Architektonická tvorba

Požiadavky na prijímaciu skúšku. Domáce zadania, ďalšie detaily jednotlivých úloh, potrebné pomôcky. Požiadavky sú aktuálne pre prijímacie konanie na Ak. rok 2023/2024.

Požiadavky na domáce práce - portfólio

1/2 portfólia široký vejár výtvarných zručnosti a záujmov

 • Napr. zátišia, exteriéry, busta, maľba, fotografia, socha, design, grafika ..... 
 • Riadne označené autorstvo a či je práca robená pod pedagogickým dohľadom (výtvarný kurz, prípravný kurz, stredná škola, iné ...) alebo samostatnou prácou

1/2 portfólia špecifické zadania dokumentujúce intenzívny záujem o architektúru

 • Kresby skice podľa skutočnosti – interiér, exteriér, objekt
 • Analytické kresby ukazujúce premýšľanie o štruktúre, konštrukcii, textúrach, materialite, skladobnosti, formálnych postupoch a transformáciách 
 • Návrhy jednoduchých architektúr, architektonických objektov, konštrukcií alebo štruktúr. Zachytené v škiciach, kresbách, výkresoch (pôdorysy, rezy, pohľady), priestorových zobrazeniach (perspektíva, axonometria ...), fyzických modeloch (fotodokumentácia výsledku aj spôsobov konštruovania), digitálnych 3D modelov (fotodokumentácia stavov modelovania, vizualizovania, definovania parametrických vzťahov)

Motivačný list

 • Kto je uchádzač a prečo sa uchádza štúdium architektúry práve na  VŠVU a čo očakáva uchádzač od tohto typu školy
 • Motivačný list kreatívnou formou predstaviť uchádzačov intenzívny záujem o architektúru

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 6. 12. 2022 od 12.00 hod. do 9. 12. 2022 do 8.00 hod vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 6. 12. 2022 do 12.00. Portfólio a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu architektura. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác - téma, názov.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

 1. kolo – Dištančne bez účasti uchádzača.
  – hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio)
  – hodnotenie motivačného listu
 2. kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.

Zadania môžu mať charakter návrhu jednoduchých architektonických, konštrukčných, priestorových objektov komplexne spracovaných na rôznych úrovniach reprezentácie.

 • Analýza problému / text, esej, skice, kresby ...

 • Koncept /text, skice, kresby ...

 • Fyzicky model ...

 • Výkresy ... 

 • Priestorové zobrazenie ...

 • Text ...

Alebo môžu mať charakter viacerých kratších zadaní testujúcich schopnosti, zručnosti a pohotovosť uchádzača jednotlivo

 • Kreslenie architektonického priestoru podľa skutočnosti alebo špekulatívna, analytická kresba

 • Modelovanie priestorových štruktúr

 • Grafické úlohy

 • Konceptuálne úlohy

 • Priestorová interpretácia textu, grafiky alebo obrazu

Vypracované zadania sa odovzdávajú fyzicky – ako kresby na výkresoch a ako priestorové modely

– pohovor s uchádzačom pred katedrovou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia. Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške

rysovacia doska A2, kresliace pomôcky (ceruzky, uhlík, rudka a pod.,), pomôcky na zhotovenie modelov – orezávač, nožnice, lepidlá, trojuholník/pravítko

pozn.: materiál na grafické a priestorové úlohy – papier, kartón atď. – uchádzači obdržia na skúškach

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Frampton, K.: Moderní architektúra. Praha: Academia, 2004.
 • Gossel, P., Leuthauserova, G.: Architektura 20.století. Taschen, 2003.
 • Haas, F.: Architektúra 20.století. Praha: SPN, 1985.
 • Hollingsworth, M.: Architektura 20.století. Bratislava: Columbus, 1993.
 • Kusý, M.: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava: Pallas, 1971.
 • Kusý, M.: Architektúra na Slovensku 1945 – 1975. Bratislava: Pallas, 1976.
 • Moravčíková, H., Dulla, M.: Architektúra na Slovensku v 20.stor. Bratislava: Slovart, 2003.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. storočie. Bratislava, 2000.
 • Tichá, J. (Ed.): Architektura v informačním věku. Zlatý řez, 2006.
 • Tichá, J. (Ed.): Architektura na prahu informačního věku. Zlatý řez, 2001.
 • Koolhaas, R.: Třeštící New York. Praha: Arbor Vitae, 2007.
 • Ročenka slovenskej architektúry 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018. Slovart.
 • Mitášová M., Ševčík J., Česká a slovenská architektura 1971 – 2011, Akademie výtvarných umění, 2013
 • Švácha R., Tichá J., Sršňová M., Euroamerické architektonické myšlení 1936-2011, Zlatý řez, 2019

časopisy

 • Architekt (CZ), ERA21 (CZ), Arch, Architektúra a Urbanizmus, Projekt, príp. AD (UK), Domus (IT)

web

 • archinfo, dezeen, divisare, afasia

Konzultácie – Architektonická tvorba