Ateliér

Ateliér voľného sochárstva

Im-materia
Simona Novická: Im-materia, 2022.
Škodová udalosť
Šimon Chyla: Škodová udalosť, 2023.
Praesentia
Simona Novická: Praesentia, 2023.

V letnom semestri 2024 bude Ateliér voľného sochárstva Štefana Papča viesť hosťujúci pedagóg Matej Gavula

Bakalársky stupeň štúdia

Kľúčovým pre študentov v bakalárskom programe bude remeselné zvládnutie základných priestorových princípov s ťažiskovým zameraním na materiálový výskum a experiment. Študenti si budú osvojovať materiálové schopnosti pomocou skicovania a cvičení smerujúcich k vytvoreniu základov autorského programu. Dôraz bude kladený na rozvoj schopnosti naštudovať si a formulovať svoje východiská, definovať vlastné predstavy a kritické uvažovanie. Za kľúčovú úlohu v danom období považujem vytvorenie linky medzi racionálnym/ kritickým uvažovaním, okom, srdcom a podprahovým vnímaním sveta. Hľadanie samého seba bude prebiehať prostredníctvom základných sochárskych princípov tj. pridávaním a uberaním fyzického a mentálneho materiálu prostredníctvom nasledovných krokov.

Magisterský stupeň štúdia

Ťažiskom ateliérovej práce v rámci magisterského štúdia bude rozvoj autonómneho autorského programu smerujúceho k vytvoreniu samostatného umeleckého diela s kvalitami „nás presahujúcou skúsenosťou“. 1 Z hľadiska rozvoja kritického myslenia budú študenti zoznámení so stratégiami súčasného sochárstva prostredníctvom balansu medzi intuitívnym a konceptuálnym prístupom na základe kľúčových sochárskych tradícií podľa geografickej príslušnosti – USA, Veľká Británia, Nemecko, Južná Amerika, konceptuálne tendencie vo východnej Európe. Smerom k hlbšiemu oboznámeniu s jednotlivými tradíciami by som v ideálnom prípade rád sprostredkoval/ zorganizoval sériu prednášok, prípadne workshopov s hosťujúcimi profesormi orientovaný na danú tému, alebo problém. Druhou alternatívou je prehĺbenie spolupráce s katedrou teórie umenia. Reflexia daných tradícií otvorí priestor pre diskusiu ohľadne seba identifikácie, reakciu a vymedzenie sa voči spomenutým prístupom. 2 Hľadanie a definícia vlastnej pozície vo vzťahu k umeleckej prevádzke. Absolvent magisterského štúdia by mal byť pripravený na profesionálnu komunikáciu s potenciálnymi partnermi a začlenenie sa do umeleckej prevádzky.

 

Ateliér

Vedúci ateliéru