Dizajn

Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2023/2024.

Požiadavky na domáce práce – portfólio

 • portfólio, obal s vlastnými prácami; výber cca 20 prác

Domáce práce sú vhodným spôsobom získania určitého obrazu o uchádzačovi. Sú dôležitou informáciou o tom, k akej oblasti dizajnu má uchádzač blízko, s akou intenzitou sa venuje tvorbe v domácom prostredí, ako dokáže uvažovať prostredníctvom vizuálneho spracovania idei. V neposlednom rade je dôležitý aj spôsob adjustovania a samotný výber prác. Na domácich prácach je cenný hlavne autentický prejav, ktorý vystihuje individualitu uchádzača. 

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 6. 12. 2022 od 12.00 hod. do 9. 12. 2022 do 8.00 hod vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 6. 12. 2022 do 12.00. 
 • Portfólio musí byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu dizajn. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.
 • Originálnu verziu domácich prác – portfólio prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov.

 

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

 • Dištančne bez účasti uchádzača.
 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

 • Prezenčne za účasti uchádzača postupujúceho z 1.kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 

 

 • témy pre druhé kolo prijímacích pohovorov sú kreované tesne pred ich zadaním z dôvodu utajenia a zachovania objektivity. Sú zamerané na overenie schopností uchádzačov dôležitých pre ich ďalšie úspešné štúdium dizajnu. Zároveň sa snažia pokryť celé spektrum zameraní, ktoré je možné na študijnom programe dizajn študovať. Zadania sa finalizujú v podobe kresieb a modelov. 
 • zadania preverujú schopnosť zvládnutia formálnych nástrojov ako sú kvalita a výrazová hodnota kresby, kompozícia, čistota prevedenia modelu, práca s materiálom.
 • preveruje sa schopnosť racionálneho riešenia problému, technické myslenie, znalosť základných princípov geometrie a fyziky, čo sú dôležité predpoklady pre rozvoj dizajnérskeho myslenia. 
 • ďalším kritériom hodnotenia je aj schopnosť narábania s emocionálnou stránkou dizajnu, jeho kontextom, práca so symbolom, znakom, estetikou, využívanie výtvarných výrazových prostriedkov a odvaha k experimentu a netradičnému mysleniu.
 • Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10bodov).

 

 • pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Uchádzač vysvetľuje aj  postup pri aktuálnom zadaní, na ktorom v druhom kole pracuje, aby komisia mohla overiť jeho komunikačné schopnosti. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovor v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

Rysovacia doska A2, ostrý nôž a orezávač papiera, nožnice, lepidlo na papier, pravítko, trojuholník, ceruzky, pastelky, špendlíky a pripináčiky, nite alebo jemnejší špagát,  lepiaca páska, klince menšieho rozmeru / materiál a pomôcky na výrobu modelov.

Literatúra:

 • Dejiny umenia.
 • Dejiny úžitkového umenia a dizajnu
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • Kolesár, Z.: Nové kapitoly z dejín dizajnu, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, 2009
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie – Dizajn