Profil

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je umelecká vzdelávacia inštitúcia s trvalou pozíciou a vysokou prestížou medzi slovenskými vysokými školami a fakultami s umeleckým zameraním. Je školou s výrazným podielom umeleckej a vedeckovýskumnej činnosti a perspektívne sa rozvíjajúcej medzinárodnej spolupráce predovšetkým v rámci európskeho vzdelávacieho, umeleckého a výskumného priestoru.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave patrí medzi najväčšie a najstaršie slovenské inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelanie s umeleckým zameraním v rozmanitých študijných programoch. Počas viac ako siedmich desaťročí si postupne vybudovala silné postavenie medzi umeleckými školami v stredoeurópskom regióne, pričom si kontinuálne upevňuje svoju pozíciu v rámci krajín Európskej únie. Napriek tomu, že počas svojej existencie bola konfrontovaná s mnohými zmenami, vrátane rôznych ideologických tlakov, nestratila svoj progresívny charakter, čo platí predovšetkým pre obdobie posledných vyše dvadsiatich rokov, keď si jednoznačne udržiavala pozíciu poprednej výtvarnej vysokej školy.

Poslanie VŠVU

Poslaním Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je šírenie vzdelanosti v akreditovaných študijných programoch, podpora tvorivého a kritického myslenia, nezávislého umeleckého a vedeckého bádania, umeleckej tvorby a výskumu, ako aj všestranná podpora tvorivého ducha ľudskej spoločnosti vyznávajúceho hodnoty humanizmu.

Význam tohto poslania sa opiera nielen o spoločenskú prospešnosť a verejný záujem, ale aj o presvedčenie, že tak ako veda pomáha poznávať štruktúrovanú povahu a podstatu sveta, umenie môže toto poznanie obsiahnuť svojim vlastným spôsobom – naprieč genézou, existenciou a mentálnym bohatstvom ľudskej bytosti – a sprostredkovať ho v podobe umeleckých výkonov a umeleckých diel.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je verejná vysoká škola. Na svojich katedrách poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v študijných odboroch Výtvarné umenie, Dizajn, Architektonická tvorba, Reštaurovanie a v treťom stupni v študijnom odbore Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, ako aj v celom rade ďalších vzdelávacích aktivít v rámci doplnkového vzdelávania. Organizačné členenie VŠVU nie je koncipované na platforme fakúlt, ale je štruktúrované priamo na dvanásť katedier a Kabinet kresby. V rámci výučby aj akademickej prevádzky to škole umožňuje byť flexibilnou a otvorenou vzdelávacou inštitúciou, ktorá je schopná vytvárať a udržať interdisciplinárne edukačné prostredie s presahmi naprieč celým spektrom všetkých študijných programov.

Samotné štúdium je na VŠVU koncipované a štruktúrované v súlade s Bolonskou deklaráciou, pričom jeho organizácia a evidencia prebieha prostredníctvom zákonom predpísaného kreditového systému. Implementácia Bolonskej deklarácie si vyžiadala rozdelenie šesťročného magisterského štúdia do dvoch stupňov: štvorročné bakalárske a dvojročné magisterské štúdium. Taktiež bol otvorený nový, tretí stupeň štúdia (doktorandské štúdium), ktorý na umeleckých školách v našom regióne nemá žiadnu tradíciu a bolo ho nutné vybudovať od úplného začiatku.

Výsledky v najdôležitejších oblastiach umeleckej a vedeckovýskumnej činnosti školy, ako aj v akademickej projektovej činnosti, podmieňujú jej ďalší kvalitatívny vývoj a sú bezprostredne prepojené s jej profiláciou, kompetenciami a odbornou úrovňou v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Základný strategický cieľ Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je pre nasledujúce obdobie zakotvený v dlhodobom zámere na obdobie rokov 2012 – 2024. Obsah tohto dokumentu spočíva predovšetkým v skvalitňovaní a progresívnom rozvoji vo vzdelávacej, umeleckej a výskumnej činnosti a v intenzívnejšom napĺňaní jej kultúrneho a humanizujúceho poslania. Ďalšie smerovanie školy predpokladá jej komplexnú pripravenosť reagovať na stále nové kritériá v kvalite a udržateľnosti uskutočňovaného vzdelávacieho procesu a na zvyšujúce sa nároky na úroveň výstupov umeleckej činnosti a výskumu. Rovnakým predpokladom je aj schopnosť školy citlivo vnímať meniace sa podmienky v spoločenskom vývoji, reagovať na tieto zmeny, výsledky tohto procesu zohľadňovať vo svojej činnosti, kriticky vyhodnocovať procesy v spoločensko-kultúrnom dianí a zaujímať k nim zásadné postoje.