Ateliér Identita

Ateliér je zameraný na oblasť navrhovania a realizácie vizuálnej identity (VI) – s dôrazom na vypracovanie obsahového a vizuálneho konceptu, tvorbu grafického dizajnu, aplikáciu a prezentáciu.

Hatif, vizuálna identita hudobnej kompilácie
Lukáš Karaba: Hatif, vizuálna identita hudobnej kompilácie, 2020.
Me and Michael, vizuálna identita hudobnej kompilácie
Ester Mládenková: Me and Michael, vizuálna identita hudobnej kompilácie, 2020.
Okolo Slovenska, vizuálna identita športového podujatia
Kristína Uličná: Okolo Slovenska, vizuálna identita športového podujatia, 2019.
Oktagon, vizuálna identita športového podujatia
Matej Mihalyi: Oktagon, vizuálna identita športového podujatia, 2019.
Terchovsý polmaratón, vizuálna identita športového podujatia
Adriana Ondrušová: Terchovsý polmaratón, vizuálna identita športového podujatia, 2019.
Bernadett, vizuálna identita pivovaru
Bernadett Erdelyiová: Bernadett, vizuálna identita pivovaru, 2019.
Zrušeň, vizuálna identita pivovaru
Peter Poznik: Zrušeň, vizuálna identita pivovaru, 2019.
Weather Man, vizuálna identita pivovaru
Ignas Miškinis: Weather Man, vizuálna identita pivovaru, 2019.
Vizuálna identita filmového festivalu Cinematik
Lucia Gandelová: Vizuálna identita filmového festivalu Cinematik, 2018.
Vizuálna identita pre festival Fest Anča
Natalia Sheveleva: Vizuálna identita pre festival Fest Anča, 2018.
Vizuálna identita pre festival Fest Anča
Viktor Hermanský: Vizuálna identita pre festival Fest Anča, 2018.
Vizuálna identita výstavy Unikód
Andrej Čanecký: Vizuálna identita výstavy Unikód, 2016.

Skúmame a analyzujeme parametre jej mediálneho rozsahu a efektívnosť komunikačného dopadu a dosahu. Snažíme sa o inovatívne riešenia a spôsob jej začlenenia do komunikačných stratégií. V rámci kreatívneho spracovania jednotlivých úloh si študenti osvoja analytický a kritický spôsob myslenia, tvorivé schopnosti a získajú technické a technologické zručnosti, čím posilňujú svoje kompetencie do ďalšieho pôsobenia v dizajnérskej praxi. 

Študijné úlohy sú v jednotlivých semestroch zadávané v nasledovných oblastiach: 

2. semester bakalárskeho štúdia: vizuálna identita produktu (výrobok, služba – obalový dizajn, promo, propagácia, reklamná kampaň, atď.). Výstupy štúdia sa pohybujú v mediálnom rozsahu od printu po multimédiá. Tieto hlavné úlohy sú v priebehu semestra realizované v spolupráci s FormLabom a dopĺňané menšími zadaniami alebo workshopmi – vo vopred určenom poradí a časovom harmonograme.


5. semester bakalárskeho štúdia: vizuálna identita firmy, inštitúcie, podujatia (firmy a spoločnosti zaoberajúce sa výskumom, vývojom, výrobou alebo službami, spoločenské organizácie a inštitúcie, podujatia rôzneho zamerania – kultúrne akcie, výstavy, veľtrhy, festivaly, hudobné, divadelné a filmové predstavenia, atď.). Výstupy štúdia sa pohybujú v mediálnom rozsahu od printu po multimédiá. Tieto hlavné úlohy sú v priebehu semestra realizované v spolupráci s MediaLabom a dopĺňané menšími zadaniami alebo workshopmi – vo vopred určenom poradí a časovom harmonograme.


8. semester bakalárskeho štúdia: bakalárska práca. Študenti majú možnosť zvoliť Ateliér Identita pre vypracovanie záverečnej práce v oblasti tvorby vizuálnej identity produktu, firmy, inštitúcie alebo podujatia. Tematické zameranie a ďalšiu špecifikáciu bakalárskej práce pedagóg individuálne konzultuje s každým študentom.


1. – 2. semester magisterského štúdia: vlastný autorský výber témy. Počas prvého roka štúdia majú študenti možnosť zvoliť si tematické zameranie projektových úloh, s dôrazom na ich tvorivé spracovanie a skúmanie ich komunikačného dosahu a dopadu v širších spoločenských súvislostiach – so zreteľom na sociálne, kultúrne, ekologické, environmentálne, ekonomické a ďalšie zretele. Časový plán spracovania úlohy môže pozostávať z dvoch uzavretých etáp realizácie projektu, pričom každá z nich je prezentovaná v rámci príslušného semestra. 


3. – 4. semester magisterského štúdia: diplomová práca. Počas druhého roka štúdia diplomant pracuje na teoretickej a praktickej časti záverečnej práce, v ktorej zužitkuje skúsenosti z predchádzajúceho skúmania a tvorivej práce počas štúdia. Tematické zameranie a ďalšiu špecifikáciu diplomovej práce školiteľ v predstihu individuálne konzultuje s každým diplomantom a v konečnom rozhodnutí je výsledkom ich vzájomnej dohody.