Stanislav Stankoci

Meno
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
Pozícia
Profesor
Prorektor pre investičnú činnosť
Vedúci ateliéru

Prezentácia online:

Stanislav Stankoci @ SCD

Stanislav Stankoci @ LinkedIN


Predmety:

 • Ateliér Identita

 

 

 


Súčasná slovenská grafika... 2007. Grafický dizajn obálky katalógu (ofset)
Stanislav Stankoci: Súčasná slovenská grafika... 2007. Grafický dizajn obálky katalógu (ofset), 2007.
Salón’93. 1993. Plagát (serigrafia)
Stanislav Stankoci: Salón’93. 1993. Plagát (serigrafia), 1993.
Tourfilm 2000. Plagát (ofset)
Stanislav Stankoci: Tourfilm 2000. Plagát (ofset), 2000.
Udalosti – správy – komentáre 01. 2011. Grafika (c-print)
Stanislav Stankoci: Udalosti – správy – komentáre 01. 2011. Grafika (c-print), 2011.
Swine. 2010. Objekt (laminát, syntetika)
Stanislav Stankoci: Swine. 2010. Objekt (laminát, syntetika), 2010.

Vzdelanie a umelecko-pedagogické hodnosti:

1974 – 1978

 • Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach.

1978 – 1984

 • Študoval na Oddelení úžitkovej grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

1982 – 1983

 • Bol štipendistom francúzskej vlády na študijnom pobyte na École Nationale Superiéure des Arts Décoratifs v Paríži.

1992 – 1993

 • Absolvoval študijný pobyt na University of Industrial Art v Helsinkách.

2003

 • Habilitoval na docenta na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v študijnom odbore 2.2.6 Dizajn.

2009

 • Absolvoval vymenúvacie konanie za profesora na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a bol vymenovaný za profesora v študijnom odbore 2.2.6 Dizajn.

Tvorivé pôsobenie v praxi:

1984 – 1989

 • Pôsobil ako výtvarník a grafický dizajnér v slobodnom povolaní.

1989 – 1992

 • Popri pedagogickej činnosti na FA STU v Bratislave sa venoval tvorbe v oblasti grafického dizajnu, vizuálnej komunikácie, kresbe, grafike a maľbe.

od roku 1992

 • Popri pedagogickej a manažérskej činnosti na VŠVU v Bratislave sa venuje tvorbe v oblasti grafického dizajnu, vizuálnej komunikácie, počítačovej grafike a maľbe.

Učiteľské pozície na vysokých školách:

1989 – 1992

 • Pôsobil ako učiteľ na Katedre výtvarných disciplín na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

od roku 1992

 • Pôsobí ako vedúci Ateliéru grafického dizajnu II. na Katedre grafického dizajnu  (od roku 2006 Katedra vizuálnej komunikácie) na VŠVU v Bratislave. Je garantom pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 2.2.6. Dizajn a garantom študijného programu Vizuálna komunikácia.

Manažérske pozície na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave:

2001 – 2007

 • Zastával funkciu vedúceho Katedry grafického dizajnu (od roku 2006 Katedra vizuálnej komunikácie) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

2007

 • Bol menovaný do funkcie prorektora pre rozvoj, umenie a výskum na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

2011

 • Po zvolení Akademickým senátom VŠVU bol vymenovaný za rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Vydané monografie tvorby:

2000

 • Galéria mesta Bratislavy mu vydala monografiu Ivan Jančár: Stanislav Stankoci 84:00.

Ocenenia (výber):

1986

 • 1. miesto v súťaži Plagát’86, Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava.

1987 

 • 1. miesto v súťaži Plagát’87, Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava.

1991 

 • Cena primátora mesta Trnavy, Trienále plagátu Trnava.

1995 

 • Cena Najkrajšia kniha Slovenska za rok 1994 (J. Meliš – Bilancie), Bibiana, Bratislava.

1996 

 • Cena Najkrajšia kniha Slovenska za rok 1995 (60. roky v slovenskom výtvarnom umení), Bibiana, Bratislava.

1999 

 • Cena Najkrajšia kniha Slovenska za rok 1998 (Koloman Sokol – Sambo), Bibiana, Bratislava; Najobľúbenejší kalendár Slovenska na rok

1999

 • (v súťaži Najkrajší kalendár Slovenska), Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, Klub fotopublicistov Slovenska.

