. Sú podmienky prijímacích pohovorov inkluzívne?

1. Kto si môže podať prihlášku na DODATOČNÉ prijímacie pohovory na bakalárske štúdium

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2024)

Pokiaľ vysoká škola vydáva doklady o vzdelaní po termíne zápisu (neskôr ako v septembri), neodporúčame študentom podávať si prihlášku, resp. podať si ju až ďalší akademický rok.

Viac informácií nájdete na odkazoch:

Kde a ako si nechať nostrifikovat maturitné vysvedčenie

Informácie o uznávaní zahraničných dokladov o vzdelaní všeobecne.


2. Kedy sa podávajú prihlášky na dodatočné prijímacie pohovory na bakalárske štúdium

V období od 11. 6. 2024. do 6. 8. 2024 uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU vyplní a potvrdí elektronickú prihlášku.

Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 7. 8. 2024 ju poštou odošle spolu s predpísanými prílohami.


3. Dôležité termíny dodatočného prijímacieho konania

 • od 11. 6. 2024 do 6. 8. 2024termín podania prihlášky
 • do 6. 8. 2024zaplatiť poplatok za prihlášku
 • do 7. 8. 2024 odoslať prihlášku a prílohy poštou
 • do 16. 8. 2024 do 15.00 hod - odoslať domáce práce - prvé kolo prijímacieho konania
 • 1. kolo: 19. – 20. 8. 2024zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 16. 8. 2024, 15:00 na https://ulozisko.vsvu.sk/
 • 23. 8. 2024uchádzačom, ktorí postúpia do 2. kola, bude doručené oznámenie o postupe do 2. kola a pozvánka s inštrukciami k 2. kolu
 • 2. kolo - prebieha prezenčným spôsobom a trvá dva dni: 3. – 4. 9. 2024 – uchádzači počas 2 dní (celé 2 dni) pracujú na úlohách

 


4. Ako sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium

 

1. krok:

2. krok:

Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 7.8.2024 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

 • podpísaný profesijný životopis
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia
 • pokiaľ je uchádzač v maturitnom ročníku, vo vytlačenej prihláške dá potvrdiť vo svojej škole údaje o štúdiu (výpis predmetov a známok), alebo priloží kópiu posledného vysvedčenia
 • doklad o zaplatení poplatku (v doklade má byť viditelný dátum platby a číslo účtu z ktorého bol poplatok zaplatený)
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom:
  • Čestné  vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
   Podpísaný/á ......
   nar. ......
   bytom .....
   týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a netrpím žiadnymi ochoreniami, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kontakt s chemickými alebo biologickými látkami používanými vo vyučovacom procese.
   V ......................    dňa ...................... Podpis .....................................
 • rozhodnutie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydané príslušným regionálnym úradom školskej správy (v prípade dokladov o ukončenom vzdelaní vydaných zahraničnou školou);
  Viac informácií:

  Kde a ako si nechať nostrifikovat maturitné vysvedčenie

  Informácie o uznávaní zahraničných dokladov o vzdelaní všeobecne.

 • na adresu:
  Vysoká škola výtvarných umení, študijné oddelenie, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava

3. krok:

Digitálnu verziu domácich prác – portfólio spolu s prílohami viď. požiadavky študijného programu uchádzač  v období od 14. 8. 2024 od 12.00 hod. do 16. 8. 2024 do 15.00 hod. vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 14. 8. 2024 do 12.00 hod.

5. Poplatok

vo výške 50,- € za každú prihlášku je potrebné uhradiť  bankovým prevodom najneskôr 6. 8. 2024

Uchádzači z Ukrajiny sú oslobodení od platenia poplatkov za prijímacie pohovory.

 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 24 a následne štvorčíslie,  ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
  Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 240037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • Účel platby: variabilný symbol 648 003
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 23 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly. Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 240037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača, Pk, ak pri platbe zo zahraničia nie je možné uviesť Variabilný a Špecifický symbol, uchádzač/ka uvedie ako doplňujúci údaj aj Špecifický symbol vygenerovaný podľa predchádzajúceho odseku. Príklad doplňujúceho údaje: Abraham Lincoln Pk 240037.

6. Priebeh prijímacieho konania

Digitálnu verziu domácich prác – portfólio so všetkými požadovanými časťami alebo úlohami  uvedených v bode 7. uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od od 14. 8. 2024 od 12.00 hod. do 16. 8. 2024 do 15.00 hod. vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 14. 8. 2024 do 12.00 hod.

1. kolo –  19. – 20. 8. 2024 – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 16. 8. 2024, 15:00 na https://ulozisko.vsvu.sk

2. kolo – 3. – 4. 9. 2024 prebieha prezenčným spôsobom a trvá dva dni

VŠVU určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru talentu, schopností, vedomostí pre štúdium v jednotlivých študijných programoch uskutočňovaných VŠVU.

