Výučbové pobyty

Krátkodobý i dlhodobý výučbový pobyt na zahraničnej inštitúcii.

Pobyt môže byť realizovaný prostredníctvom programov Erasmus+ a Ceepus, na základe bilaterálnych dohôd medzi VŠVU a zahraničnou inštitúciou alebo individuálne. O finančnú podporu výučbového pobytu realizovaného individuálne sa možno uchádzať v rôznych štipendijných a grantových programoch, v nadáciách či podporných organizáciách.

Organizovanie zahraničného výučbového pobytu cez Erasmus+

Základná charakteristika

program „Mobilita zamestnancov- výučba“ poskytuje financie na prednášanie na zahraničnej partnerskej inštitúcii/ vysokej škole zapojenej do programu Erasmus+; granty prideľuje priamo VŠVU, ktorá ma na tento účel určené finančné prostriedky z Národnej agentúry Erasmus+; cieľom je umožniť profesijný a osobný rozvoj pedagóga, obohatiť ponuku výučby na partnerských inštitúciách, podporovať výmenu skúseností a znalostí o pedagogických metódach a rozvíjať spoluprácu medzi školami.

Podmienky účasti

  • prihlásiť sa môže každý pedagogický pracovník, ktorý:
  • má na VŠVU pracovný úväzok
  • má vopred dohodnutý program výučby na hosťujúcej inštitúcii
  • trvanie mobility: min. 2 dni

! Účasť na konferencii v rámci tohto programu nie je možná

Ako sa prihlásiť

Pedagóg VŠVU predloží na Zahraničnom oddelení kompletne vyplnenú prihlášku.

Kritéria výberu

  • Úplnosť a relevantnosť podanej prihlášky
  • Požadovaný cudzí jazyk na úrovni min. B2

Po schválení prihlášky dodá pedagóg na Zahraničné oddelenie VŠVU štandardnú Žiadosť o vystavenie cestovného príkazu do zahraničia na termín učiteľskej mobility a kompletne vypísaný a podpísaný dokument programu Erasmus+: Staff Mobility Agreement schválený prijímajúcou inštitúciou.

Pred odchodom z hostiteľskej inštitúcie požiada pedagóg hostiteľskú inštitúciu o vystavenie dokumentu Confirmation of Mobility/Certificate, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec mobility.

  • Po príchode odovzdá pedagóg na Zahraničnom oddelení VŠVU:
  • Confirmation of Mobility/Certificate
  • Cestovnú správu zo zahraničnej cesty
  • Vyplní Erasmus+ Report, ktorý mu príde e-mailom

Finančné podmienky

Denné sadzby grantov na mobilitu sa pohybujú v rozmedzí 75 – 160 Eur v závislosti od hosťujúcej krajiny a projektu.  Pokrytie cestovných nákladov je kalkulované na základe vzdialenostného pásma.

Viac informácií ohľadom mobilít pedagógov v rámci programu Erasmus+ nájdete na: http://erasmusplus.sk/index.php?sw=739

Prihlášku prosíme odovzdať na Zahraničnom oddelení VŠVU (kontakt: Zuzana Wallnerová, Hviezdoslavovo nám. 18, 125) alebo elektronicky na . Prihlášky sa prijímajú priebežne.

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.

Organizovanie individuálneho zahraničného výučbového pobytu a na základe bilaterálnych dohôd

Mobilita pedagógov a výskumných pracovníkov, ktorá sa nerealizuje v rámci programov Erasmus+ a Ceepus, je administrovaná štandardným spôsobom ako zahraničná pracovná cesta na základe Vnútornej smernice schválenej rektorom 1.2. 2011 (Dodatok 21. 2. 2011) – Zahraničná pracovná cesta. Ďalšie informácie získate na Zahraničnom oddelení VŠVU, alebo v SAIA a na webových stránkach príslušných nadácií.