2000 

 • Cena Master’s Eye Award, Trienále plagátu Trnava.

2003

 • Cena Najkrajšia kniha Slovenska za rok 2002 (Katarína Bajcurová – Ivan Jančár: Juraj Meliš), Bibiana, Bratislava.

Členstvo v odborných porotách, komisiách a poradných orgánoch:

1991

 • Člen výberovej poroty pre Trienále plagátu Trnava ’91, Trnava.

1993    

 • Člen odbornej komisie pre výber značky Slovak Gold, Bratislava.

1994    

 • Člen Organizačného výboru Trienále plagátu Trnava ’94, Trnava; člen Rady Asociácie užitého umenia a dizajnu Forma, Bratislava (do 1999); člen Galérijnej rady Galérie Medium VŠVU, Bratislava; člen Dozornej rady Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava (do 1998).

1995    

 • Člen odbornej komisie na posúdenie a odporučenie značky a logotypu pre Sociálnu poisťovňu, Bratislava; člen odbornej výtvarnej komisie pre ÚĽUV Bratislava (do 1997); člen Galerijnej rady Galérie Medium VŠVU, Bratislava; člen poroty v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska za rok 1994, Bratislava.

1996    

 • Člen výberovej poroty pre 17. medzinárodní bienále grafického designu Brno ’96; člen Organizačného výboru Trienále plagátu Trnava ’97 (do 1997); predseda Združenia grafických dizajnérov Letra, Bratislava (do 1999).

1999    

 • Člen poroty pre výber firemného znaku Dopravoprojekt a.s., Bratislava; člen Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (do 2007); predseda Združenia grafických dizajnérov Letra, Bratislava.

2000  

 •  Člen medzinárodnej poroty Trienále plagátu Trnava 2000.

2002    

 • Člen odbornej poroty na výber symbolu-logotypu „Vyrobené na Slovensku“, Žilina; člen odbornej poroty na výber loga „Krajiny V4“, SCD Bratislava; člen Organizačného výboru Trienále plagátu Trnava 2003 (do 2003).

2003    

 • Člen odbornej poroty na výber výtvarno-grafického stvárnenia Cestovného dokladu Slovenskej republiky; predseda výberovej poroty Trienále plagátu Trnava 2003; člen odbornej komisie na výber výtvarno-grafického stvárnenia slovenskej olympijskej výpravy na Hrách XXVIII. olympiády Atény 2004; člen komisie č. 4: Rozvoj kultúry a umenia – Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky (do 2007).

2004  

 • Člen odbornej komisie na posúdenie výtvarných diel v rámci projektu BMW Mníchov – VŠVU Bratislava KUNSTART Z4 Inspiration; člen Galerijnej rady pri Galérii Médium VŠVU, Bratislava (do 2006); podpredseda Odborovej komisie doktorandského stupňa štúdia pre študijný odbor Dizajn (do súčasnosti); člen Spoločnej odborovej komisie doktorandského stupňa štúdia pre študijný odbor Výtvarné umenie (do 2010).

2005    

 • Člen medzinárodnej jury Design centra Českej republiky pre vyhodnotenie 14. ročníka národnej súťaže Vynikajíci výrobek roku 2005, Brno; člen poroty v Súťaži o najkreatívnejšiu reklamu na Slovensku Zlatý klinec 2005, Bratislava; predseda medzinárodnej poroty v súťaži Národná cena za dizajn 2005, Bratislava; člen medzinárodnej poroty v súťaži na logo Visegrad Group, Bratislava; člen medzinárodnej poroty v súťaži na logo International Visegrad Fund, Bratislava; člen poroty v súťaži na logo 2006 – Rok slovenskej hudby, Bratislava; člen poroty v súťaži plagátov a pohľadníc na tému „Imagine. Predstav si všetkých ľudí.“, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava.

2006    

 • Predseda poroty v súťaži na logo Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava; člen poroty v súťaži na logo Staromestské kultúrne stredisko, Bratislava; člen poroty v súťaži na logo Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave; člen poroty v súťaži na ceny Trienále plagátu Trnava.

