Digitálne umenia

Domáce práce, špecifikácia úloh, pomôcky

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

Uchádzač odovzdáva 3 celky:

 • A – Domácu prácu vypracovanú na základe zadanej témy. K vypracovanej práci pripojte aj textový opis vášho riešenia a motivácie.
 • B – Videovizitku
 • C – Portfólio prác v rozsahu cca 10 ks

A – Domáca práca:

Téma: „Sieť“

Táto téma má rôzne možnosti interpretácie a uchopenia. Sieť je materiál, sieť je mechanický nástroj, sieť je pojem v informatike, v spoločnosti, v urbanizme, v doprave. Sieť je symbolom prepájania ale aj nástrojom na lovenie. Siete vytvárajú ľudia, zvieratá, rieky... 

Máte na výber z rôznych foriem spracovania, vyberte si jednu formu a vypracujte podľa zadaného rozsahu:

 • Architektonický návrh
  Návrh vo forme skíc a/alebo modelu (digitálneho alebo fyzického)
 • Zásah do verejného priestoru
  Návrh vo forme skíc alebo modelu (digitálneho alebo fyzického). Ak ide zrealizovanú aktivitu, odovzdáva sa aj dokumentácia aktivity (foto, video).
 • Digitálna foto-koláž
  Obrázok, obrázky alebo video
 • Virtuálna alebo rozšírená realita
  Textový návrh funkcionality aplikácie, skice vizuálu. Môže byť aj skutočná implementácia vo forme spustiteľnej aplikácie.
 • Sociálny experiment v digitálnom priestore
  Odovzdáva sa návrh priebehu experimentu, opis aktérov. V prípade zrealizovanej aktivity aj dokumentácia (video, záznam, screenshoty…)
 • Film
  Videosúbor v dĺžke do 10 minút.
 • Infografika
  Statické obrázky a/alebo powerpoint prezentácia a/alebo interaktívna online vizualizácia
 • Interaktívna inštalácia v priestore
  Návrh rozpracovaný formou skíc alebo 3D modelu (digitálneho alebo fyzického) a návrh funkcionality inštalácie a jej interakcie s návštevníkom

B – Videovizitka

Nakrúťte krátke video o sebe a o svojej motivácii študovať digitálne umenia. Max 3 minúty. Videovizitka nie je hodnotená, jej cieľom je primárne predstaviť sa nám. 

C – Portfólio

Odovzdajte aj výber z vašej doterajšej tvorby v rozsahu cca 10 prác. Vhodné oblasti tvorby sú: kresba a maľba (aj digitálne formy), fotografia, video, animácia, 3D modelovanie, infografika a dátová vizualizácia, architektúra, grafický dizajn, webdizajn, počítačové aplikácie a hry, používateľské rozhrania, performance, inštalácia, spoločenský aktivizmus, online marketing. Diela môžu byť aj vo fáze návrhu.

Technické požiadavky na formáty:

 • Obrázky, fotografie, grafický dizajn: Formát JPEG alebo PDF.
 • Video: Formát MP4, max rozlíšenie 1920x1080.
 • Digitálne 3D modely: Formáty OBJ, 3DS, FBX a pridať niekoľko vyrenderovaných záberov vo formáte JPEG.
 • Fyzické 3D modely: Fotodokumentácia vo formáte JPEG
 • Počítačové programy a aplikácie: Spustiteľné súbory pre platformu Windows alebo Mac, zabalené do archívu ZIP
 • Webstránky a online aplikácie: Textový dokument s linkom na online umiestnenie. Prípadne screenshoty s textovým popisom vo formáte PDF.

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období medzi 19. 1. 2021 od 6.00 hod. do 25. 1. 2021 do 8.00 hod. vloží všetky 3 celky (domáca práca, videovizitka, portfólio) prostredníctvom stránky: https://obhajoby.vsvu.sk; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške dňa 18. 1. 2021.
 • Uchádzač všetky časti vloží v požadovaných formátoch označených meno_priezvisko_nazov studijneho programu digitalne_umenia. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

 1. kolo – Dištančne bez účasti uchádzača.
  – hodnotenie domácich prác, videovizitky, portfólia
 2. kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni. 
  – tvorba výtvarných úloh podľa zadania komisie. Napríklad stvárnenie zadaného príbehu kresbou, ideový návrh funkcionality a grafický návrh používateľského rozhrania mobilnej aplikácie, návrh loga či kampane na danú tému...
  – test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.
  – pohovor s uchádzačom pred komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Pýtame sa uchádzačov na ich záujmy mimo školy, rozprávame sa o obľúbených knihách, filmoch, videohrách. Zaujíma nás, čo uchádzačov oslovilo v umení, kultúre či spoločenskom dianí, alebo ktorí autori ich inšpirujú a prečo. 

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

písacie a kresliarske potreby

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000
 • František Novosád: V zrkadle kultúry. Iris 2016.
 • Nicholas Mirzoeff: Jak vidět svět. Artmap 2019.
 • Gibson, W. : Neuromancer

Liou Cch’-sin: Problém tří těles

Konzultácie – Digitálne umenia