Školenia

Program Erasmus+ „Mobilita zamestnancov – školenia“ je určený pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov VŠVU. Cieľom mobility je získanie zručností a vedomostí v danej oblasti, výmena a zdieľanie skúseností, ale i  job-shadowing v oblasti profesie. Granty prideľuje priamo VŠVU, ktorá ma na tento účel určené finančné prostriedky z Národnej agentúry Erasmus+.

Podmienky účasti

prihlásiť sa môže každý pracovník, ktorý:

  • má na VŠVU pracovný úväzok
  • má vopred dohodnutý program školenia na hosťujúcej inštitúcii
  • trvanie mobility: min. 2 dni

! Účasť na konferencii v rámci tohto programu nie je možná

Ako sa prihlásiť

Zamestnanec VŠVU predloží na Zahraničnom oddelení kompletne vyplnenú prihlášku.

Kritéria výberu

  • Úplnosť a relevantnosť podanej prihlášky
  • Požadovaný cudzí jazyk na úrovni min. B2

Po schválení prihlášky dodá zamestnanec na Zahraničné oddelenie VŠVU štandardnú Žiadosť o vystavenie cestovného príkazu do zahraničia na termín učiteľskej mobility a kompletne vypísaný a podpísaný dokument programu Erasmus+: Staff Mobility Agreement schválený prijímajúcou inštitúciou.

Pred odchodom z hostiteľskej inštitúcie požiada zamestnanec hostiteľskú inštitúciu o vystavenie dokumentu Confirmation of Mobility/Certificate, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec mobility.

Po príchode odovzdá zamestnanec na Zahraničnom oddelení VŠVU:

  • Confirmation of Mobility/Certificate
  • Cestovnú správu zo zahraničnej cesty
  • Vyplní Erasmus+ Report, ktorý mu príde e-mailom

Finančné podmienky

Denné sadzby grantov na mobilitu sa pohybujú v rozmedzí 75 – 160 Eur v závislosti od hosťujúcej krajiny a projektu.  Pokrytie cestovných nákladov je kalkulované na základe vzdialenostného pásma.

Viac informácií ohľadom mobilít zamestnancov v rámci programu Erasmus+ nájdete na: http://erasmusplus.sk

Prihlášku prosíme odovzdať na Zahraničnom oddelení VŠVU (kontakt: Zuzana Wallnerová, Hviezdoslavovo nám. 18, 125) alebo elektronicky na . Prihlášky sa prijímajú priebežne.

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.