Podpora počas pandémie

Spoločne to zvládneme

Milé študentky a milí študenti, sme si vedomí vysokých nárokov, ktoré na nás všetkých kladú obmedzenia spojené s epidémiou ochorenia Covid 19. Vnímame, že dištančná a kombinovaná forma štúdia je situácia neštandardná a záťažová, dostávame túto informáciu prostredníctvom Ankety uskutočnenej z iniciatívy Vašich zástupcov v Akademickom senáte, ako aj individuálne od študentov a pedagógov. 

Na situáciu chceme reagovať a na stránkach Podporného a poradenského centra VŠVU sme pre Vás umiestnili niekoľko nástrojov, ktoré môžete využiť na lepšie zvládnutie štúdia počas obdobia obmedzeného kontaktu so školou a spolužiakmi. 

Informácie a zdroje na zvládanie štúdia v čase pandémie od ŠRVŠ 

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) sa tomuto problému venuje dlhodobo, a pripravila tiež rôzne návody a odporúčania pre rôzne situácie, s ktorými sa počas štúdia stretávate. Na tejto stránke nájdete návody, zhrnuté do prehľadných infografik, ale aj videá z diskusií o rozličných dimenziách vplyvu pandémie na vysokoškolské štúdium. Hoci vzdelávanie vo výtvarných odboroch má prirodzene svoje ďalšie špecifiká, mnohé informácie tu umiestnené budú nielen v skúškovom období užitočné aj pre Vás.

Socializácia počas obmedzení

Chápeme, že k štúdiu na VŠVU patrí sociálny život. V súčasnej situácii veľmi chýba. Podľa vyhodnotenia ankety najcitelnejšie tým z Vás, ktorí ste sa členmi Akademickej obce VŠVU stali v posledných rokoch zasiahnutých pandémiou. Doteraz sme zorganizovali 2 neformálne besedy online s psychológom centra Martinom Šarkanom, a v takýchto aktivitách, pokiaľ nebude štúdium v plne prezenčnom režime, hodláme pokračovať i naďalej.

Psychologické poradenstvo 

Mimo online besied, ktoré môžete využiť aj na stretávanie so spolužiakmi naprieč katedrami a ročníky, ako študenti VŠVU môžete s Martinom konzultovať, alebo si vyžiadať odporúčania alebo kontakt na externých odborníkov podľa Vašej situácie a potrieb. 

V sekcii Urgentná pomoc nájdete kontakty na nonstop pomoc a poradenstvo na verejných bezplatných linkách, pre prípad, že by ste sa cítili potrebu rýchleho kontaktu s odborníkom mimo dobu úradných hodín, kedy Vám môžeme byť k dispozícii.

Podpora profesijného rastu 

Dištančné štúdium je pre mnohých nová skúsenosť. Prechod k intenzívnejšej výučbe v multimediálnych a digitálnych formátoch ale patrí aj k strategickým cieľom školy a istá miera zbehlosti v práci s informáciami a textom je neoddeliteľnou súčasťou štúdia v univerzitnom formáte, a teda aj štúdia na VŠVU. 

Chceli by sme nasmerovať Vašu pozornosť na niektoré zdroje, ktoré máte v tomto období k štúdiu k dispozícii a dali vám postupne k dispozícii aj niektoré nástroje, ktoré Vám môžu pomôcť k tomu, aby Vaša práca bola efektívna a prinášala Vám rozvoj a uspokojenie. 

V sekcii Time management sme pre vás zatiaľ prichystali informácie o jednom z možných nástrojov, ako si taktovať pracovné nasadenie. 

Keďže dištančná forma štúdia kladie väčšie nároky na využívanie online zdrojov, v sekcii Práca s informáciami nájdete videotutoriály, venujúce sa práve efektívne práci – štúdiu, rešerším, príprave záverečných prác – v digitálnom formáte.

V neposlednom rade nájdete mnoho užitočných odkazov a návodov k štúdiu v čase pandémie ako aj elektronických zdrojov na stránkach Akademickej knižnice VŠVU.

Za podporné a poradenské centrum pre študentovu VŠVU v Bratislave, 
Martin Šarkan a Tomáš Jančařík