Správna rada

Správna rada Vysokej školy výtvarných umení je orgán, ktorý bol ustanovený na základe zákona o vysokých školách. Jej poslaním je uplatňovať a presadzovať verejný záujem VŠVU najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytovaných štátom na základe dotačnej zmluvy. Jej postavenie, pôsobnosť a kompetencie sú dané zákonom, štatútom VŠVU a štatútom Správnej rady. Správna rada má štrnásť členov, z ktorých iba dvaja sú zástupcami VŠVU.

 

Zloženie Správnej rady VŠVU je momentálne v procese kreovania.