2007    

 • Člen Umeleckej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (do 2011); člen medzinárodnej poroty v súťaži Národná cena za dizajn 2007, Bratislava; predseda odbornej poroty v súťaži na logo Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislava; člen odbornej poroty v súťaži na logo a ideové spracovanie projektu „Nitra – kandidát na Európske hlavné mesto kultúry 2013“, Magistrát mesta Nitra; člen rady záverečnej oponentúry projektu KEGA „J. Pohaničová, J. Krivošová, E. Lukáčová, M. Dulla: Architektúra a umenie 19. storočia – východiská, umelecký a technický prínos“, Fakulta architektúry STU v Bratislave; predseda medzinárodnej poroty v súťažnom medzinárodnom projekte „E-mail and Design – virtuální bienále, Praha 2007“, Galéria Altán Klamovka, Praha, ČR; člen poroty v súťaži na logo Dopravný podnik Bratislava, Bratislava; člen habilitačnej komisie pre habilitačné konanie Mgr. Vladimíra Štrica, Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava; člen redakčnej rady odborného časopisu Designum, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava; predseda odbornej komisie v súťaži na logo 800 rokov Žiliny, Žilina.

2008    

 • Člen Vědecké a umělecké rady Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ČR (do súčasnosti); člen akademickej rady štvrťročníka zo sveta dizajnu SBB, Sdružení Bienále Brno, ČR (do 2011); člen redakčnej rady odborného časopisu Designum, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (do 2009); člen poroty animovanej tvorby 12. festivalu študentských filmov Áčko, FTF VŠMU, Bratislava; predseda medzinárodnej poroty súťaže plagátov na tému „Európa bez bariér“, Rada pro mezinárodní vztahy, Praha, ČR.

2009    

 • Člen medzinárodnej poroty súťaže Národná cena za dizajn 2009, SCD, MKSR, Bratislava; predseda predmetovej maturitnej komisie, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Bratislava.

2010    

 • Člen medzinárodnej poroty 2. Multimedia Szajna Festival, Rzeszów 2010, Poľsko.

2011    

 • Predseda Umeleckej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (do súčasnosti); člen odbornej komisie v súťaži Vinum Superbum 2011, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra; člen Vedeckej a umeleckej rady Vysokej školy múzických umení v Bratislave (do súčasnosti); člen Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave (do súčasnosti); člen Rady Slovenského národného divadla v Bratislave; člen odbornej poroty medzinárodnej súťaže „Cena Galérie NOVA : Sklo 2011“, Bratislava; člen odbornej hodnotiacej komisie 7. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže o „Cenu prof. Jindřicha Halabalu“, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene; člen medzinárodnej poroty v súťaži Schwarzkopf Fashion Talent 2011, Bratislava; člen organizačného výboru Trienále plagátu Trnava 2012 (do 2012).

2012    

 • Člen Umeleckej rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Prahe (do súčasnosti); predseda inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesora doc. Julky Sabovej, KTT VŠVU; člen medzinárodnej poroty Trienále plagátu Trnava 2012, Galéria Jána Koniarka v Trnave; člen medzinárodnej poroty v súťaži Schwarzkopf Fashion Talent 2012, Bratislava; člen výkonného výboru 24. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava 2013; predseda odbornej poroty medzinárodnej súťaže Junior Design Fest, Bratislava; predseda medzinárodnej komisie na výber projektu pre pavilón Českej republiky a Slovenskej republiky na 55. Bienále výtvarného umenia v Benátkach 2013.

Samostatné výstavy (výber):

1983

 • Peintre – Sculpteur. Galéria C.R.O.U.S. (spolu s Antoni Marquesom), Paríž.

1987 

 • Maľba. Výstavná sieň GD, Galéria hlavného mesta SSR Bratislavy .

1988

 • Maľba. Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava.

1988

 • Maľby – Sochy. Dom slovenskej kultúry (spolu s J. Vachálkom), Praha.

1989

 • Obrazy – Odrazy. Galéria mladých, Bratislava.

1990

 • Odrazy. Galéria Oblastného vlastivedného múzea, Humenné.

1990

 • Maľba, grafika a kresba. Galéria mladých, Nitra.

1991

 • Maľba. Galéria mesta Bratislavy.

1991

 • Podobenstvá. Galéria Slovenského kultúrneho inštitútu, Sofia.

1991

 • Práce na ceste. Galéria Nova, Bratislava.

1991

 • Mosty. Výstavná sieň CS Obchodného centra, Frankfurt nad Mohanom.

1992

 • Maľba – Socha. Galéria M. A. Bazovského (spolu s O. Bachoríkom), Trenčín.

1993

 • Maliarska tvorba. Galéria MITTE (spolu s I. Pavlem), Viedeň.