Prijímacia komisia

Zadané úlohy a jednotlivé časti prijímacej skúšky hodnotí najmenej päťčlenná prijímacia komisia, ktorú menuje rektor VŠVU z vysokoškolských učiteľov vykonávajúcich študijný program na VŠVU s umelecko-pedagogickými titulmi profesor, docent alebo odborný asistent. Členom prijímacej komisie môže byť aj vysokoškolský učiteľ vyučujúci v rámci iného študijného programu na VŠVU.

Členovia prijímacej komisie hodnotia úlohy v obidvoch kolách bodovým systémom v šesťbodovej stupnici (0-5 bodov) alebo v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov). Každá úloha (vrátane domácich prác) sa boduje samostatne. V prípade druhého kola pri celodennej úlohe, môže prijímacia komisia hodnotiť systémom v jedenásťbodovej stupnici (0-10 bodov). Podmienkou pre postup do druhého kola je získanie najmenej 50% z maximálneho možného počtu bodov za úlohy prvého kola. Komisia môže podľa situácie (napr. malý počet postupujúcich) posunúť hranicu postupu na 45% získaných bodov.

Bližšia špecifikácia podľa jednotlivých študijných programoch viď. bod 7. Požiadavky jednotlivých študijných programov - Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov.

Uchádzači, ktorí postupujú do druhého kola prijímacej skúšky, sú informovaní:

 • pri dištančnom spôsobe prvého kola prijímacích pohovorov – sú zverejnené výsledky, prostredníctvom webu najneskôr do 30 dní od konania 1. kola. Zároveň je postupujúcim uchádzačom zaslaná, pozvánka na druhé kolo prijímacích pohovorov.

Celoškolská prijímacia komisia

Prijímacie komisie predkladajú výsledky bodovania za obidve kolá a odprezentujú výtvarné práce uchádzačov celoškolskej komisii, ktorú menuje rektor. Členmi celoškolskej prijímacej komisie môžu byť rektor VŠVU, prorektori VŠVU, predseda Akademického senátu VŠVU, vedúci katedier VŠVU, vedúci ateliérov VŠVU, vedúci pedagógovia prípravných kurzov a členovia katedrových prijímacích komisií, pričom predsedom komisie je prorektor pre štúdium.

Celoškolská prijímacia komisia posudzuje výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predložené katedrovou prijímaciou komisiou, čím zabezpečí overenie výsledkov prijímacích pohovorov. Celoškolská prijímacia komisia má právo zmeniť poradie uchádzačov oproti bodovému hodnoteniu katedrovej prijímacej komisie, na základe verejného hlasovania, pri ktorom je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných členov celoškolskej prijímacej komisie.

Celoškolská prijímacia komisia má právo navrhnúť rektorovi VŠVU zvýšenie alebo zníženie počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy, alebo z dôvodu nízkej úrovne uchádzačov navrhnúť neprijať žiadneho uchádzača. Záverečné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača o štúdium vykoná rektor školy na návrh celoškolskej komisie. Rozhodnutie zašle uchádzačovi študijné oddelenie VŠVU poštou najneskôr do 30 dní od ukončenia prijímacieho konania.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva rektorovi VŠVU v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia do vlastných rúk. Ak rektor nezistí porušenie predpisov postúpi žiadosť na Akademický senát VŠVU. Ten neposudzuje kvalitu prác, ale iba procesnú stránku konania. Rozhodnutie AS VŠVU je konečné. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na VŠVU.

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU.


7. Požiadavky jednotlivých študijných programov

7.1. Digitálne umenia

7.2. Úžitkové umenie - špecializácia SKLO; špecializácia KERAMIKA

7.3. Úžitkové umenie - špecializácia KERAMIKA

 


8. Sú podmienky prijímacích pohovorov inkluzívne?

VŠVU zaručuje rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. V prípade, že uchádzať potrebuje vytvoriť špecifické podmienky na prijímacích pohovoroch, musí v tejto veci kontaktovať študijné oddelenie. VŠVU uplatňuje individuálny prístup k uchádzačovi so špecifickými potrebami.

 

 


Digitálne umenia

*Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2024/2025.

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

Uchádzač odovzdáva 3 celky:

 • A – Domácu prácu vypracovanú na základe zadanej témy. K vypracovanej práci pripojte aj textový opis vášho riešenia a motivácie, max 300 slov.
 • B – Videovizitku
 • C – Portfólio prác v rozsahu cca 10 ks

A – Povinná úloha:

Téma: „Dych“

Začína náš život, sprevádza nás a aj ho ukončuje. Mení sa pri trápení, námahe a smiechu; jeho kvalitu ovplyvňuje klíma i prostredie. Dýcha všetko živé: ľudia, zvieratá, sci-fi i mýtické bytosti. Dych má rôzne formy, odvodené slová aj významy. Nebojte sa nadýchnuť. Interpretujte a spracujte tému dychu po svojom. Vdýchnite život do niečoho nápaditého, krásneho či provokatívneho..

