Janka Blaško Križanová

Meno
Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD.
Pozícia
Docentka

Jana Križanová na tejto škole získala v roku 2005 najskôr bakalársky titul v reštaurovaní maľby a v roku 2008 magisterský titul v reštaurovaní papiera a fotografie. Štúdium ukončila ročnou stážou ako internistka na oddelení výskumu fotografie v Getty Conservation Institute v Los Angeles, kde sa prvýkrát do hĺbky venovala výskumu a aplikácii historických fotografických techník. V rokoch 2008 – 2013 pôsobila na Katedre reštaurovania ako externý doktorand a interný pedagóg – vyučovala predmety konzervovanie a reštaurovanie fotografie ahistorické fotografické techniky. V roku 2013 obhájila dizertačnú prácu (titul ArtD.) s názvom Kolorovaná fotografia: História, Identifikácia a výskum. V rokoch 2013 – 2016 pracovala ako vedecká štipendistka (Research Scholar) na Oddelení konzervovania fotografie v Metropolitnom múzeu v New Yorku (The MET), kde hlavnou témou vedeckej práce bola technologická analýza tvorby Diane Arbus, jednej z najvýznamnejších amerických fotografiek 20. storočia. Od septembra 2016 vedie Laborátórium reštaurovania fotografie na Katedre reštaurovania a vyučuje predmet Historické fotografické techniky.

https://www.instagram.com/photoconservationvsvu_afad/