1993

 • O.S.O. Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava.

1993

 • Posun I. Múzeum V. Löfflera (spolu so S. Bubánom a P. Lipkovičom), Košice.

1994

 • Posun II. Zemplínske múzeum (spolu so S. Bubánom a P. Lipkovičom), Michalovce.

1995

 • Holoxys I (záznamy z vyľudnenej krajiny). Galéria Nova, Bratislava.
 • 1995

Paysages. Galerie du Pilat, Saint Genest de Malifaux (Francúzsko).

1996

 • Fragmenty. Galéria Commerzbank (spolu s L. Vojtáškom), Bratislava.

1996

 • Holoxys II (záznamy z vyľudnenej krajiny). Galéria ARTPEX, Bratislava.

1996

 • Stanislav Stankoci. Výstavná sieň Österreichischen Sparkasse Bank, Viedeň.

1997

 • Zrýchlený pulz. Výstavná sieň Apollo I Bussines Centrum, Bratislava.

1998

 • Biopoetika I. Výstavné siene PROXY, Bratislava.

1999

 • Premeny sveta. Výstavná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava.

2000

 • Biopoetika II. Výstavné priestory Ľudovej banky, Bratislava.

2000

 • Známy neznámy priestor. Galéria Slovenskej sporiteľňe, Banská Bystrica.

2000

 •  Matrice. Výstavné priestory Štúdia L&S, Bratislava.

2000

 • Stanislav Stankoci – Plagáty. Sprievodná výstava TPT 2000, Divadlo Andreja Bagara, Trnava.

2000

 • Pred začiatkom a za koncom. Galéria mesta Bratislavy.

2001

 • Zoom. Galéria Nova, Bratislava.

2001

 • Známy neznámy priestor. Modrá guľa – Galéria Slovenskej sporiteľňe, Bratislava.

2001

 • Facets of Slovak Abstraction. (spolu s D. Fischerom a P. Hlôškom) Galerie Montcalm, Ottawa (Kanada).

2001

 • Slovakisk/tjekkisk udstilling – En inspiration. Galleri Kunstforening Collage, Silkeborg (Dánsko).

2003

 • Čierne skrinky I. Galéria Art Point, Martin.

2004

 • Čierne skrinky II. Galéria Francúzskeho inštitútu, Bratislava

2004

 • Čierne skrinky III. Galéria Nova Design, Bratislava

2005

 • Záznamy – Čierne skrinky – Defragmentácie. Východoslovenská galéria, Košice.

2005

 • Defragmentácie. Galéria Živa, SNG – Zámok Zvolen.

2006

 • 29 z 33. Galéria GUBA, Bratislava.

2007

 • Dialógy 007. Galéria Hoechst, Martin.

2010

 • Stanislav Stankoci +-. Galéria mesta Bratislavy.

2012

 • événements – actualités – commentaires. (spolu s M. Rašlom) Galéria Francúzskeho inštitútu, Bratislava.
 • Kolektívne výstavy (výber):

1983

 • Des Artistes Etrangers. Maison Internationale du Théatre Renaud-Barrault, Paríž.

1984

 • Politický plagát’84. Výstavná sieň MO ZSVU, Bratislava.

1984

 • Súčasný portrét a zátišie. Výstavná sieň MO ZSVU, Bratislava.

1985

 • VI. celoslovenská výstava mladých. Galéria mladých, Bratislava.

1985

 • Politický plagát’85. Výstavná sieň MO ZSVU, Bratislava.

1985

 • Šport, pohyb, krása. Výstavná sieň MO ZSVU, Bratislava.

1986

 • Tvorba mladých’86. Galéria mladých, Bratislava.

1986

 • Politický plagát’86. Výstavná sieň MO ZSVU, Bratislava.

1987

 • VII. celoslovenská výstava mladých. Galéria mladých, Bratislava.

1987

 • Salón mladých’87. Výstavná sieň ZSVU, Bratislava.

1987

 • Ekoplagát. Považská galéria, Žilina.

1987

 • Forárium’87. Galéria hlavného mesta SSR Bratislavy, Dom kultúry, Košice.

1987

 • Politický plagát’87. Výstavná sieň MO ZSVU, Bratislava.

1987

 • Salon International de l’Affiche. Paríž (Francúzsko).

1988

 • Človek našej doby a jeho životné prostredie. Galéria mladých, Bratislava.

