Michaela Pašteková

Meno
Mgr. Michaela Pašteková, PhD.
Pozícia
Koordinátorka Centra výskumu
Odborná asistentka
Oddelenie
Centrum výskumu
Telefón
+421 2 594 285 24, kl. 435
Výučba / Úradné hodiny
Pondelok
08:00 – 16:00
Streda
15:00 – 16:30

Predmety:

 • Analýza fotografického obrazu I., II.
 • Teória fotografie I., II.

CV:

Vyštudovala odbor Estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V januári 2011 obhájila dizertačnú prácu s názvom Od fotografie k postfotografii. Relevantnosť dichotómie analógového a digitálneho obrazu na Katedre teórie a dejín umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Popri publikačnej činnosti sa venuje aj kurátorským projektom. Na VŠVU vedie od roku 2005 semináre z estetiky, filozofie a teórie fotografie. Zároveň pôsobí na pozícii koordinátorky Centra výskumu VŠVU, kde je jej hlavnou náplňou odborná a organizačná spoluúčasť na tvorbe konceptu inštitucionálnej podpory vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na VŠVU a tiež manažment publicity pre pracovné činnosti spojené s realizáciou aktivít projektov „Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie“ a „Digitalizácia technologických procesov v dizajne“, schválených v rámci čerpania nenávratného finančného príspevku z Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Špecializácia:

Estetika súčasnej fotografie, vplyv digitalizácie na fotografiu a teóriu fotografie, postavenie fotografického obrazu v kontexte vizuálnych štúdií, súčasné tendencie v teórii fotografie a pod.

Publikačná činnosť (výber):

 • Gavulová, L. – Kovalčik, J. – Pašteková, M. – Vančo, F.: Photoport. Bratislava : Slovart, 2009, 144 s.
 • Sound of Face /Face of Sound. In: VŠVU – up – (to) – date (katalóg). Bratislava : VŠVU, 2009, str. 20 – 25.
 • Lucia Stráňaiová – Artist Statement. In: Essl Art Award Cee (katalóg). Vienna : Edition Sammlung Essl, 2009, str. 69
 • Dva domy jedného pána. In: ERA 21, č. 6/2009.
 • Stará hra s novými pravidlami. In: Anthropos : časopis pre humanitné a sociálne poznanie. – Bratislava, Slovensko : Vydavateľstvo Kalligram, spol. s. r. o., 2009, č. 2, s. 13 – 20.
 • John Berger: O pohledu. In: World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry SAV. – Bratislava, Slovensko : Ústav svetovej literatúry SAV, 2010, roč. 2, č. 2, s. 97 – 99.
 • Fotografický virtuóz Ansel Adams. In: Fotonoviny. Stredoeurópsky dom fotografie, OZ Fotofo, 2010, č. 10, s. 7.
 • Súťaž, ktorá hľadá svoj zmysel. In: Fotonoviny, Stredoeurópsky dom fotografie, OZ Fotofo, 2010, č. 11, s. 5.
 • Container. In: Mrvová, Juliana: Deleuze na pláži. Bratislava: Ofprint JH, s. r. o., 2010, ISBN 978-80-89037-27-8, s. 9 – 10.
 • Od fotografie k postfotografii. Relevantnosť dichotómie analógového a digitálneho obrazu. Dizertačná práca, Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2010, 148 s.
 • Hlas, ktorý zatiaľ nepočuť. In: Fotonoviny, Stredoeurópsky dom fotografie –  OZ Fotofo, 2011, č. 15, s. 5
 • Pašteková, M. – Stacho, Ľ. (eds.): Mladé médium. VŠVU, 2011, 192 s.
 • What-is-going-on-now. A Few Reflections About The Paradoxes Of Instagram Aesthetics. Prednáška na medzinárodnej konferencii „New Mediation, New Popular Culture ?“, Metropolitní Univerzita Praha (CZ), november 2013.
 • Instagram as the Veil of Sacredness and Creativity. Prednáška na medzinárodnej konferencii „Art, the Aesthetic and Aesthetic Experience“, ktorú organizovala The Nordic Society for Aesthetics. Helsinky, Fínsko, 05. – 07. 06. 2014.

Kurátorská činnosť (výber):

 • Peter Ančic – Husáková generácia. Photoportgallery, Bratislava, 21. 1. – 12. 2. 2010.
 • Jaroslav Žiak a Šymon Kliman – Hrdinovia. Photoportgallery, Bratislava, 11. 5. – 25. 5. 2010.
 • Presahy (Peter Ančic – Lukáš Betinský – Alex Zelina). Turčianska galéria, Martin, 11. 11. 2010 – 6. 2. 2011 (spolu so Silviou Rajčanovou).
 • Šymon Kliman – Partizáni. Galéria Francúzskeho inštitútu, Bratislava, 6. 10. – 10. 5. 2011
 • Mladé médium (kapitola Portrét). Mesiac fotografie, Dom umenia, Bratislava, 1. 11. – 30. 11. 2011
 • Peter Berko Berowsky: I am not a deviant because I am a photographer, Pisztoryho palác, Bratislava, 2. 11. – 23. 11. 2012
 • Peter Cibák: Andrej, Pisztoryho palác, Bratislava, 2. 11. – 23. 11. 2012Ján Kekeli: Obrazy krajiny, Photoport, Bratislava, 2. 11. – 23. 11. 2012
 • Peter Cibák: OBJEKTívna fotografia, Galéria Artotéka, Bratislava, 16. 7. – 20. 9. 2013
 • Peter Berko, Peter Cibák, Lucia Stráňaiová, Magda Stanová, Terézia Golasová: VRSTVY – LAYERS, Galéria Medium, Bratislava, 7. 3. – 31. 3. 2013
 • Ján Kekeli: V krajine / In the Country. Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava, 13. 03. – 21. 04. 2013.
 • Juraj Fifik, Tomáš Manina: Budovanie Slovenska II. Design Factory, Bratislava, 25. 10. – 17. 11. 2013.
 • Boris Námeth: Zi života krajiny. Slovenský inštitút v Budapešti. 29. 10. – 30. 11. 2015
 • Slovakia, Say Cheese! (kolektívna výstava súčasnej slovenskej fotografie). Virka Gallery, Helsinki, Fínsko, 21. 9. – 20. 11. 2016
 • Robert Tappert: Ne-miesta. Open Gallery, Bratislava, 6. 10. – 2. 11. 2016