Ateliér reštaurovania fotografie

Výučba v Ateliéri reštaurovania fotografie sa zaoberá výskumom, identifikáciou a samotným reštaurovaním rôznych druhov fotografických techník. Dôraz je kladený na postupné osvojovanie si súčasných nedeštruktívnych techník výskumu a následné možnosti voľby reštaurátorského zásahu. Súčasťou výučby je aj naučiť sa sledovať a študovať aktuálny výskum v oblasti konzervovania a reštaurovania fotografie na Slovensku, ale predovšetkým vo svete.

Hľadanie v prameňoch – konferencia, referenčná zbierka AFAD, grant KEGA
Hľadanie v prameňoch – konferencia, referenčná zbierka AFAD, grant KEGA, 2019.
Obhajoba semestrálnej práce
Kitti Baráthová: Obhajoba semestrálnej práce, 2019.
Chromofotografia, stav diela pred reštaurovaním, majiteľ: MMB
Chromofotografia, stav diela pred reštaurovaním, majiteľ: MMB, 2019.
Chromofotografia, stav diela počas reštaurovania, majiteľ: MMB
Chromofotografia, stav diela počas reštaurovania, majiteľ: MMB, 2019.
Chromofotografia, stav diela po reštaurovaní, majiteľ: MMB
Chromofotografia, stav diela po reštaurovaní, majiteľ: MMB, 2019.
Obhajoba semestrálnej práce, vedľajší ateliér
Lucia Šefčíková: Obhajoba semestrálnej práce, vedľajší ateliér, 2019.
Albumínové fotografie – prezentácia reštaurovania
Karol Divald: Albumínové fotografie – prezentácia reštaurovania, 2019.
Albumínová fotografia – v procese gélového čistenia
Albumínová fotografia – v procese gélového čistenia, 2019.
Albumínová fotografia – ukážky gélového čistenia (VIS)
Albumínová fotografia – ukážky gélového čistenia (VIS), 2019.
Albumínová fotografia – ukážky gélového čistenia (UV)
Albumínová fotografia – ukážky gélového čistenia (UV), 2019.

Teoretické aj praktické vzdelávanie v Laboratóriu reštaurovania fotografie je v súčasnosti orientované najmä na problematiku fotografických techník 19. a 20. storočia. Osvojenie si identifikačných znakov fotografie, na základe ktorých môžu byť jednotlivé fotografické techniky navzájom od seba rozlíšené a preto správne identifikované. Výuka sa zaoberá fotografickými technikami akými sú napríklad: dagerotypia, ambrotypia, tintypia, slaný papier, albumínová fotografia, želatínovo strieborná fotografia, kyanotypia, platinotypia či gumotlač, ale aj menej bežnými historickými fotografickými technikami akými sú chromofotografie či panotypie. Cieľom Laboratória je preto aj osvojenie si vedomostí o farbe vo fotografii aplikovanej v období pred vynájdením chemickej farebnej fotografie formou ručného kolorovania.

Študenti sa oboznámia aj s históriou kultúrnej ochrany o fotografické zbierky na Slovensku ale hlavne v zahraničí. Naučia sa formy ochrany fotografií uskladnením, konzervovaním a reštaurovaním. Časť výučby je orientovaná aj na ústny a písomný prejav študenta. Dôraz sa kladie i na zručnosti v rámci medziodborovej spolupráce a práci v tímovom prostredí. Študenti sú podporovaní v záujme študovať široký́ zoznam relevantnej literatúry publikovanej prevažne v anglickom jazyku.

Ateliér reštaurovania fotografie

Vedúca ateliéru