Prípravný kurz sochy

Ponúka možnosť oboznámiť sa so základmi a hlavnými princípmi sochárskej tvorby. Zadaná téma reaguje na aktuálne dianie v súčasnom výtvarnom umení, kde sú bežné interdisciplinárne presahy. 

BIO socha
BIO socha, 2020.
ME MeMantis
Júlia Káčerová: ME MeMantis, 2020.
The Human Shell
Viktória Gajdošová: The Human Shell, 2020.
Zahaľovanie
Marek Dubec: Zahaľovanie.
Ateliér
Ateliér, 2018.
Nekonečný stĺp
Nekonečný stĺp, 2018.
Dvere – Slavín
Tomáš Bede: Dvere – Slavín.
Dvere – Slavín
Mária Tóthová: Dvere – Slavín, 2018.
Sochy
Mária Tóthová: Sochy, 2018.
Kurz modelovanie podľa skutočnosti téma Krajina
Kurz modelovanie podľa skutočnosti téma Krajina.
Kurz, téma: Proces
Kurz, téma: Proces.
Kurz, téma: Proces
Kurz, téma: Proces.
Kurz, téma: Krajina
Kurz, téma: Krajina.
Kurz, téma: Krajina. Land-art workshop.
Kurz, téma: Krajina. Land-art workshop..
Kurz, téma: Proces. Spoločná práca 11 krokov.
Kurz, téma: Proces. Spoločná práca 11 krokov..

Modelovanie je základnou súčasťou sochárskej gramotnosti. Študenti modelujú podľa skutočnosti najrozličnejšie predmety a objekty v rôznych mierkach. Sadrová jednoduchá forma a odlievanie do sadry je ďalších krokom v procese tvorby sochárskeho diela. Ďalej sa teoreticky dozvedajú o možnostiach prípravy a využitia sadrového odliatku pre odlievanie do bronzu, realizáciu v kameni alebo iných definitívnych materiáloch. Druhou časťou odlievania je silikónová forma.

V druhej časti kurzu študenti na základe nových skúseností vytvárajú na danú tému voľné priestorové kompozície. Sochou môže byť od šesťdesiatych rokov minulého storočia všetko. Projekt ponúka široký priestor a slobodu pri voľbe materiálu a realizácii. Dôraz je kladený na kreativitu študenta a na jeho schopnosti zvládnuť zadanú tému sochárskym stvárnením. 

Súčasťou kurzu je krátka rýchla reakcia na danú tému, alebo týždňový spoločný projekt študentov, ktoré nabádajú ku komunikácii, flexibilite a rýchlej reakcii. A takisto prezentácie o zaujímavých slovenských či svetových autoroch a autorkách.

Nezanedbateľnou súčasťou kurzu sú teoretické poznatky z dejín umenia a najmä z dejín sochárstva, s ktorými sa študenti oboznamujú súčasne s prebiehajúcou praktickou prácou. Tieto základné praktické a teoretické poznatky majú prehĺbiť a obohatiť ich znalosti a pripraviť pre ďalšie štúdium na VŠVU.

Výsledky tvorivej práce v kurzoch sú prezentované na konci každého semestra. Táto prezentácia je v procese štúdia veľmi dôležitá. Študenti majú možnosť konfrontovať výsledky svojej tvorivej práce s kolegami, s výtvarníkmi, pedagógmi a pred verejnosťou, najmä počas prieskumu a dní otvorených dverí na VŠVU na konci zimného aj letného semestra.

Jednou z hlavných úloh kurzu je povzbudenie a motivovanie študentov na ich ceste za umením a poskytnutie kvalitných základov pre ich ďalšie štúdium a tvorbu.

Mira Podmanická

Prípravný kurz sochy

Vedúci ateliéru