Ateliér reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb

Šesťročné štúdium v Ateliéri reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb na Katedre reštaurovania je prípravou na vysoko odbornú umeleckú činnosť, ktorej poslaním je záchrana duchovných hodnôt a hmotného kultúrneho dedičstva.

Ženy pri hrobe Kristovom, polovičné čistenie od laku - UV
Juraj Gregorek: Ženy pri hrobe Kristovom, polovičné čistenie od laku - UV, 2011.
Ženy pri hrobe Kristovom, polovičné čistenie od laku
Juraj Gregorek: Ženy pri hrobe Kristovom, polovičné čistenie od laku, 2011.
Ženy pri hrobe Kristovom, vyhlaďovanie tmelov
Juraj Gregorek: Ženy pri hrobe Kristovom, vyhlaďovanie tmelov, 2011.
Ženy pri hrobe Kristovom
Juraj Gregorek: Ženy pri hrobe Kristovom, 2011.
Zrod mliečnej dráhy, celok po reštaurovaní
Michal Mišáni: Zrod mliečnej dráhy, celok po reštaurovaní, 2011.
Zrod mliečnej dráhy, celok tmelenie
Michal Mišáni: Zrod mliečnej dráhy, celok tmelenie, 2011.
Zrod mliečnej dráhy, celok pred reštaurovaním
Michal Mišáni: Zrod mliečnej dráhy, celok pred reštaurovaním, 2011.
Kazanská Presvätá Bohorodička, celok
Zuzana Weiglová: Kazanská Presvätá Bohorodička, celok, 2011.
Zuzana Weiglová – Kazanská Presvätá Bohorodička, sondy
Zuzana Weiglová: Zuzana Weiglová – Kazanská Presvätá Bohorodička, sondy, 2011.

Študijný program bakalárskeho i magisterského stupňa je zameraný na štúdium (podľa výberu študenta) jednej z dvoch špecializácií registrovaných Komorou reštaurátorov, t. j. špecializácia M2 – Reštaurovanie tabuľovej maľby, a špecializácia M3 – Reštaurovanie závesného obrazu na plátne alebo inom nosiči. Štúdium špecializácií zahŕňa široké spektrum problematiky z hľadiska materiálov a technológií pri výstavbe diel v minulosti i sučasnosti, ako aj z hľadiska technológií ich záchrany pre budúce generácie. Študijné programy sú založené na kombinácii umeleckého a odborného štúdia, na rozvíjaní talentu a výtvarného cítenia, na osvojovaní a rozvíjaní reštaurátorských zručností, vedomostí i kompetencií, na riešení zložitej a rozsiahlej problematiky týkajúcej sa reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb. Počas štúdia sa kladie dôraz na vytváranie návykov vedeckej systematickosti reštaurátorskej práce, na samostatnosť pri využívaní vedeckých metód reštaurátorského výskumu, na sledovanie vývoja a aplikácie nových metód, na presnú identifikáciu komponentov jednotlivých vrstiev, na interdisciplinárnu spoluprácu, profesionálnu etiku, formovanie vlastného estetického názoru, zodpovednosť za kultúrne pamiatky a predovšetkým na rešpektovanie autentickosti originálu.

Bakalárske štúdium

Formou cvičení nadobúda študent zručnosti v jednotlivých reštaurátorských úkonoch, učí sa zadefinovať počiatočný stav pamiatky, berúc do úvahy charakter, príčiny a rozsah poškodení, uskutočňovať a vyhodnocovať nedeštruktívny i deštruktívny reštaurátorský výskum. Študent pod vedením pedagóga navrhuje najoptimálnejšiu technológiu a postup pri záchrane diela, zohľadňujúc špecifické vlastnosti, t. j. techniku, charakter a stav diela i jednotlivých vrstiev, rozsah, charakter a príčiny poškodení, a všetky nové zistenia sprostredkované dôkladným výskumom. Bakalársky stupeň štúdia ukončuje študent dvojsemestrálnou prácou, v ktorej prezentuje zvládnutie nárokov študijného programu.

Magisterské štúdium

Na magisterskom stupni štúdia si študent zvolí jednu z dvoch vyššie uvedených špecializácií.
Interdisciplinárne magisterské štúdium kladie vysoké nároky na študentov v oblasti výtvarnej, umeleckohistorickej a paralelne aj v oblasti chemicko-technologických rozborov, stratigrafických analýz a identifikácií pigmentov, ktoré sú neoddeliteľnou a neodmysliteľnou súčaťou reštaurátorského výskumu. V oblasti technologických postupov študent rieši a realizuje náročné technologické zásahy, ktorým predchádza dôkladná analýza poškodenia, deštrukcie a nasledná voľba adekvátného zásahu.
Študent si rozširuje svoje teoretické vedomosti o historických technológiách a používaných materiáloch pri výstavbe diela v priamej závislosti od regiónov, kde dielo vznikalo, o dostupnosti jednotlivých materiálov v minulosti či o „modus operandi“ konkrétneho majstra či dielne v praxi, čím sa prehlbuje jeho pochopenie umeleckého diela, pochopenie technologickej výstavby diela i jeho poslanie v historickom, spoločenskom i kultúrnom kontexte. Počas štúdia sa vyžaduje prehlbovanie vedomostí z odbornej domácej i zahraničnej literatúry. Študenti sú vedení k zodpovednosti a samostatnosti. Majú príležitosť podieľať sa na medzinárodných projektoch. V ramci bilaterálnych dohôd majú možnosť absolvovať študijný pobyt na umeleckých školách v Poľsku, Maďarsku, Taliansku, Fínsku.

Ateliér reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb

Vedúca ateliéru