Psychologické poradenstvo

Na ceste životom nie si sám. Tu sa zaoberáme študentom ako človekom, osobnosťou, tvorivým indivíduom.

Psychologické poradenstvo

Ako si dohodnúť konzultáciu? 

AKTUÁLNE: Vzhľadom k súčasnej situácii bude poradenstvo vyžadujúce si osobný rozhovor prebiehať cez aplikáciu Microsoft Teams. Termín je potrebné si dohodnúť vopred mailom: , prípadne na telefónnom  čísle  +421 948 621 201 

Môžete ma kontaktovať v pondelok a ďalej od stredy do piatku vždy medzi 09.00 a 16.30.

DÔLEŽITÉ: Profesijne som viazaný zachovávaním plnej diskrétnosti a mlčanlivosti.

Keď bude zahájená prezenčná výučba, poradenské centrum bude fungovať na Drotárskej ceste. Číslo miestnosti bude včas oznámené. 

Externé konzultácie

Môžem vám tiež, ak Vám to bude viac vyhovovať, sprostredkovať konzultácie s kolegami z externého prostredia, alebo Vám môžem sprostredkovať kontaktné údaje na externú Psychologickú poradňu, s ktorou má škola uzavretú dohodu.

Táto externá Psychologická poradňa je zameraná na vysokoškolských študentov, je bezplatná, ale hoci je pomerne vyťažená, prijíma študentov VŠVU. V nej je tiež možné konzultovať osobné krízy a náročné životné situácie, psychické ťažkosti, prípadne stavy pred závažnými rozhodnutiami alebo aj konkrétne študijné, partnerské, alebo ďalšie interpersonálne problémy. 

Kto som?

Volám sa Martin Šarkan. V centre mám na starosti poradenské sprevádzanie študentov v ich osobných a študijných peripetiách (záležitostiach). Popri poradenstve niekoľko rokov pedagogicky a výskumne pôsobím VŠVU a TFTU kde sa venujem psychológii osobnosti, filozofickej antropológii či filozofii mysle ale aj širším spoločensko-kultúrnym témam. 

Akým oblastiam sa venujem? 

  • psychologické poradenstvo / poradenské sprevádzanie v náročných emočných či personálnych rozpoloženiach (stavy depresie, úzkosti, prežívanie stresu, problémy vo vzťahoch a pod.
  • sociálne poradenstvo / poradenstvo v prípade nepriaznivej finančnej situácie, jej možného riešenia a pod.
  • študijné poradenstvo / riešenie nedostatočného pokroku v štúdiu, nedostatočnej motivácie a pod.
  • poradenstvo a koordinácia aktivít spojených so študentami so špecifickými potrebami
  • služby "študentského ombudsmana"
  • podávanie podnetov a riešenie nevhodného správania, rôznych foriem diskriminácie a porušovania práv zachytených v Etickom kódexe VŠVU