1988

 • 6 mladých slovenských výtvarníkov. Československé kultúrne stredisko, Budapešť.

1988

 • Festival Istropolitana. Dom kultúry, Bratislava.

1988

 • Mladá slovenská maľba. Československé kultúrne stredisko, Varšava; Havana.

1988

 • Salón mladých výtvarníkov. Galéria M. A. Bazovského, Trenčín.

1988

 • Spoločensko-politický plagát’88. Výstavná sieň MO ZSVU, Bratislava.

1988

 • Salón’88. Dom umenia, Bratislava.

1989

 • Metamorfózy. Československé kultúrne stredisko, Krakov.

1989

 • V mene človeka. Galéria hlavného mesta SSR Bratislavy.

1989

 • Obraz a hudba. Galéria hlavného mesta SSR Bratislavy.

1989

 • VIII. celoslovenská výstava mladých. Galéria mladých, Bratislava.

1989

 • Monument v komornej tvorbe. Spišské múzeum, Levoča.

1990

 • 22e Festival International dela peinture. Chateau-Musée, Cagnes-sur-Mer.

1990

 • XIV. Bienále užité grafiky. Moravská galerie, Brno.

1990

 • Slovenský plagát. Slovenský kultúrny inštitút, Varšava.

1991

 • Pedagógovia Fakulty architektúry STU. Spišské múzeum, Levoča.

1991

 • Slowakische Bildende Kunst. Marktgemeinde – Neuhofen.

1991

 • Trienále plagátu’91. Galéria Jána Koniarka, Trnava.

1991

 • Reminiscencie. Galéria Ars, Bratislava.

1991

 • Rekapitulácia’91 – Perspektívy’92. Galéria Nova, Bratislava.

1992

 • Bazén. Exteriér a interiér bazéna pri tuneli, Bratislava.

1993

 • Modern Konst fran Slovakien. Galleri LL, Skövde (Švédsko).

1993

 • Slovenský plagát. School of Art and Crafts – Kölding, School of Architecture – Aarhus, Múzeum grafiky a tlače – Odense.

1993

 • Identite Aujourd’hui. Centre de Conferences Albert Borchette, Brusel.

1993

 • Človek. Záhorská galéria – Senica, Šarišská galéria – Prešov, Umelecká beseda slovenská – Bratislava.

1993

 • 6 + 6 po tretíkrát. Galéria mesta Bratislavy.

1993

 • Arbejdstilsynets Arsbereitningn. Coppenhagen.

1993

 • Novos Encontros. Casa Potthoff – Galeria de Arte, Lisabon.

1994

 • Stretnutie generácií. Výstavná sieň SVU, Bratislava.

1994

 • Plagát & Počítač. Moravská galérie v Brne, Dům techniky v Brne.

1994

 • Štipendisti Ľudovíta Fullu – Výber. Galéria Ľudivíta Fullu v Ružomberku.

1994

 • Salón’94. Galéria Heffner, Bratislava.

1995

 • 5 artistes en résidence. La Serre des Beaux-Art, Saint-Etienne (Francúzsko).

1995

 • Výtvarne umenie rusínov-ukrajincov Slovenska XX. storočia. Štátne múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry, Svidník.

1995

 • Bienále knižného umenia. Turčianska galéria, Martin.

1996

 • Generácia’60. Východoslovenská galéria, Košice.

1996

 • Bildende Künstler aus Presbourg. Schloss Cobenzl, Viedeň.

1996

 • KUNST RAI 1996, Amsterdam RAI, Amsterdam.

1996

 • XVII. Bienále grafiky. Moravská galérie, Brno.

1997

 • FORMA’97. Dom umenia, Bratislava.

1998

 • Hľadanie identity I. Bausparkasse, Schwäbisch Hall.

2000

Hľadanie identity II. Slovenský inštitút, Budapešť.

2000

 • Svet priateľov (Hommage a Jan Rajlich sen.). Oravská galéria – Dolný Kubín, Moravská galérie – Brno.

2000

 • Peintres et Sculpteurs maitres-verriers. Dexia Banque Privée France , Paríž.

2001

 • 4. bienále knižného umenia. Turčianska galéria, Martin.

2001

 • Les artistes slovaques. La Galerie de Tourgéville , Deauville (Francúzsko).

2001

 • Slovakisk/tjekkisk udstilling I – En inspiration. TEKO Center, Herning (Dánsko).