 • Máte na výber z rôznych foriem spracovania, vyberte si jednu formu a vypracujte podľa zadaného rozsahu a formy:
 • 2D/3D grafika, fotka, grafický dizajn
 • Môžete vytvoriť sériu grafík, 3D scénu (render), fiktívnu reklamu, fotokoláž... Prekvapte nás.
 • Architektonický návrh, zásah do verejného priestoru. Odovzdávate návrh vo forme skíc a/alebo 3D modelu, prípadne fotokoláž s reálnym priestorom. 3D model vyrenderujte aj do obrázkov alebo videa.
 • Virtuálna alebo rozšírená realita. Textový návrh funkcionality aplikácie, skice vizuálu. Môže byť aj skutočná implementácia vo forme spustiteľnej aplikácie.
 • Videohra, interaktívne prostredie
 • Odovzdávate Art Design Document a Game Design Document ak ide o návrh alebo spustiteľnú aplikáciu ak hra bola implementovaná
 • Video, animácia, Videosúbor v dĺžke do 3 minút.
 • Infografika
 • Statické obrázky a/alebo PDF prezentácia a/alebo interaktívna online vizualizácia
 • Interaktívna inštalácia v priestore
 • Návrh rozpracovaný formou skíc alebo digitálneho 3D modelu plus návrh funkcionality inštalácie a jej interakcie s návštevníkom
 • Iné
 • Vítame aj iné formy, rozsah a podobu diela iného typu konzultujte, prosím, individuálne.

B – Videovizitka

Nakrúťte krátke video o sebe a o svojej motivácii študovať digitálne umenia. Max 3 minúty. Formát súboru MP4, rozlíšenie maximálne 1920x1080. Videovizitka nie je hodnotená, jej cieľom je predstaviť sa nám. 

C – Portfólio

Odovzdajte výber z vašej doterajšej tvorby v rozsahu cca 10 prác. Vhodné oblasti tvorby sú: kresba a maľba (aj digitálne formy), fotografia, video, animácia, 3D modelovanie, infografika a dátová vizualizácia, architektúra, grafický dizajn, webdizajn, počítačové aplikácie a hry, používateľské rozhrania, performance, inštalácia, spoločenský aktivizmus, online marketing. Diela môžu byť aj vo fáze návrhu.

Technické požiadavky na odovzdávanie portfólia:

Portfólio odovzdávate v jedinom PDF súbore. V tomto súbore je každé jedno dielo na samostatnej strane (alebo viacerých stranách) spolu s názvom a krátkou anotáciou diela. Ku každému dielu je aspoň 1 obrázok (alebo fotografia, screenshot, render...). Ak dielo existuje online, pripojte k anotácii aj hyperlink. Strany v súbore sú orientované na šírku (1920x1080px alebo 297x210mm)

Ak vaše portfólio obsahuje videá alebo animácie, tak tieto ako po sebe idúce segmenty do jedného videosúboru. Pred každým segmentom je obrazovka s názvom diela a vaším menom, prípadne aj s krátkou anotáciou. Formát súboru MP4, rozlíšenie 1920x1080.

Ak vaše portfólio obsahuje aj počítačové programy, demá alebo hry, tieto odovzdávajte v spustiteľnej podobe pre Windows alebo Mac a zbaľte ich všetky do jedného ZIP súboru.

Forma odovzdávania prác:

 • všetky 3 celky (domáca práca, videovizitka, portfólio) uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 14. 8. 2024 od 12.00 hod. do 16. 8. 2024 do 15.00 hod. vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa dňa 14. 8. 2024 do 12.00.

 • Všetky súbory musia byť pomenované vo formáte: meno_priezvisko_položka (napr. Andrea_Schwartz_Videointroduction.mp4)

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio).  Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • hodnotenie povinnej úlohy. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.

 

 • tvorba výtvarných úloh podľa zadania komisie. Napríklad stvárnenie príbehu kresbou, ideový návrh funkcionality a grafický návrh používateľského rozhrania aplikácie, návrh loga či kampane na danú tému...
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10bodov).

