Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry

Náplňou štúdia reštaurovania kamennej sochy a článkov architektúry je záchrana umeleckých diel vyhotovených v kamennom materiále, ktoré sa uplatňovali exponované v exteriérových podmienkach.

Súsošie sv. Jána Nepomuckého – stav pred reštaurovaním, magisterská diplomová práca
Súsošie sv. Jána Nepomuckého – stav pred reštaurovaním, magisterská diplomová práca, 2010.
Súsošie sv. Jána Nepomuckého – stav kamenných schodov pred reštaurovaním, magisterská diplomová práca
Súsošie sv. Jána Nepomuckého – stav kamenných schodov pred reštaurovaním, magisterská diplomová práca, 2010.
Súsošie sv. Jána Nepomuckého – magisterská diplomová práca
Súsošie sv. Jána Nepomuckého – magisterská diplomová práca, 2010.
Súsošie sv. Jána Nepomuckého – snímanie odnímateľných prvkov, magisterská diplomová práca
Súsošie sv. Jána Nepomuckého – snímanie odnímateľných prvkov, magisterská diplomová práca, 2010.
Súsošie sv. Jána Nepomuckého – deinštalácia stĺpu, magisterská diplomová práca
Súsošie sv. Jána Nepomuckého – deinštalácia stĺpu, magisterská diplomová práca, 2010.
Súsošie sv. Jána Nepomuckého – oddelenie reliéfu, magisterská diplomová práca
Súsošie sv. Jána Nepomuckého – oddelenie reliéfu, magisterská diplomová práca, 2010.
Súsošie sv. Jána Nepomuckého – reliéf – detail, magisterská diplomová práca
Súsošie sv. Jána Nepomuckého – reliéf – detail, magisterská diplomová práca, 2010.

Koncepcia bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia je základnou kostrou štúdia na oddelení reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry. Poslanie a smer reštaurovania sa nemení. Mení sa však štruktúra štúdia, jeho rozsah, obsah i všeobecné poznanie spolu s vývojom metodiky a hlavne nových materiálov a technológií. Oddelenie reštaurovania bolo jedným zo zakladajúcich článkov VŠVU. Reštaurovanie kameňa bolo len sporadické. Po roku 1980 sa stalo súčasťou Katedry reštaurovania. V roku 1985 vznikol samostatný ateliér „Záchrana exteriérových kamenných pamiatok“, v roku 1990 vzniklo samostatné oddelenie reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry. Postupom času sa štúdium prispôsobil školám Európskej únie a USA. V roku 2002 na základe vysokoškolského zákona je štúdium trojstupňové.

Bakalárske štúdium:

Náplňou štúdia reštaurovania kamennej sochy a článkov architektúry je záchrana umeleckých diel vyhotovených v kamennom materiále, ktoré sa uplatňovali exponované v exteriérových podmienkach. Pretože sú realizované zväčša v menej odolnom poréznom materiále, deštrukciou a zvetrávaním majú značne narušenú svoju hmotnú podstatu a pôvodnú modeláciu. Pochopenie jednotlivých druhov materiálov, ich vlastností, stupňa zvetrania a určenie spôsobu konsolidácie týchto pamiatok vychádza z primárneho fyzikálno-chemického a petrografického výskumu. Z výtvarného hľadiska sa v prvom rade kladie dôraz na sochársku reštaurátorskú úpravu konkrétneho diela, na základe štúdia starších záznamov, analógií, ale i vlastnej výtvarnej schopnosti a invencie. Súhrnom všetkých poznatkov je konsolidácia pôvodného artefaktu, jeho estetická rehabilitácia, prípadne rekonštrukcia diela. Pri rekonštrukcii pamiatky je potrebné zohľadniť zásady pamiatkového zámeru, ktorý určí konkrétnu metodiku reštaurovania, mieru dopĺňania originálu a pod. Reštaurované dielo je po čistiacich a konzervačných zásahoch predmetom plastického domodelovania v hline a takto rekonštruované je východiskom na vyhotovenie kópie v prírodnom alebo umelom kameni. Súčasťou výučby je teda aj technické zvládnutie problematiky zhotovovania foriem, výduskov, odliatkov. Kópia v exteriéri nahrádza originál, ktorý sa po reštaurátorských zásahoch prezentuje v expozícii či lapidáriu. poslucháč sa takto oboznamuje s procesom reštaurovania a preukazuje svoje výtvarné i technologické schopností. Cieľom je vychovať absolventa na vysokej odbornej technickej a technologickej úrovni s výtvarným cítením pri reštaurovaní kamenných pamiatok, ktorú si obháji bakalárskou diplomovou prácou.

Magisterské štúdium:

Magisterské štúdium vyžaduje individuálnejší prístup k riešeniu náročnejšej práce, v orientácii sa v problematike výtvarnej, technickej i technologickej. Poslucháč magisterského štúdia sa zaoberá hlbšie a na už profesionálnej úrovni pod dohľadom školiteľa s históriou diela a procesmi, ktoré dielo priviedli k nutností reštaurátorskej rehabilitácie. Získava prehľad o najnovších postupoch a chemických prostriedkoch na ochranu a rehabilitáciu kameňa. V prípade exteriérových sôch spolupracuje s architektom, urbanistom, statikom, pamiatkármi i ďalšími odbornými pracovníkmi z oblasti chémie, archeológie i geológie. Výstupná práca ukončená obhajobou pred štátnou skúšobnou komisiou. Požadovaná dokumentácia musí spĺňať kritériá pamiatkových úradov i pamiatkového zákona.

Doktorandské štúdium:

Základom štúdia prijatiu na vypísanú tému na základe pohovoru a požadovanej dokumentácie. Úlohou je komplexné riešenie danej úlohy v oblastí historického bádania, teórie a etického prístupu k procesu reštaurovania. V praktickej časti ide o výtvarné zhodnotenie diela na základe získaných poznatkov a vlastnej invencie.

Doktorandské štúdium nie je zamerané len na uplatnenie skúseností získaných počas predchádzajúceho štúdia, ale aj na výskum nových technológií. Doktorandské štúdium je zamerané na získavanie vedomostí a praktík na iných školách obdobného zamerania v rámci stáží, návštev, seminárov a iných skúseností. Praktická časť bude preukázaná schopnosťami a vedomosťami vo všetkých oblastiach reštaurovania kameňa formou prednášky a spracovanej dokumentácie v zmysle požiadaviek PÚ a PZ. Doktorand preukazuje rozšírenie a rast svojej odbornosti nielen v prospech ateliéru reštaurovania kameňa, ale v prospech celej spoločnosti.

Technologická kópia
Nevyhnutnou súčasťou výučby na všetkých troch stupňoch štúdia je i kópia v kameni pre získavanie zručnosti pri jeho opracovaní ako aj realizácií rekonštrukčných replík na základe techník pantopgrafu, zmenšovania a zväčšovania. S kópiou súvisí aj manipulácia s ťažšími bremenami, praktické i teoretické pochopenie výroby kamenárskeho náradia.

Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry

Vedúci ateliéru

Asistent