2002

 • Slovakisk/tjekkisk udstilling II – En inspiration. Forskerparken, Aarhus (Dánsko).

2002

 • 6G – Počítačová grafika šiestich výtvarníkov. Galéria Z, Zichyho palác, Bratislava.

2003

 • Czech and Slovak Poster Art. KunstCentret, Silkeborg (Dánsko).

2003

 • Grafický design – práce pedagógov a študentov VŠVU v Bratislave. Radničná výstavna sieň, České Budějovice.

2003

 • České a slovenské umenie plagátu. Galéria Z, Zichyho palác, Bratislava.

2005

 • Die gegenwärtige ostslowakische bildende Kunst aus den Sammlungen der Ostslowakischen Galerie in Košice. BKG – Studio, Haus der Jugend Barmen, Wuppertal (SRN).

2005

 • Súčasná slovenská grafika 16. Štátna galéria, Banská Bystrica.

2006

 • 6. Trienále plagátu Trnava 2006. Galéria Jána Koniarka, Trnava.

2006

 • Slovenská typografia 20. storočia II (Generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov). Dom umenia, Bratislava.

2006

 • Na husličkách maľované. Slovenská filharmónia – Reduta (BHS), Bratislava; Štátna filharmónia – Dom umenia, – Medzynarodowe Triennale

2006

 • Malarstwa – Srebrny Czworokat Przemysl 2006. Galeria Sztuki Wspólczesnej, Przemysl; Galeria ARP, Zamek w Krasyczyne (Poľsko).

2007

 • Medzynarodowe Triennale Malarstwa – Srebrny Czworokat Przemysl 2006. Biuro Wystaw Artystycznych, Rzeszow (Poľsko).

2007

 • Medzinárodné trienále maliarstva – Strieborný štvoruholník Przemysl 2006. Východoslovenská galéria, Košice.

2007

 • International Painting Triennial – Silver Quadrangle Przemysl 2006. Muzeul Tarii Crisurilor, Oradea (Rumunsko).

2007

 • International Painting Triennial – Silver Quadrangle Przemysl 2006. Deri Muzeum / Medgyessy Ferenc Emlekmuzeum, Debrecen (Maďarsko).

2007

 • Na husličkách maľované. Západoslovenské múzeum, Trnava; Casa Re Enzo, Bologna (Taliansko); TowerHall – Randolph, Oxford (Anglicko); Mestské múzeum – Stará radnica, Bratislava; Galéria slovenského umenia, Krakov; Synagóga, Nitra; Krajské múzeum, Prešov.

2007

 • Umenie 2007 – Interpretácia skutočnosti. Dom umenia, Bratislava.

2007

 • Slowakische Typographie – Generation der 1970er und 1980er Jahre. Slovenský inštitút, Viedeň.

2008

 • Słowacka typografia – pokolenie lat 70-tych i 80-tych. Slovenský inštitút, Varšava.

2008

 • Slowakische Typographie – Generation der 1970er und 1980er Jahre. Slovenský inštitút, Berlín (SRN).

2008

 • Slovenská typografia 20. storočia II (Generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov). Šarišská galéria, Prešov.

2008

 • Súčasné východoslovenské výtvarné umenie 2008. Východoslovenská galéria, Košice.

2009

 • Umenie tolerancie. Výstava slovenského a maďarského umenia. Danubiana – Meulensteen Art Museum, Bratislava.

2010

 • Grafický dizajn nie! Galéria PF01, Bratislava.

2010

 • Grafický dizajn nie! Galérie výtvarného umění – Nová síň, Ostrava.

2010

 • 40. výročie založenia Školy úžitkového výtvarníctva. Východoslovenská galéria v Košiciach.

2011

 • Saint-Etienne – Design – Bratislava (Eric Jourdan, Denis Coueignoux, Rodolphe Dogniaux, Stanislav Stankoci, Štefan Klein, Sylvia Jokelová).

2011

 • DAAD (Dni architektúry a dizajnu 2011), Galéria Francúzskeho inštitútu, Bratislava.

2012

 • ?Plagát : Poster! 100 plagátov z histórie Trienále plagátu Trnava vo výbere D. Juneka. Galéria Jána Koniarka, Trnava.

2012

 • Výstava členov medzinárodnej poroty Trienále plagátu Trnava 2012. Galéria Jána Koniarka, Trnava.