 

 • pohovor s uchádzačom pred komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Pýtame sa uchádzačov na ich záujmy mimo školy, rozprávame sa o obľúbených knihách, filmoch, videohrách. Zaujíma nás, čo uchádzačov oslovilo v umení, kultúre či spoločenskom dianí, alebo ktorí autori ich inšpirujú a prečo. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračujú v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

 • Ceruzka a guma pre skicovanie
 • Čierny liner alebo pero na obťahovanie skíc
 • Pastelky, fixky, farby (nepovinné)

Odporúčané zdroje:

 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Mirzoeff, N.: Jak vidět svět. Artmap 2019.
 • Gibson, W. : Neuromancer
 • Liou Cch’-sin: Problém tří těles
 • Ted Chiang: Pribehy vášho života, Výdych
 • Blade Runner (film, r. Ridley Scott, 1982)
 • Pi (film, r. Darren Aronofsky, 1998)
 • Dear Esther (videohra, The Chinese Room, 2012)
 • The Stanley Parable (videohra, Wreden & Pugh, 2013)
 • Baba is You (videohra, Hempuli, 2021)

Konzultácie – Digitálne umenia

 


* Návrat na požiadavky na všetky uchádzače*ky *

* Návrat na rozcestník požiadaviek jednotlivých študijných programov *

 


Úžitkové umenie - špecializácia SKLO, špecializácia KERAMIKA

*Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2024/2025.

 

K prihláseniu sa na Úžitkové umenie (špecializácia – keramika, sklo) nie je potrebné školenie, ani špeciálna prax v danom odbore.

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

Súčasťou portfólia by mali byť školské a samostatné domáce práce.

Doporučený obsah portfólia:

 • kresba portrétu, busty (1:1) alebo figúry (1:1 alebo malé skice - pohybovky) podľa živého modelu
 • kresba zátišia
 • kresba mesta, krajiny, prírodniny
 • kresby rúk, častí tela alebo tvare
 • farebné štúdie nebo zátišia podľa živého modelu
 • farebné kompozície
 • fotodokumentácia prací ako sú modelovaný portrét podľa živého modelu, busty a iné realizácie v materiáli. 
 • návrhy vlastných samostatných projektov – skice, technické výkresy návrhov predmetov alebo objektov pre materiál špecializácie na ktorú sa uchádzač hlási (keramika, sklo)
 • odporúčané sú denníky a osobné kresebné záznamy
 • celkový doporučený počet domácich prác cca 25 ks

Životopis a motivačný list uchádzača

 • povinná súčasť portfólia

Povinná domáca úloha

povinná súčasť portfólia s riadnym označením a anotáciou, spracovaná individuálne formou návrhu pre realizáciu v médiu špecializácie, na ktorú sa uchádzač hlási (keramika, sklo)

 • KERAMIKA – TÉMA: Stolček prestri sa!
  • Vypracujte a odovzdajte spolčene s domácimi prácami – portfóliom návrh, model nebo vizualizáciu pre realizáciu v keramike (môže to byť čokoľvek od design, pres voľnu plastiku, až po inštaláciu). 

 

 • SKLO – TÉMA: Do ruky
  • Vypracujte a odovzdajte spolčene s domácimi prácami – portfóliom návrh, model nebo vizualizáciu pre realizáciu zo skla. 

 

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 14. 8. 2024 od 12.00 hod. do 16. 8. 2024 do 15.00 hod. vloží spolu s ŽIVOTOPISOM a  motivačným listom prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 14. 8. 2024 do 12,00.  Portfólio, životopis a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom:  meno, priezvisko, názov študijného programu  Úžitkové Umenie.  Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov vrátane povinnej úlohy vypracovanej podľa inštrukcii.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • hodnotenie povinnej úlohy. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 
 • Budú zadané štyri témy (zadania) v rozsahu od úžitkovej po voľnu tvorbu, ktoré preveria výtvarné myslenie a zručnosti uchádzača. 
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov)
 • Pohovor z uchádzačom

 

Pohovor - všetky špecializácie

 • pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračujú v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

 

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške 

Keramika

 • ceruzky, uhly, rudky, štetce, farby – temperové a akvarelové alebo vodové, očka a špachtle na modelovanie, nožnice, špagát, nádoby na vodu, pravítko, kružidlo, lepidlo, lepiacu pásku, orezávač 

Sklo

 • ceruzka, uhlík, guma, vodové farby, nožnice, orezávač, farebné výkresy, lepidlo, lepiacu pásku, pravítka, špachtle na modelovanie atď. 

Odporúčaná literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986. 
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002. 
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000. 
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000. 
 • Křižová, Alena. Šperk od antiky po současnost. Praha. 2015.
 • Křižová, Alena. Proměny českého šperku na konci 20. století. Praha. 2002.
 • Rada, Pravoslav: Techniky keramiky. Praha, 1989. 
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu z domácich napríklad Designum, Remeslo Umenie Dizajn a iné.

Odporúčané webové stránky: 

Odporúčajú sa konzultácie.

Konzultácie – Úžitkové umenie

 


* Návrat na požiadavky na všetky uchádzače*ky *

* Návrat na rozcestník požiadaviek jednotlivých študijných programov *


 

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny poskytuje:

Všeobecné konzultácie viz. Sprievodca uchádzača

 

Na stiahnutie

VP 9/2021 Vnútorný predpis o prijímacom konaníPDF, 397 KB