Pracovné stáže pre študentov

Študenti VŠVU majú možnosť v rámci svojho štúdia absolvovať pracovnú stáž v zahraničí. O stáž sa možno uchádzať v rámci krajín EÚ prostredníctvom programu Erasmus+.

Stáže v rámci programu Erasmus+

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu bakalári, magistri a doktorandi.

Doba trvania:

min. 2 a max. 12 mesiacov

Grant:

756 – 824 EUR / mesiac (v závislosti od krajiny)

Počet odpracovaných hodín:

min. 37,5 hod/týždeň

Kam môžem vycestovať:

Členské krajiny EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Nórsko, Turecko

Tipy na stáže:

Počet kreditov za stáž:

20 ECTS – Pracovná stáž (veľká) – 20 kreditov (za podmienky trvania stáže min.13 týždňov a počte odpracovaných hodín 37,5 hod./týždenne, počas trvania semestra). 

5 ECTS –  Doplnková pracovná stáž (malá)– výberový predmet 5 kreditov  (za podmienky trvania stáže min. 8 týždňov a počte odpracovaných hodín 37,5 hod./týždenne, počas letných mesiacov)

 

Ako sa prihlásiť?

Kompletne vyplnenú prihlášku s podpisom Vášho vedúceho ateliéru, katedry a zodpovednej osoby v prijímajúcej inštitúcii odovzdať osobne na Zahraničnom oddelení.

Kontaktná osoba: Mgr. Natália Šovčíková, Erasmus+ koordinátor

 

Deadline na prihlásenie pre študentov, ktorí chcú ísť na doplnkovú stáž v období jún-august je do:

 • 15. mája

Deadline na prihlásenie pre študentov, ktorí chcú ísť na semestrálnu stáž v zimnom semestri je do:

 • 15. augusta

Deadline na prihlásenie pre študentov, ktorí chcú ísť na semestrálnu stáž v letnom semestri je do:

 • 15. januára

 

Výber študentov bude posudzovaný na základe odovzdaných dokumentov.

Postup pred odchodom do zahraničia

Po tom, ako študent uspeje vo výberovom konaní,

na zahraničnom oddelení:

 • odovzdá kompletne vyplnený Learning Agreement for Traineeship
 • absolvuje OLS (Online Language Support) test
 • odovzdá  kópiu Európskeho preukazu poistenca a kópiu potvrdenia o poistení zodpovednosti za spôsobenú škodu a o úrazovom poistení
 • podpíše Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory

na študijnom oddelení:

 • odovzdá individuálny študijný plán, ktorý konzultuje s vedúcim ateliéru. Študent si zapíše do Individuálneho študijného plánu všetky povinné predmety (súčet ohodnotenia týchto predmetov môže byť nižší ako 20 kreditov), ktoré by mal v semestri počas konania pracovnej stáže absolvovať na VŠVU; vyučujúci jednotlivých predmetov mu určia podmienky absolvovania daných predmetov, pravidlá hodnotenia, či spôsob prezentácie. Vedúci ateliéru podpíše súhlas/nesúhlas s praktickou stážou študenta a s jeho Individuálnym študijným plánom; kompletne vyplnený ho odovzdá na študijnom oddelení. Ak Individuálny študijný plán študent neodovzdá pred odchodom na stáž, bude hodnotený zo všetkých predmetov známkou FX a nútený opakovať ročník!

Po absolvovaní praktickej stáže a návrate na VŠVU

 • po návrate je študent povinný predložiť realizované práce na katedrové hodnotenie; pedagógovia prihliadnu aj na písomné zhodnotenie práce študenta prijímajúcou zahraničnou firmou. Vedúci ateliéru udelí študentovi hodnotenie predmetu „Pracovná stáž“
 • študent si vyzdvihne na študijnom oddelení Individuálny študijný plán; ak študent splnil požiadavky, ktoré mu pedagóg zadal pred odchodom na stáž, tak je riadne hodnotený; v prípade, že požiadavky nesplnil, pedagóg môže navrhnúť neuznanie predmetu (v takomto prípade je predmet hodnotený ako „neabsolvoval“) a študent si príslušný predmet zapíše v nasledujúcom akademickom roku
 • študent požiada hostiteľskú inštitúciu o vystavenie Traineeship Certificate (s.3), ktoré musí obsahovať dátum začiatku a ukončenia praktickej stáže a hodnotenie práce študenta
 • vyplní Erasmus+ Report (vyzvanie príde mailom)
 • absolvuje 2.časť OLS (vyzvanie príde mailom)

 


Kde už naši študenti a študentky boli na stáži, tým sa môžete inšpirovať v Databáze stáží!