Alumni

Klub absolventov, zamestnancov, partnerov a priaznivcov VŠVU.

Vážení absolventi, milí priatelia,

v súčasnosti je bežné, že vysoké školy sa snažia sledovať osud svojich absolventov. Zakladajú alumni kluby, prostredníctvom ktorých s nimi udržiavajú kontakt. Úlohou alumni klubu je realizácia aktivít, ktorými škola nadväzuje, udržiava a rozvíja vzťah so svojim absolventom. Je to vzájomný vzťah – škola o sebe informuje a pozýva k účasti na podujatiach a aktivitách, ktoré realizuje. Absolventi zase prinášajú svoje osobné skúsenosti, ktoré od skončenia štúdia v profesionálnom a osobnom živote nadobudli. Škola si aj na základe ich skúseností môže vylepšovať svoj profil, využiť ich podporu.

Oslavu 65. výročia sprevádzalo mnoho skvelých podujatí, ktorými sme si pripomenuli okrem iného aj začiatky činnosti školy, predstavili výsledky tvorby rôznych generácií umelcov. Bola to výborná príležitosť stretnúť sa s priaznivcami školy, posilniť existujúce a nadviazať nové kontakty. Veríme, že založením Alumni klubu VŠVU vznikne združenie ľudí, ktorí chcú sledovať činnosť a smerovanie VŠVU, prípadne ho ovplyvňovať a zlepšovať jej postavenie. Zároveň veríme, že tento klub prinesie mnoho zaujímavých a príjemných stretnutí ľudí, ktorých spája umelecké vzdelanie a záujmy, majú si čo povedať k rôznym spoločenským a kultúrnym témam. Založíme tak tradíciu a očakávame, že prinesie radosť a úžitok všetkým.

Klub chce osloviť nielen absolventov, ale aj zamestnancov školy, pedagógov roky pôsobiacich na VŠVU, ktorí sú profesionálne i osobne neodmysliteľne previazaní s touto inštitúciou. A samozrejme, Alumni klub Vysokej školy výtvarných umení je otvorený aj ďalším – priateľom a sympatizantom. Chceme vytvoriť náležitý priestor, kde sa môžu na neformálnej úrovni stretávať absolventi najvýznamnejšej umeleckej vzdelávacej inštitúcie v oblasti vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry a reštaurovania na Slovensku, kde môžu udržiavať kontakty so svojou alma mater, spolužiakmi, pedagógmi, kolegami, ale aj s priateľmi umenia a priaznivcami školy.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
september 2013

Alumni klub VŠVU je neformálnym združením. Členstvo je dobrovoľné a nezáväzné. V prípade, že máte záujem registrovať sa, vyplňte prihlášku a pošlite ju koordinátorovi klubu na .

Ciele Alumni klubu

 • podporovať kontakty a rozvíjať vzťahy medzi absolventmi, zamestnancami, študentmi a priateľmi školy
 • zvýšiť informovanosť o aktivitách školy
 • podporovať pozitívnu prezentáciu školy voči verejnosti
 • zbierať údaje o profesionálnom pôsobení svojich absolventov

Kto sa môže stať členom klubu

 • Absolvent školy ktoréhokoľvek stupňa štúdia
 • Pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci
 • Priateľ školy / podporovatelia v rôznych oblastiach a sympatizanti 

Výhody člena klubu

 • aktuálne informácie o výstavách a ďalších podujatiach organizovaných VŠVU
 • pozvania na prednášky organizované VŠVU
 • informácie o zásadných udalostiach školy
 • účasť na podujatiach pre členov klubu
 • bezplatné využívanie knižnice

Koordinátor alumni klubu:

Na stiahnutie

Alumni klub – prihláška DOC, 45 KB