Ateliér reštaurovania nástenných malieb

Reštaurovanie nástenných malieb má v povnaní s ostatnými špecializáciami svoje vlastné špecifiká, ktoré vyplývajú zo samostatných maliarskych techník, ale hlavne z faktu, že medzi nástennou maľbou a architektúrou je priama spojitosť.

Rímskokatolícky kostol sv. Martina z Tours, Čerín
Rímskokatolícky kostol sv. Martina z Tours, Čerín.
Pohľad na presbytérium z lode kostola – stav pred reštaurovaním
Pohľad na presbytérium z lode kostola – stav pred reštaurovaním, 2013.
Pohľad do presbytéria, celok – stav pred reštaurovaním
Pohľad do presbytéria, celok – stav pred reštaurovaním, 2013.
Severná stena presbytéria – stav pred reštaurovaním
Severná stena presbytéria – stav pred reštaurovaním, 2013.
Severná stena presbytéria – stav po reštaurovaní
Severná stena presbytéria – stav po reštaurovaní, 2017.
Severná, východná a južná stena presbytéria – stav po reštaurovaní
Severná, východná a južná stena presbytéria – stav po reštaurovaní, 2017.
Severná, východná a južná stena presbytéria – stav po reštaurovaní
Severná, východná a južná stena presbytéria – stav po reštaurovaní, 2017.
Severná a východná stena presbytéria – stav po reštaurovaní
Severná a východná stena presbytéria – stav po reštaurovaní, 2017.
Severná a východná stena presbytéria – stav po reštaurovaní
Severná a východná stena presbytéria – stav po reštaurovaní, 2017.
Východná a južná stena presbytéria – stav po reštaurovaní
Východná a južná stena presbytéria – stav po reštaurovaní, 2017.
Východná a južná stena presbytéria – stav po reštaurovaní
Východná a južná stena presbytéria – stav po reštaurovaní, 2017.

Ošetrenie nástennej maľby treba chápať ako komplexný problém vo v vzájomnej spojitosti s architektúrou, čo kladie zvýšené nároky na výskum pamiatky, samotnú realizáciu reštaurovania a metodicko-pamiatkarskú problematiku. Výučba sa realizuje mimo školských ateliérov, v teréne.

Program štúdia je v prvej fáze výučby orientovaný na reštaurátorský výskum nástennej maľby s poukazom na jej spätosť s architektúrou. V druhej fáze je pozornosť upriamená na vlastnú reštaurátorskú realizáciu nástennej maľby. V magisterskom štúdiu sa dôraz kladie na problematiku koncepčne náročnejších reštaurátorských projektov, kde poslucháč musí preukázať schopnosť vlastnej cesty pri riešení zložitých technických a výtvarných problémov.

Ateliér reštaurovania nástenných malieb

Vedúci ateliéru